zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

23 sierpień 2022 10:00-13:00

290 zł netto

Forma szkolenia:

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

 Informacje o prowadzącym: 

Radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.


 Materiały szkoleniowe:

  • wyciąg z najważniejszych przepisów
  • przydatne orzecznictwo
  • schematy i podziały

 Program szkolenia

 

1. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

1.1.       zakres podmiotowy ustawy, tj. jaki osoby objęte są ustawą

1.2.       regulacje, które znajdują zastosowanie do osób nieobjętych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1.3.       zakres przedmiotowy ustawy

1.4.       temporalna moc obowiązująca ustawy

1.5.       legalny pobyt na terytorium RP w rozumieniu ustawy

1.6.       warunki podlegania ustawie

1.7.       możliwość zlecania organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy z pominięciem otwartego konkursu ofert

1.8.       możliwość wydawania przez wojewodę wiążących poleceń organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,

1.9.       ośrodek pomocy społecznej i centrum usług społecznych a opieka tymczasowa nad małoletnim obywatelem Ukrainy

1.10.   świadczenia z pomocy społecznej, które mogą być przyznane osobom objętym ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – przesłanki, zasady i tryb przyznawania,

1.11.   jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane na podstawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

2. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

2.1.       zakres podmiotowy,

2.2.       zakres przedmiotowy,

2.3.       świadczenia z pomocy społecznej przysługujące na podstawie ustawy.

 

3. Ustawa o pomocy społecznej w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie:

3.1.       zakres podmiotowy u.p.s.

3.2.       właściwość miejscowa

3.3.       przysługujące świadczenia

3.4.       przesłanki przyznawania świadczeń.

 

4. Ustawa o cudzoziemcach i inne istotne regulacje dotyczące pomocy społecznej w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

5. Przydatne orzecznictwo pozostające w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

6. Panel dyskusyjny.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha