zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zasady wydawania przez starostę zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oaz obowiązki zarządcy drogi dotyczące spraw związanych z parametrami pojazdów

20 lutego 2024 10:00-14:00

450 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


CELE:
Na szkoleniu przedstawiane są zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i warunków ruchu pojazdów nienormatywnych. W tym zakresie uwzględniono ostatnie zmiany przepisów KPA dotyczące wyłączenia zasady dwuinstancyjności postępowania i ograniczenia prawa strony do wniesienia odwołania w szczególności w kontekście pouczenia zawartego w druku zezwolenia. Szkolenie odpowiada także na pytania dotyczące czynności pracownika zarządu dróg lub zarządcy drogi w zakresie ustawiania na drogach znaków B-18 i B-19. Omawiane są różnice w stosowaniu w praktyce wyjątków od stosowania ww. znaków drogowych a zezwoleniem na przejazd pojazdu nienormatywnego, a także warunki wprowadzenia albo ustanowienia zakazu ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi. Uczestnicy szkolenia mają możliwość poznania nowych zasad wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w postaci elektronicznej. W wyczerpujący sposób przedstawione są również zasady kontroli przez pracownika zarządcy drogi zarówno wprowadzanych zakazów ruchu jak też ruchu pojazdów nienormatywnych. W tym sposób nakładania kary za stwierdzone naruszenia przepisów. Oprócz zagadnień omawianych zgodnie z programem szkolenia wyjaśniane są dodatkowo zagadnienia wynikające z pytań uczestników.


ADRESACI:
zarządcy dróg, pracownicy jednostek samorządu oraz zarządów dróg zajmujący się wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego lub mający w swoich obowiązkach kontrole drogowe przewozów wykonywanych pojazdami nienormatywnymi (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy miasta lub gminy i zarządy dróg).


PROGRAM:
1.    Warunki ruchu pojazdów nienormatywnych
-    dopuszczalne parametry pojazdów w ruchu drogowym
-    kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego wydawanych przez starostę
-    wartości parametrów pojazdu, które determinują wydanie konkretnej kategorii zezwolenia
-    właściwe wypełnienie wniosku o wydanie zezwolenia odpowiedniej kategorii
-    ładunek niepodzielny, podmiot odpowiedzialny za stosowanie warunków definicyjnych
-    aktualne warunki wydawania zezwoleń
-    najnowsza zmiana KPA, wyłączenie zasady dwuinstancyjności postępowania i ograniczenie prawa strony do wniesienia odwołania w kontekście pouczeń na wzorze zezwolenia
-    stosowanie rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
-    zasady składania wniosków o wydanie zezwolenia w postaci elektronicznej (Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych), zezwolenia w postaci elektronicznej, podpis elektroniczny, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
-    stosowanie rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd     pojazdu nienormatywnego
-    warunki stosowane przez pracownika zarządu dróg w odniesieniu do kontroli pojazdów nienormatywnych i egzekwowania naruszenia przepisów (nakładania kar), procedura ważenia pojazdów, wymagania dla wag i miejsc do ważenia

2.    Zakazy ruchu pojazdów przekraczających limity nacisku osi
-    sposób wprowadzania zakazów ruchu pojazdów o nacisku osi powyżej 8 t lub 10 t
-    warunki zarządzania ruchem na drogach, zasady stawiania znaków drogowych, wprowadzanie organizacji ruchu
-    różnica między zezwoleniem na przejazd pojazdu nienormatywnego a zgodą na niestosowanie znaku B19 lub B18
-    wymagania ustawy o drogach publicznych dotyczące dopuszczalnych nacisków osi pojazdów
-    przepisy przejściowe dla znaków kierunku i miejscowości, które przed zmianą przepisów oznaczały dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu,
-    aktualne wymagania rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
-    warunki kontroli wprowadzonych zakazów ruchu przez pracownika zarządcy drogi
-    nakładanie kary za naruszenie przepisów w trybie decyzji administracyjnej
-    zasady prowadzenia postępowania i sporządzania decyzji
-    warunki i okoliczności odstąpienia od nałożenia kary

3.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha