zaproponuj szkolenia

Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

24 lipca 2024 10:00-14:00

350 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


ADRESACI:
Pracownicy JST zaangażowani w ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.


24.07.2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Ustaw wprowadza szereg nowych rozwiązań w zakresie planowania i zagospodarowani przestrzennego. Na szkoleniu przedstawione zostaną wprowadzane mocą nowelizacji rozwiązanie prawne ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na procedurę zarówno uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i wydawania decyzji indywidulanych (warunków zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Przedmiotem szkolenia będzie analiza powyższych nowych regulacji prawnych oraz całokształtu normowań z zakresu planowania i zagospodarowani przestrzennego.


 PROGRAM:

1. Zakres nowelizacji. Definicje, pojęcia.
2. Plan ogólny gminy – pojęcie zasady uchwalania, rola w polityce planowania i w zakresie wy-dawania decyzji.
3. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy -rola w okresie przejściowym.
4. Zakres inwestycji podlegających rozstrzygnięciom o warunkach zabudowy i lokalizacji inwe-stycji.
5. Decyzja ustaleniu lokalizacji inwestycji – pojęcie inwestycji celu publicznego.
6. Zakres spraw objętych obowiązkiem ustalania lokalizacji inwestycji i warunków zabudowy.
7. Odrębności w procedurze wynikające z ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym.
8. REGULACJE po 09.2023 r.
1. Zamiany w procedurze wydawania decyzji lokalizacyjnej – poszerzenie zakresu organów kon-sultujących, wpływ planów ogólnych na decyzje lokalizacyjne
2. Zmiany w zakresie ustalania warunków zabudowy.
3. Zasada dobrego sąsiedztwa
4. Wyłączenia zastosowania art. 61 ust. 1 u.p.z.p.
5. Nowe zasady wyznaczania obszaru analizy
6. Przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy
7. Rejestr Urbanistyczny
8. Analiza przepisów przejściowych.
9. Wszczęcie postępowania, wymogi formalne wniosku, uzupełnianie braków formalnych. Peł-nomocnictwo i reprezentacja w postępowaniu.
10. WNIOSEK NA FORMULARZU - nowe rozwiązania.
11. Zawieszenie postępowania w świetle kpa oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
12. Pojęcie i ustalanie kręgu stron w postępowaniu inwestycyjnym odmienności w zakresie bu-dynków jednorodzinnych.
13. Analiza urbanistyczna i zasada „dobrego sąsiedztwa”,
14. Terminy załatwiania spraw.
15. Zasady lokalizowania jednorodzinnych, wolnostojących budynków mieszkalnych w związku ze zmianami prawa budowlanego;
• pojęcie i charakterystyka obiektów mieszkalnych objętych uproszczona procedurą - art. 29 us. 1 pkt 1a ustawy prawo budowlane.
• modyfikacja treści wniosku o wz,
• nowe terminy procesowe w w/w sprawach,
• określanie obszaru analizowanego,
• nowe zasady ustalenia kręgu stron postępowania,
• charakterystyka i składniki decyzji o wz w zakresie jednorodzinnych budynków mieszkal-nych.

16. Doręczanie pism ze szczególnym uwzględnieniem doręczenia zastępczego oraz tzw. Fikcji doręczenia. Doręczanie poprzez obwieszczenie w postępowaniu o ustalenie warunków za-budowy. Doręczanie elektroniczne.
17. Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja orzekająca co do istoty, umorzenie postępowania, elementy decyzji, charakterystyka, ele-menty formalne, związanie organu decyzją administracyjną).
18. Postępowanie w zakresie uzgadniania decyzji przez inne organy.
19. Formułowanie treści warunków w decyzji w oparciu o ustalenia planu miejscowego i przepi-sów szczególnych. Decyzja o wz – elementy.
20. Ustalenie warunków zabudowy dla obiektów energii odnawialnej oraz zabudowy zagrodo-wej.
21. Przesłanki negatywne - kiedy można odmówić ustalenia warunków zabudowy.
22. Wydawanie decyzji poprzedzonej decyzją środowiskową. Podanie do publicznej wiadomości treści decyzji.
23. Postępowanie odwoławcze i rodzaje rozstrzygnięć.
24. Tryby nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnej (stwierdzenie nieważności, wzno-wienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej – omówienie przesłanek i przebiegu postępowań nadzwyczajnych, wzajemnej zależności powyższych trybów oraz skut-ków procesowych) na tle rozwiązań szczególnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

25. Zmiana decyzji ostatecznych oraz wznowienie postępowania, wygaśnięcie decyzji
26. Opłata skarbowa – wnoszenie opłaty, zwolnienia, zwrot opłaty
27. Omówienie orzecznictwa WSA i NSA.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha