zaproponuj szkolenia

Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej

08 maja 2024 09:00-13:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


CELE I ADRESACI SZKOLENIA:
Prawo składania skarg, wniosków i petycji do organów państwowych, samorządowych czy też organizacji i instytucji społecznych jest zagwarantowane przez Konstytucję RP. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze. Specyfika tego postępowania, różnorodność przedmiotowa skarg i wniosków, brak sądowej kontroli a co za tym idzie brak sądowej wykładni przepisów regulujących postępowanie skargowo – wnioskowe powoduje niejednorodne interpretacje i różnorodną praktykę nie zawsze zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas szkolenia, zostaną wyjaśnione najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej i prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów. Celem szkolenia jest przedstawienie i przystępne wyjaśnienie pracownikom organów administracji publicznej rozwiązań prawnych regulujących problematykę postępowania w sprawie skarg i wniosków na kanwie konkretnych przykładów. Jest to bowiem postępowanie, z którym na co dzień zmierzyć się musi każdy organ wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej.


PROGRAM:
I. Skargi i wnioski
1. Charakterystyka postępowania uproszczonego w sprawach skarg i wniosków
a) konstytucyjne prawo do składania skarg i wniosków,
b) podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków,
c) przedmiot skargi a przedmiot wniosku,
d) problematyka aktów administracyjnych a postępowanie skargowo – wnioskowe
e) środki prawne
2. Wymogi formalne wobec skarg i wniosków
a) sposoby wnoszenia skarg i wniosków,
b) skargi wnoszone drogą mailową,
c) zagadnienia dotyczące podpisu,
d) zagadnienia dotyczące adresu,
3. Właściwość organów
a) określanie organów właściwych do rozpatrywania skarg i wniosków,
b) przekazywanie skarg i wniosków według właściwości,
c) skarga na organ a skarga na pracownika organu,
4. Załatwianie skarg i wniosków
a) terminy załatwiania skarg i wniosków,
b) bezzasadność skargi,
c) ponowne załatwianie skargi w tej samej sprawie,
d) postępowanie wyjaśniające,
e) skarga w sprawie indywidualnej, w której dotychczas nie wszczęto postępowania administracyjnego,
f) zażalenie (skarga) strony na podstawie art. 37 KPA na niezałatwienie przez organ sprawy administracyjnej w terminie określonym w art. 35 KPA,
g) skarga wniesiona w toku postępowania administracyjnego;
h) skarga wniesiona po zakończeniu postępowania administracyjnego;
i) zmiana skargi na odwołanie od decyzji;
j) zmiana skargi na wniosek o wznowienie postępowania;
5. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku
a) treść zawiadomienia
b) zawiadomienie w przypadku wielokrotnych skarg w tej samej sprawie
c) elementy zawiadomienia
d) zawiadomienie doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
6. Środki zaskarżenia w stosunku do rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu skargowym i wnioskowym
7. Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie skarg i wniosków
8. Nadzór w sprawach skarg i wniosków
II. Petycje
1. Pojęcie i zakres prawa do składania petycji w Konstytucji RP
a) ustawa o petycjach jako rozwinięcie normy konstytucyjnej;
b) podmioty zobowiązane do rozpatrzenia petycji – ujęcie normatywne;
c) osoby i podmioty uprawnione do składania petycji;
d) zakres przedmiotowy petycji oraz pojęcie interesu prawnego składającego petycję;
2. Forma złożenia petycji
a) elementy podmiotowo i przedmiotowo konieczne w petycji;
b) procedura uzupełniania braków formalnych petycji;
c) pozostawienie petycji bez rozpatrzenia – warunki formalne;
d) procedura przekazania petycji do organu właściwego;
3. Rozpatrzenie petycji – charakter prawny
a) terminy rozpatrzenia petycji charakter prawny
b) obowiązki informacyjne organu zobowiązanego do rozpatrzenia petycji;
c) sposób i forma rozpatrzenia petycji
d) stosowanie przepisów kpa do ustawy o Petycjach
III. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w kontekście RODO
a) obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym skargę, wniosek, petycję
b) uprawnienia podmiotów składających skargę, wniosek, petycję.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha