zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych i wewnętrznych uregulowań. Przygotowanie do kontroli zarządczej na następny rok

28 czerwca 2024 09:00-13:00

310 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości, socjolog, ukończyła również studia podyplomowe – rachunkowość i finanse i rachunkowość i kontroling. Certyfikowany księgowy - posiada świadectwo kwalifikacyjne MF nr 18928/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych jednostkach budżetowych: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, Centrum Kultury, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Właścicielka Kancelarii Rachunkowej. Od 2012 r. współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz z jednostkami budżetowymi. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (ma ich na swoim koncie około 1000) dla kierowników i pracowników urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstw, urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów miast i gmin, ZUS, KRUS, wojewódzkich i powiatowych sądów, nadleśnictwa, wojewódzkich i powiatowych jednostek straży pożarnej, szpitali, policji, CUW, instytucji kultury, urzędów miast i gmin, szkół, żłobków i przedszkoli, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców. Prowadziła również kursy realizowane z programów finansowanych ze środków UE dla WUP, PUP i OHP. Autorka wielu opracowań i prezentacji. Prowadzi szkolenia na temat: Sposoby gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego w jednostkach państwowych i samorządowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja środków trwałych i WNIP, Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji, Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zagospodarowania, Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych i WNIP, Błędy w realizacji kontroli zarządczej, Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej, Majątek trwały i WNIP, Dyscyplina finansów publicznych i inne.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób praktyczny, poparty licznymi przykładami wiedzy i zasad, które mają wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania kontroli zarządczej. Omówiona będzie również dokumentacja jaka jest niezbędna do sporządzenia rocznego jednostkowego i łącznego sprawozdania w formie opisowej przez kierowników wyższego szczebla i odpowiedzialność za to sprawozdanie.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane jest do osób uczestniczących w procesach planowania, zaciągania zobowiązań i kontrolowania dochodów i wydatków w sektorze finansów publicznych. Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek budżetowych i instytucji kultury, głównych księgowych, skarbników, audytorów i kontrolerów wewnętrznych oraz pracowników (zespołów) którym kierownicy jednostek powierzyli zadania dotyczące prowadzenia i koordynowana kontroli zarządczej w jednostce.


PROGRAM:
ZASADY FUNKCJONOWANIA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Cele i zadania kontroli zarządczej
2. Podejście do wyznaczanych celów i kompetencji jednostek samorządowych i im oraz i jednostek im podległych po zmianie ustawy o finansach publicznych
3. Podstawowe funkcje kontroli zarządczej
4. Cele i zarządzanie ryzykiem

IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA RYZYKA
1. Omówienie czynników ryzyka na przykładach stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych
2. Wybór metody szacowania ryzyka w zależności od jego rodzaju i działalności placówki
3. Sposób pomiaru istotności ryzyka oraz przypisanie odpowiedzialności osobom odpowiedzialnym za realizację zadań naprawczych i korygujących
4. Opracowanie rejestrów ryzyk występujących w jednostkach sektora finansów publicznych
5. Jak przygotować okresowy raport na podstawie przeglądu ryzyk i reakcji na to ryzyko
6. Podejmowanie odpowiednich działań w celu zminimalizowania ryzyka – co to jest mapowanie?
7. Monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk i podejmowanie działań naprawczych
8. Raportowanie
9. Wybór koordynatora (zespołu) odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej

ZAPEWNIENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
1. Ocena systemu kontroli zarządczej
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:
- rola kierownika jednostki,
- udział kadry zarządzającej i pracowników – przedstawienie źródeł informacji na podstawie których składane jest oświadczenie
3. Plan działalności oraz sprawozdanie z działalności jako element zapewnienia do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
4. Jak wybrnąć z najtrudniejszych sytuacji przy realizowaniu kontroli zarządczej, gdy sprawozdanie nie odzwierciedla stanu faktycznego jednostki?
5. Co zrobić, aby uniknąć konsekwencji wynikającej z nieprawidłowej sprawozdawczości?
6. Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej.

KONTROLA ZARZĄDCZA A AUDYT
1. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - czemu ma służyć?
2. Rola audytora wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej
3. Zadania audytora wewnętrznego we wsparciu kierownika jednostki w zarządzaniu ryzykiem
4. Jakie są różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, a audytem wewnętrznym

DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY WYKONAĆ PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
1. Jak przygotować się do kontroli zewnętrznej?
2. Na co kontrolerzy zwracają największą uwagę?
3. Podstawowy zestaw procedur kontroli zarządczej – niezbędna dokumentacja
4. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ w świetle znowelizowanej ustawy o dyscyplinie finansów publicznych
5. Analiza skuteczności metod, których celem było przeciwdziałanie występowania ryzyk w roku poprzednim
6. Jakie dokumenty w jednostce świadczą o zapewnieniu organizacji i funkcjonowania mechanizmów kontroli zarządczej
7. Samoocena systemu kontroli zarządczej
8. Błędy popełniane podczas organizowania procesu samooceny
9. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – charakter i konsekwencje
10. Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli
11. Wzór rocznego sprawozdania w formie opisowej z funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce samorządowej.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha