zaproponuj szkolenia

Online: Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego

08 lipca 2024 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
szkoleniowiec, audytor i doradca do spraw zarządzania kryzysowego i ciągłości działania. Kierownik ds. bezpieczeństwa, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.
W przeszłości pracownik centrum zarządzania kryzysowego w mieście rangi wojewódzkiej, gdzie odpowiadał za sprawy zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym identyfikację zagrożeń, analizę ryzyka, przygotowanie planów, procedur i instrukcji postępowania, prowadził testy i ćwiczenia oraz współpracował z instytucjami publicznymi.
Biegły sądowy w specjalizacjach: bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Członek komitetu technicznego ds. bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności działającego przy Polskim Komitecie Organizacyjnym. Członek sieci Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego 112.
Jest autorem wielu artykułów związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności w czasopismach branżowych, m.in.: „Ochrona i Bezpieczeństwo”, „AS Polska”, Kwartalnik „Terroryzm”.


OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wyjaśnienie zadań i obowiązków w obszarze zarządzania kryzysowego spoczywających na jednostkach samorządu terytorialnego. W czasie szkolenia  zaprezentowane zostaną zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego
ze wskazaniem problemów i wyzwań jakie najczęściej występują podczas wykonywania tychże zadań. Uzupełnieniem szkolenia będą liczne odwołania do rekomendowanych norm, standardów i dobrych praktyk, które pomagają w wywiązaniu się przez jednostki samorządu terytorialnego z prawnych obowiązków.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom komórek urzędów gmin i miast oraz starostw powiatowych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, pracownikom gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli spółek komunalnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przedstawicieli służb, straży i inspekcji, przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych, w tym ochotniczych straży pożarnych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką zarządzania kryzysowego.


PROGRAM:
1.    Zarządzanie kryzysowe w rozumieniu przepisów prawa
2.    Przedsięwzięcia realizowane w ramach zarządzania kryzysowego
3.    Ochrona infrastruktury krytycznej
4.    Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w Polsce
5.    Struktura zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach
6.    Zadania realizowane przez organy zarządzania kryzysowego
7.    Zespoły zarządzania kryzysowego i centra zarządzania kryzysowego
8.    Zawartość i struktura planów zarządzania kryzysowego
9.    Zadania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej
10.    Finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha