zaproponuj szkolenia

Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych

21 czerwca 2024 10:00-13:30

330 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH SZKOLENIE: 
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994) i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) , w zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.
Od 2007 roku - w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach szkoleń w zakresie prawa pracy, bhp dla instytucji sfery budżetowej (w szczególności dla jednostek samorządowych) i firm.

Program szkolenia:

1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność
3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne)
7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
9. Etapy naboru
10. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
11. Wymagania formalno - prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO
12. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów (przykład)
13. Wymogi w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze
14. Preferencje dotyczące kandydatów niepełnosprawnych
15. Termin składania dokumentów w procedurze naboru
16. Treść regulaminu naboru – znaczenie (przykład)
17. Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
18. Metody i techniki naboru (przykłady)
19. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
20. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji (przykład)
21. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus)
22. Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
23. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp)
24. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
25. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
26. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
27. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
28. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha