zaproponuj szkolenia

Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

04 kwiecień 2023 09:00-13:00

310 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski WODR, PSSE, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji, Centrum Sztuki.  Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, ministerstwa, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, PSSE, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni i prywatnych przedsiębiorców. Autorka licznych opracowań i prezentacji.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny poparty licznymi przykładami wiedzy i zasad, które mają wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania kontroli kontroli zarządczej. Omówiona będzie niezbędna dokumentacja i obowiązki wynikające ze zmiany podstawy prawnej w zakresie wyznaczania celów jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych.


ADRESACI:
Kierownicy jednostek samorządowych w tym dyrektorzy szkół, przedszkoli, OPS, DPS i osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej.


PROGRAM:
PRZEPISY OKREŚLAJĄCE ZASADY KONTROLI ZARZĄDCZEJ
1. Cele i zadania kontroli zarządczej
2. Podejście do wyznaczanych celów i kompetencji jednostek samorządowych i oraz oraz i jednostek im podległych po zmianie Ustawy o Finansach Publicznych
3. Podstawowe funkcje kontroli zarządczej
4. Cele i zarządzanie ryzykiem

IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA RYZYKA
1. Omówienie czynników ryzyka na przykładach stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych
2. Wybór metody szacowania ryzyka w zależności od jego rodzaju i działalności placówki
3. Sposób pomiaru istotności ryzyka oraz przypisanie odpowiedzialności osobom odpowiedzialnym za realizację zadań naprawczych i korygujących
4. Opracowanie rejestrów ryzyk występujących w jednostkach sektora finansów publicznych
5. Jak przygotować okresowy raport na podstawie przeglądu ryzyk i reakcji na to ryzyko
6. Podejmowanie odpowiednich działań w celu zminimalizowania ryzyka – co to jest mapowanie
7. Monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk i podejmowanie działań naprawczych
8. Raportowanie
9. Wybór koordynatora (zespołu) odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej.

ZAPEWNIENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
1. Ocena systemu kontroli zarządczej
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:
- rola kierownika jednostki,
- udział kadry zarządzającej i pracowników – przedstawienie źródeł informacji na podstawie których składane jest oświadczenie
3. Plan działalności oraz sprawozdanie z działalności jako element zapewnienia do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
4. Jak wybrnąć z najtrudniejszych sytuacji przy realizowaniu kontroli zarządczej, gdy sprawozdanie nie odzwierciedla stanu faktycznego jednostki?
5. Co zrobić, aby uniknąć konsekwencji wynikającej z nieprawidłowej sprawozdawczości?
6. Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej.

KONTROLA ZARZADCZA A AUDYT
1. Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego i czemu ma służyć?
2. Rola audytora wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej
3. Zadania audytora wewnętrznego we wsparciu kierownika jednostki w zarządzaniu ryzykiem
4. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a audytem

DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY WYKONAĆ PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
1. Jak przygotować się do kontroli zewnętrznej?
2. Na co kontrolerzy zwracają największą uwagę?
3. Podstawowy zestaw procedur kontroli zarządczej – niezbędna dokumentacja
4. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ w świetle znowelizowanej ustawy o dyscyplinie finansów publicznych
5. Dokumentacja kontroli zarządczej – od czego zacząć?
6. Analiza skuteczności metod, których celem było przeciwdziałanie ryzykom w poprzednim roku – metody i efekty tych działań.
7. Jakie dokumenty w jednostce świadczą o zapewnieniu organizacji i funkcjonowania mechanizmów kontroli zarządczej.
8. Najczęściej występujące błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli MF, NIK, RIO.
9. Wzór rocznego sprawozdania w formie opisowej z funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce samorządowej.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha