zaproponuj szkolenia

Online: Staż w zatrudnieniu i wynikające z niego uprawnienia pracownicze. Studium przypadków - dr Piotr Wąż

05 września 2024 09:00-14:00

345 zł netto

Data szkolenia:

5.09.2024 r.

Godziny szkolenia:

9.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

3.09.2024 r.

Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 325 zł netto/os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy omówieniu zarówno wpływu stażu pracy na określone uprawnienia pracownicze jak również wpływu określonych zdarzeń na wymiar stażu pracy.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.

• Czy uzależnienie określonych uprawnień pracowniczych od stażu pracy może zostać uzna-ne jako przejaw dyskryminacji?
• Jakie reguły znajdują zastosowanie przy ustalaniu upływu czasu w kontekście stażu?
• Na jakie uprawnienia pracownicze wpływa staż ogólny, a na jakie zakładowy?
• W jakim zakresie może mieć znaczenie staż branżowy i stanowiskowy?
• W kontekście jakich uprawnień pracowniczych ma obecnie znaczenie zachowanie ciągłości zatrudnienia?
• Jakie zdarzenia powodują zawieszenie biegu stażu?
• Co to są tzw. okresy zaliczalne i w jaki sposób wpływają na staż ogólny i/lub zakładowy?
• Jakie okresy poza-pracownicze podlegają wliczeniu do stażu pracy?
• W jakich przypadkach i na jakich warunkach okresy służby wojskowej oraz pracy w gospo-darstwie rolnym są wliczane do stażu pracy oraz na jakie uprawnienia mają wpływ?
• Jaki wpływ na późniejsze uprawnienia pracownicze ma staż odbywany jako forma zdoby-wania kwalifikacji przez osobę bezrobotną?
• W jakich przypadkach staż ma przełożenie na możliwość wykonywania określonego zawo-du lub sprawowania określonej funkcji?
• W jakim zakresie staż pracy wpływa na obowiązek w sferze szkoleń BHP?
• Jakie okresy wpływają na tzw. staż urlopowy?
• W jaki sposób staż pracy wpływa na prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z ty-tułu niepełnosprawności?
• Jakie znaczenie ma upływ czasu w kontekście stosowania terminowych umów o pracę?
• Jakie okresy są zaliczane na poczet stażu w kontekście prawa do dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej?
• Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej?
• Jakie okresy nieświadczenia pracy nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do tzw. „13”?
• W jakich przypadkach staż pracy lub wiek pracownika może wpływać na zakres badań pro-filaktycznych?
• Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia z uwzględnieniem ewentualnych okresów zaliczalnych?
• Czy do okresu zatrudnienia, od którego uzależniona jest możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 KP dolicza się okresu tej nie-zdolności?
• Na jakich warunkach staż pracy może być brany pod uwagę jako kryterium doboru pracow-ników do zwolnienia z pracy?
• W jakim zakresie staż pracy wpływa na takie uprawnienia jak: dni na poszukiwanie pracy, odprawę emerytalno-rentową, odprawę z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych, czy od-prawę pośmiertną?

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy w zakresie istoty omawianych instytucji prawa pracy. Poszczególne problemy zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza pracownicy działów kadr oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych a także osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

- doktor nauk prawnych,
- wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
- wykładowca, szkoleniowiec,
- były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
- autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
- laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem,
- biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
- charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1) Staż jako dozwolone kryterium różnicowania sytuacji prawnej pracowników w kontekście zagadnienia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,

2) Staż jako kryterium zabronionej dyferencjacji uprawnień pracowniczych.

3) Znaczenie stażu pracy w zatrudnieniu,
- Pojęcie stażu pracy,
- Różnica pomiędzy stażem ogólnym i zakładowym oraz ich wpływ na określone uprawnienia pracownicze,

4) Staż jako forma zdobywania kwalifikacji zawodowych,
- Staż dla bezrobotnych i praktyka absolwencka – istota i różnice,
- Wpływ okresu posiadania statusu osoby bezrobotnej na określone uprawnienia pracownicze w przyszłości,

5) Problematyka tzw. okresów zaliczalnych,
- Definicja i rodzaje,
- Specyfika fikcji prawnej okresów zaliczalnych,

6) Staż pracowniczy i poza-pracowniczy,
- Jak ustalamy upływ okresów zatrudnienia w prawie pracy?
- Od kiedy liczony jest staż pracy; od zawarcia umowy o pracę czy od daty podjęcia pracy?
- Okresy zatrudnienia cywilnoprawnego oraz prowadzenia działalności gospodarczej a uprawnienia pracownicze,
- Zaliczenie do stażu pracy okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym oraz służby woj-skowej,

7) Zagadnienie ciągłości stażu pracy dawniej i dziś,
- Ciągłość zatrudnienia a obowiązki ze sfery BHP,
- W jakich sytuacjach przepisy zakładowe mogą wprowadzić wymóg ciągłości stażu?
- Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę – znaczenie dla uprawnień pracowniczych,

8) Przypadki zawieszenia biegu stażu pracy,
- Urlop bezpłatny i jego wpływ na uprawnienia pracownicze,
- Inne okresy nieświadczenia pracy podczas trwającego zatrudnienia a staż pracy,

9) Staż a urlop wypoczynkowy,
- Okresy zaliczane do tzw. stażu urlopowego,
- Staż w kontekście prawa do pierwszego urlopu,
- Wymóg stażu w przypadku urlopu dodatkowego (np. osoby niepełnosprawne) lub urlopu na odrębnych zasadach (np. nauczyciele),
- Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku równoczesnego (jednoczesnego) pozostawania w dwóch stosunkach pracy,

10) Staż a urlop wychowawczy – spełnienie wymogu 6-miesięcznego zatrudnienia,

11) Staż jako przesłanka wykonywania określonego zawodu lub sprawowania określonej funkcji,

12) Staż jako limit długości okresu zatrudnienia terminowego,
- Zasada 3/33 i wyjątki w tym zakresie,
- Wydłużenie umowy o pracę na czas określony do dnia porodu a zasada 3/33,

13) Staż a dodatek za wysługę lat (stażowy),
- Kiedy obligatoryjny a kiedy fakultatywny?
- Potwierdzenie wcześniejszych okresów zatrudnienia z opóźnieniem a prawo do wyrównania dodatku,

14) Staż a nagroda jubileuszowa,
- Kiedy obligatoryjna a kiedy fakultatywna?
- Upływ wymaganego stażu w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy a dzień wymagalnej wypłaty nagrody jubileuszowej,
- Potwierdzenie wcześniejszych okresów zatrudnienia z opóźnieniem a prawo do wyrównania nagrody jubileuszowej,

15) Staż a prawo do „13”,
- Okresy uwzględniane i pomijane przy ustalaniu prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

16) Staż a okres wypowiedzenia,
- Sposób ustalania upływu okresu wypowiedzenia,
- Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia,

17) Staż a okres ochrony przed zwolnieniem w przypadku przedłużającej się nieobecności w pracy,
- Okresy objęte ochroną przed zwolnieniem z pracy,
- Sposób liczenia okresu ochronnego,

18) Staż jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia z pracy,
- Prawo pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę z określonym pracownikiem,
- Staż i inne kryteria uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem,
- Długość okresu zatrudnienia jako samodzielna przesłanka zwolnienia z pracy,

19) Staż a dni na poszukiwanie pracy,
- Istota uprawnienia,
- Wyłączenie prawa do dni na poszukiwanie pracy,

20) Staż a odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych,
- Okresy wliczone do stażu,
- Ograniczenie prawa do odprawy,

21) Wpływ roszczeń z tytułu rozwiązania umowy o pracę na staż pracy,
- Charakter prawny okresu pozostawania bez pracy po bezprawnym zwolnieniu przez pracodawcę,
- Wyrok przywracający do pracy oraz zasądzający odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę a staż pracy i związane z nim uprawnienia pracownicze,

22) Staż pracy i wiek pracownika a zakres badań profilaktycznych,
- Czynnik toksyczny w środowisku pracy,
- Badania w zakresie prac na wysokości,
- Badania zawodowych kierowców,

23) Staż a odprawa pośmiertna,
- Przesłanki nabycia odprawy,
- Wyłączenie i ograniczenie prawa do odprawy.

Uwaga! Trener zaprasza do zadawania pytań wyłącznie w trakcie szkolenia i nie prowadzi działalności doradczej po szkoleniach.


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha