zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli

23 maja 2024 10:00-14:00

500 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


CELE:
Szkolenie oparte jest na ramowym programie ale prowadzone jest również w formie odpowiedzi na pytania uczestników co pozwala osobom zajmującym się tymi zagadnieniami na rozwianie wątpliwości, które pojawiają się zwłaszcza w przypadku przepisów niejednoznacznie sformułowanych. Oprócz przedstawienia wymagań przepisów ustawowych omawiane są również aktualne orzeczenia NSA i WSA. Przedstawiane są wszystkie możliwe warianty organizacji przez gminę przewozów uczniów, ich porównanie prowadzi do wskazania zalet i wad każdego sposobu. Artykułowane są w szczególności wymagania zmieniane w ostatnim czasie, min. dotyczące sposobu zwrotu kosztów przejazdu rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Przedstawiane są wzory dokumentów stosowanych w ramach powyższych czynności.


PROGRAM:

1.    Porównanie różnych sposobów organizacji przez gminę przewozu dzieci do szkoły i przedszkola
-    konsekwencje zmiany przepisów ustawy o transporcie drogowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozu uczniów
-    przewóz dzieci w ramach przewozów regularnych specjalnych
-    przewozów dzieci w ramach przewozów regularnych w publicznym transporcie zbiorowym
-    różnice między przewoźnikiem i operatorem publicznego transportu zbiorowego (sposób wyboru, umowa, uprawnienia przewozowe, rozkład jazdy)
-    transport dzieci realizowany autobusami należącymi do gminy lub jednostki oświatowej (czy gmina jest traktowana jako przedsiębiorca?, jakie uprawnienia powinna posiadać gmina wykonująca zarobkowe przewozy regularne lub regularne specjalne?, warunki wykonywania przez gminę przewozów niezarobkowych)
-    zakup biletów miesięcznych przez gminę to rodzaj organizacji przewozów czy zwrotu kosztów przejazdu?
-    warunki zapewnienia opieki w trakcie przewozu i aktualne wymagania dla opiekuna (tryb i sposób sprawdzania opiekuna w rejestrach wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
2.    Aktualne zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich opiekuna (po zmianie ustawy - Prawo oświatowe):
-    reguła do obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu
-    liczba przejazdów uwzględniana przy obliczaniu zwrotu kosztów
-    uchwały określające stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, minimalna stawka za 1 kilometr (zmiana rozporządzenia w 2023 r.)
-    obowiązywanie uchwały wstecz
-    umowy dotyczące zwrotu kosztów przejazdu – zmiana umowy, termin obowiązywania umowy
3.    Finansowanie przewozów dzieci do szkoły i przedszkola po zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
-    nowe warunki korzystania z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych
-    zmienione zasady korzystania z dotacji do biletów ulgowych przez przewoźnika i operatora
-    ryzyko uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
-    przepisy dotyczące dopłaty do biletów w przewozach dzieci niepełnosprawnych
-    możliwość skorzystania z dopłat i dotacji
-    warunki nabywania przez gminę biletów, jednostka samorządu właściwa do zakupu biletów miesięcznych z ulgą ustawową dla dzieci
    4.    Interpretacja wymagań prawnych (wyroki WSA/NSA)
-    liczba przejazdów brana pod uwagę przy obliczaniu zwrotu kosztów przejazdu
-    finansowanie dowożenia uczniów spoza obwodu szkoły lub spoza gminy
-    definicja najbliższej szkoły i sposób obliczania drogi dziecka z domu do szkoły
-    do kogo należy wybór, decyzja: czy gmina powinna organizować transport czy zwracać koszty przejazdu
5.    Bezpieczeństwo przewozu dzieci
-    wymagania dotyczące autobusów przewożących dzieci oraz kierowców
-    sposób weryfikacji wymagań przez gminę lub jednostkę oświatową
6.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha