zaproponuj szkolenia

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH I ICH DORĘCZANIE – WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WZÓR DECYZJI, WZÓR WNIOSKU O ZALICZENIE NADPŁATY DLA RODZICÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ „Z GÓRY”

20 czerwca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH I ICH DORĘCZANIE – WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WZÓR DECYZJI, WZÓR WNIOSKU O ZALICZENIE NADPŁATY DLA RODZICÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ „Z GÓRY”

 

Wyroki sądów i przepisy ustawy o finansach publicznych wyraźnie dziś wskazują, że opodatkowanie VAT opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w szkole, przedszkolu, żłobku było błędne. Nie mogło być dokumentowane fakturami VAT, gdyż opłaty te stanowią należności publicznoprawne niepodatkowe, do których stosuje się postępowanie egzekucyjne w administracji i przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa. Przepisy te mają również zastosowanie do rozliczania nadpłat rodziców i opiekunów oraz do dofinansowania obniżenia opłaty przez ZUS. Rodzice nie mogą zatem rozliczać się za wyżywienie bezpośrednio z firmą cateringową, a prawidłową formą ustalania wysokości opłat za wyżywienie (i pobyt) jest decyzja administracyjna.

Na szkoleniu przedstawiony zostanie wzór takiej decyzji dla szkół, przedszkoli, żłobków oraz omówiona zostanie problematyka rozliczania nauczycieli i pracowników administracyjnych realizujących zadania opiekuńcze, korzystających z wyżywienia na tych samych zasadach co uczniowie.

Cel szkolenia – Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad budżetowych wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy kodeks postępowania administracyjnego do ustalania i rozliczania opłat za wyżywienie dziecka w szkołach, przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych, zarówno w przypadku gdy posiłki przygotowuje własna kuchnia jak i firma cateringowa, a także zasad ustalania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku, klubie dziecięcym, z uwzględnieniem dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

 

Adresaci szkolenia - Szkolenie dla dyrekcji oraz głównych księgowych i księgowych szkół, przedszkoli, żłobków, kierowników i służb finansowo-księgowych zespołów wspólnej obsługi administracyjno-finansowej oświaty prowadzonej w SCUW oraz gmin, powiatów, województw i państwowych jednostek budżetowych oraz ministerstw nadzorujących podległe im szkoły państwowe.

 

Wykładowca – Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z ponad 25 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego

z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszej wersji stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny

i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Specyfika systemu budżetowego, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych jako jednostek budżetowych, w tym jednostek oświaty dysponujących wydzielonym rachunkiem dochodów własnych oświaty (RDWO / WRD) w roku szkolnym 2023/24.
 2. Ustawa o finansach publicznych a opłaty za korzystanie z posiłku w szkole w świetle obowiązującego od 1 września 2022 art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe i obowiązującego od 1 września 2017 roku  art. 106 tej ustawy – „gorący posiłek” i posiłek finansowany przez OPS w szkole.
 3. Ustawa o finansach publicznych a opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku art. 52 ustęp 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – charakter opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach przed i po 1 stycznia 2018 roku, problemy z nadzorem prawnym niektórych wojewodów i problemy wynikające z czterech wyroków dla przedszkoli odwołujących się umów i statutu przedszkola.
 4. Ustawa o finansach publicznych a opłaty za pobyt (z uwzględnieniem opłaty dodatkowej) i opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w świetle ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym w świetle przepisów ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym, problem z umową dot. dziecka na „zastępstwo” z art. 18b ustawy.
 5. Charakter prawny opłat za wyżywienie (i pobyt) w szkołach, przedszkolach, żłobkach w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku przepisów art. 60-67 ustawy o finansach publicznych – analiza aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym 4 niedotyczących szkół i żłobków wyroków dla przedszkoli.
 6. Obowiązujące od 1.09.2019 roku zmiany zasad funkcjonowania wydzielonych rachunków dochodów (WRD) w świetle nowego brzmienia art. 223 ustawy o finansach publicznych – czy szkoła i przedszkole może organizować żywienie w formie WRD i czy np. intendentka może prowadzić konto żywieniowe, rozliczać na nim opłaty i dokonywać wydatków na zakupy artykułów spożywczych po zmianach przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 223?
 7. Problem z funkcjonowaniem WRD państwowych jednostek budżetowych oświaty, w świetle art 11a ustawy o finansach publicznych.
 8. „Wsad do garnka/kotła” – co wlicza się, a czego nie wlicza się do opłat za korzystanie z posiłku oraz wyjaśnienie dlaczego opłaty za pobyt i wyżywienie nie mogą być rozliczane na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oświaty (RDWO / WRD) oraz dlaczego żłobki nie mogą mieć takiego rachunku.
 9. Rozliczanie wyżywienia w ramach praktycznej nauki zawodu na WRD – prawidłowe zastosowanie art. 223 ustawy o finansach publicznych, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, wykonywanie dochodów i wydatków oraz specyfika sprawozdania RB-34S.
 10. Rozliczanie wyżywienia w ramach RDWO / WRD z art. 11a ustawy o finansach publicznych w państwowych jednostkach budżetowych oświaty – sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, wykonywanie dochodów i wydatków oraz specyfika sprawozdania RB-34.
 11. Opłaty za korzystanie z posiłku w szkole, przedszkolu, żłobu, w klubie dziecięcym oraz opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym a podatek VAT – typowe nieprawidłowości związane z opodatkowaniem VAT opłat za pobyt i wyżywienie dziecka i dokumentowaniem wpływów niepotrzebnie wystawionymi fakturami VAT.
 12. Problem szczególny dot. korzystania z posiłków przez nauczycieli, opiekunów, pracowników administracyjnych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku i wyroków sądów – wyjaśnienie czy VAT niepodlegający, czy zwolniony, czy VAT 8%.
 13. Opłaty za pobyt i wyżywienie jako należności publicznoprawne niepodatkowe o których mowa w art. 60-67 ustawy o finansach publicznych i występujące od 1 stycznia 2010 roku zaniedbania w stosowaniu przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie rozliczania należności, wpłat i nadpłat.
 14. Zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa do opłat za pobyt i wyżywienie – decyzje a przypisy należności, płatności z „góry” czy „z dołu”, odsetki, rozliczanie wpłat, umorzenie należności, wpłaty przez osoby „trzecie” takie jak ZUS czy Fundusz Pracy, nadpłaty i ich rozliczanie, itd..
 15. Zakres zastosowania art. 62b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa do dofinansowania obniżenia opłaty dla rodzica lub opiekuna przez ZUS lub Fundusz Pracy.
 16. Zmiany klasyfikacji budżetowej oraz ich zastosowanie w szkołach, przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych – problem błędnego stosowania paragrafu 083 Wpływy z usług do opłat za wyżywienie w szkołach i żłobkach.
 17. Wyjaśnienie dlaczego rozliczanie się rodziców lub opiekunów bezpośrednio z firmą cateringową jest nieprawidłowością i stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wyjaśnienie dlaczego nie można wystawiać faktur VAT za pobyt i wyżywienie.
 18. Wzór zawiadomienia o wszczęciu postepowania ustalającej wysokość opłaty za wyżywienie (i pobyt)  odpowiednio w szkole, przedszkolu, żłobku.
 19. Wzory decyzji ustalającej wysokość opłaty za wyżywienie (i pobyt)  odpowiednio w szkole, przedszkolu, żłobku oraz wzór decyzji ustalającej wysokość opłaty za wyżywienie nauczycieli i pracowników administracyjnych, korzystających z wyżywienia na tych samych zasadach co uczniowie.
 20. Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań dot. opłat za wyżywienie (i pobyt) dla rodziców (opiekunów) rozliczających się „z góry”.
 21. Stare i nowe zasady doręczania decyzji administracyjnych - harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych.
 22. Czy mieszkańcy gmin, powiatów, województw mają obowiązek założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń na mObywatel.gov.pl? – jak przekonać mieszkańców, rodziców, opiekunów do założenia adresu i korzyści z tego wynikające.
 23. Jak przygotować się do e-Doręczeń od strony informatycznej i od strony finansowo-budżetowej - Kto może upoważnić kierownika jednostki do wystawiania decyzji administracyjnych w gminach, a kto w powiatach?
 24. Odpowiedzi na pytania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha