zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych po nowelizacji

20 stycznia 2023 09:00-13:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny z praktyką w prawie pracy od 2003 r., doktor nauk prawnych. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Specjalizacja w szczególności w zakresie współpracy z przedstawicielami pracowników, w tym związkami zawodowymi, kwestii związanych ze sporami sądowymi prawa pracy, przyczynami uzasadniającymi wypowiedzenie i rozwiązanie umowy, ZFŚS, Kas Zapomogowo-Pożyczkowych i dokumentów wewnątrzzakładowych. Adiunkt na wydziale Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka licznych artykułów, publikacji książkowych i wypowiedzi medialnych.


CEL I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracodawców współpracujących przy działalności Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, organów KZP, członków i związków zawodowych sprawujących nadzór społeczny nad kasami. Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian jakie nastąpiły w związku z najnowszą nowelizacją przepisów o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, zastąpione zostało ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Zakres przedmiotowy nowej ustawy obejmuje kompleksowo zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy KZP oraz jej likwidacji. Przykładowo nowym rozwiązaniem prawnym jest zakres podmiotowy, który wpływa na konieczność zmiany Statutu Kasy. Ponadto zobowiązano KZP by w pismach składanych w postaci papierowej lub elektronicznej, a także w informacjach na stronie internetowej KZP, umieszczała informacje o jej pełnej nazwie, nr REGON nadanym KZP oraz siedzibie, ze wskazaniem nazwy i adresu pracodawcy, u którego została utworzona. Doprecyzowano ochronę danych osobowych. Choć ustawa w dużej mierze powtarza dotychczasowe przepisy rozporządzenia, to ustawodawca przewidział w niej też zupełnie nowe instytucja prawne. Ustawa weszła w życie 11.10.2021 r. Zapomogowo-Pożyczkowe w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy mają obowiązek dostosować swoje statuty do nowych przepisów.


 PROGRAM:
- Dlaczego Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP) zmienia się na Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (KZP)?
- Do kogo adresowana jest pomoc Kasy po zmianie przepisów ustawy o związkach zawodowych?
- Czy potrzebne są zmiany w Statucie Kasy w związku z nową ustawą?
- Kiedy Kasa składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej?
- Na czym polega elektroniczna forma obiegu pism KZP?
- Co powinna określać umowa z pracodawcą o pomocy w działalności Kasy i czy musi być podpisana?
- Co oznacza kontrola związków zawodowych w działalności Kasy i czy rady pracowników lub przedstawiciel pracowników mogą po nowelizacji sprawować kontrolę nad Kasą?
- Jakie dokumenty są przekazywane obowiązkowo podmiotowi sprawującemu kontrolę nad KZP?
- Jaka jest obowiązkowa treść statutu KZP?
- Jakie zmiany w międzyzakładowych KZP?
- Jakie są zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka z listy członków KZP?
- Na czym polega ustawowy obowiązek wskazania osoby uprawnionej do otrzymania wkładu członkowskiego w razie śmierci?
- Jakie są rodzaje udzielanych pożyczek lub zapomóg, a także warunki ich udzielania i spłaty?
- Jakie nowe warunki udzielania pożyczek przewiduje ustawa o KZP?
- Czy umowa pożyczki i oświadczenia poręczycieli mogą być zawarte na jednym wniosku o pożyczkę?
- Jakie zmiany należy dokonać aby osoby wykonujące pracę na podstawie umów prawa cywilnego zleceniobiorcy i osoby samozatrudnione mogły korzystać z KZP?
- Czy ustawa określa zasady ochrony danych osobowych?
- Jaki jest nowy katalog danych osobowych, które można żądać od członka Kasy?
- Jakie obowiązki informacyjne ciążą na PKZP w związku z RODO?
- Czy możliwe jest ściąganie zaległości pożyczkobiorcy bezpośrednio z wynagrodzenia poręczyciela?
- Czy w przypadku zleceniobiorcy raty pożyczki mogą być ściągane bezpośrednio z wynagrodzenia tak jak w przypadku pracownika?
- Jakie są konsekwencje niedostosowania przepisów Kasy do nowelizacji w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha