zaproponuj szkolenia

Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego Omówienie postępowania administracyjnego na przykładach

22 sierpień 2022 10:00-14:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


ADRESACI:
Pracownicy JST zaangażowani w ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.


PROGRAM:

1. Zakres inwestycji podlegających rozstrzygnięciom o warunkach zabudowy i lokali-zacji inwestycji.
2. Decyzja ustaleniu lokalizacji inwestycji – pojęcie inwestycji celu publicznego.
3. Zakres spraw objętych obowiązkiem ustalania lokalizacji inwestycji i warunków za-budowy.
4. Odrębności w procedurze wynikające z ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
5. Wszczęcie postępowania, wymogi formalne wniosku, uzupełnianie braków formal-nych. Pełnomocnictwo i reprezentacja w postępowaniu.
6. WNIOSEK NA FORMULARZU - nowe rozwiązania.
7. Zawieszenie postępowania w świetle kpa oraz ustawy o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym.
8. Pojęcie i ustalanie kręgu stron w postępowaniu inwestycyjnym odmienności w za-kresie budynków jednorodzinnych.
9. Analiza urbanistyczna i zasada „dobrego sąsiedztwa”,
10. Terminy załatwiania spraw. Nowe regulacje.
11. Zasady lokalizowania jednorodzinnych, wolnostojących budynków mieszkalnych w związku ze zmianami prawa budowlanego;
• pojęcie i charakterystyka obiektów mieszkalnych objętych uproszczona procedurą - art. 29 us. 1 pkt 1a ustawy prawo budowlane.
• modyfikacja treści wniosku o wz,
• nowe terminy procesowe w w/w sprawach,
• określanie obszaru analizowanego,
• nowe zasady ustalenia kręgu stron postępowania,
• charakterystyka i składniki decyzji o wz w zakresie jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

12. Doręczanie pism ze szczególnym uwzględnieniem doręczenia zastępczego oraz tzw. Fikcji doręczenia. Doręczanie poprzez obwieszczenie w postępowaniu o usta-lenie warunków zabudowy. Doręczanie elektroniczne.
13. Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja orzekająca co do istoty, umorzenie postępowania, elementy decyzji, cha-rakterystyka, elementy formalne, związanie organu decyzją administracyjną).
14. Postępowanie w zakresie uzgadniania decyzji przez inne organy.
15. Formułowanie treści warunków w decyzji w oparciu o ustalenia planu miejscowego i przepisów szczególnych. Decyzja o wz – elementy.
16. Ustalenie warunków zabudowy dla obiektów energii odnawialnej oraz zabudowy zagrodowej.
17. Przesłanki negatywne - kiedy można odmówić ustalenia warunków zabudowy.
18. Wydawanie decyzji poprzedzonej decyzją środowiskową. Podanie do publicznej wiadomości treści decyzji.
19. Postępowanie odwoławcze i rodzaje rozstrzygnięć.
20. Tryby nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnej (stwierdzenie nieważno-ści, wznowienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej – omówie-nie przesłanek i przebiegu postępowań nadzwyczajnych, wzajemnej zależności powyższych trybów oraz skutków procesowych) na tle rozwiązań szczególnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

21. Zmiana decyzji ostatecznych oraz wznowienie postępowania, wygaśnięcie decyzji
22. Opłata skarbowa – wnoszenie opłaty, zwolnienia, zwrot opłaty
23. Omówienie orzecznictwa WSA i NSA.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha