zaproponuj szkolenia

Online: „Wywłaszczenie” przez ograniczenie korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami

04 lipca 2024 10:00-14:00

290 zł netto

Aktualności prawne w zakresie praktyki, orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:  
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.


CELE:
Celem szkolenia jest przybliżenie aktualnej problematyki związanej ograniczeniem korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji sieciowych wbrew woli właściciela oraz konsekwencjami takiej decyzji po stronie organu i po stronie właścicielskiej. Webinarium będzie prowadzone w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i sądów powszechnych.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, realizujących czynności zastrzeżone dla starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, ale również do pracowników urzędów tych gmin, które prowadzą lub zamierzają prowadzić inwestycje w ramach których może być konieczne ograniczanie korzystana z nieruchomości prywatnych.


PROGRAM:
Wprowadzenie
-    Kompetencje starosty w obszarze ograniczania korzystania z nieruchomości – kompleksowe omówienie i zestawienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustaw szczególnych.
-    Umiejscowienie art. 124 u.g.n. i następnych w systemie gospodarowania nieruchomościami oraz cel i charakter tych przepisów w zakresie wpływu organów władzy publicznej na korzystanie z nieruchomości prywatnych.

Zastosowanie art. 124 u.g.n. w praktyce funkcjonowania organu
-    Przesłanki ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez starostę, oraz wyłączenia i ograniczenia w zastosowaniu przepisu;
-    Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji starosty – w jakich przypadkach nie ma podstaw do jego nadawania (przestawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych);
-    Podmiot wnioskujący o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów i urządzeń oraz jego uprawnienia i obowiązki;
-    Przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. Czy starosta może być adresatem żądań i roszczeń właściciela?

Czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie władztwa administracyjnego – odrębności, szczególne regulacje i wymogi formalne nałożone na organ
-    Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości celem wykonania konserwacji i remontów sieci oraz usuwania awarii;
-    Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości celem zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz ciągów pieszych;

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej wnioskiem o zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie ciągów lub urządzeń
-    Rokowania poprzedzające ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - w jaki sposób powinny być przeprowadzone i jakie dokumenty winny być dołączone do wniosku o wydanie decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości?
-    Pozorność rokowań jako podstawa zaskarżenia decyzji organu - przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych;
-    Przesłanka uniemożliwienia dalszego prawidłowego korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy oraz jej aktualna interpretacja w praktyce działania organów oraz w orzecznictwie.
-    Odszkodowanie jako wynagrodzenie za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - przedstawienie podstawowych zasad ustalania odpowiedzialności właściwych organów oraz miarkowania świadczeń.
-    Roszczenie o wykup nieruchomości oraz sposób jego realizacji przez właściciela i warunki skuteczności.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

zainteresują Cię także

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha