zaproponuj szkolenia

Online: Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art.130a ustawy – prawo o ruchu drogowym

31 maj 2023 09:00-12:00

310 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wykładowca posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do prezydentów miast, starostów i pracowników starostw powiatowych (wydziałów komunikacji).


Cel szkolenia: 

 • Omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazdów usuniętych przed 4.09.2010 r.
 • Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym, w tym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,  orzecznictwem sądowym  oraz praktyką organów dochodzących zwrotu poniesionych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów.
 • W szczególności zostaną omówione skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach uchwał rad powiatów w przedmiocie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

Program szkolenia:

 1. Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela.
 2. Tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu.
 3. Obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi.
 4. Zasady postępowania od 12 września 2019 r. wskutek uznania przez TK za niekonstytucyjne przepisów art.130a ust. 5c i ust. 7 pkt 1 ustawy .
 5. Zasady podejmowania uchwał rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. Kwestionowanie uchwał przez prokuraturę i sądy administracyjne.
 6. Wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu.
 7. Wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
 8. Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 9. Postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 10. Pojęcie „ zakończenie postępowania”, ustalanie właściciela pojazdu, elementy postępowania administracyjnego.
 11. Egzekucja ustalonych należności związanych usuwaniem, przechowywaniem, z oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 12. Postępowanie dotyczące pojazdów, które zostały usunięte przed 4.09.2010 r. i zwrotu kosztów z tym związanych.
 13. Dochodzenie zwrotu kosztów przechowywania pojazdów przez przedsiębiorców prowadzących wyznaczone parkingi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha