zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: „Wywłaszczenie” przez ograniczenie korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

08 kwietnia 2022 10:00-14:00

270 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przybliżenie aktualnej problematyki związanej ograniczeniem korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji sieciowych wbrew woli właściciela oraz konsekwencjami takiej decyzji po stronie organu i po stronie właścicielskiej. Webinarium będzie prowadzone w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i sądów powszechnych cel.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, realizujących czynności zastrzeżone dla starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, ale również do pracowników urzędów tych gmin, które prowadzą lub zamierzają prowadzić inwestycje w ramach, których może być konieczne ograniczanie korzystana z nieruchomości prywatnych.


PROGRAM:
Wprowadzenie
- Kompetencje starosty w obszarze ograniczania korzystania z nieruchomości – kompleksowe omówienie i zestawienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustaw szczególnych.
- Umiejscowienie art. 124 u.g.n. i następnych w systemie gospodarowania nieruchomościami oraz cel i charakter tych przepisów w zakresie wpływu organów władzy publicznej na korzystanie z nieruchomości prywatnych.

Zastosowanie art. 124 u.g.n. w praktyce funkcjonowania organu
- Przesłanki ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez starostę oraz wyłączenia i ograniczenia w zastosowaniu przepisu;
- Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji starosty – w jakich przypadkach nie ma podstaw do jego nadawania (przestawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych);
- Podmiot wnioskujący o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów i urządzeń oraz jego uprawnienia i obowiązki;
- Przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. Czy starosta może być adresatem żądań i roszczeń właściciela?

Czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie władztwa administracyjnego – odrębności, szczególne regulacje i wymogi formalne nałożone na organ
- Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości celem wykonania konserwacji i remontów sieci oraz usuwania awarii;
- Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości celem zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz ciągów pieszych;

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej wnioskiem o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów lub urządzeń
- Rokowania poprzedzające ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - w jaki sposób powinny być przeprowadzone i jakie dokumenty winny być dołączone do wniosku o wydanie decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości?
- Pozorność rokowań jako podstawa zaskarżenia decyzji organu - przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych;
- Przesłanka uniemożliwienia dalszego prawidłowego korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy oraz jej aktualna interpretacja w praktyce działania organów oraz w orzecznictwie.
- Odszkodowanie jako wynagrodzenie za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - przedstawienie podstawowych zasad ustalania odpowiedzialności właściwych organów oraz miarkowania świadczeń.
- Roszczenie o wykup nieruchomości oraz sposób jego realizacji przez właściciela i warunki skuteczności.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha