zaproponuj szkolenia

Online: Postępowanie administracyjne dla praktyków

09 lipca 2024 09:00-15:00

380 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Ekspert Wolters Kluwer (LEX Budownictwo, LEX Ochrona Środowiska), autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego. Współpracuje m.in. z Gazetą Prawną, portalem prawo.pl, czasopismem Wiedza i Praktyka. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego, sporządza opinie oraz doradza w zakresie procesu inwestycyjnego. W latach 2012-2022 związany z administracją publiczną, m.in. jako Kierownik Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od 2022 r. doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych - Instytut Nauk Administracyjnych - Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.


PROGRAM:
1. Zagadnienia ogólne
- zasada pisemności postępowania
- zasada prawdy obiektywnej
- rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony
- terminy załatwiania spraw oraz zasady ich obliczania
- ponaglenia i skargi na bezczynność/przewlekłość
- zasada dwuinstancyjności postępowania

2. Strona postępowania
- pojęcie strony
- ustalenie kręgu stron
- zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
- uprawnienia stron
- uprawnienia podmiotów nieuznanych za strony
- zasady przeglądania akt sprawy

3. Prawa i obowiązki pełnomocników
- osoba fizyczna jako pełnomocnik
- forma udzielania pełnomocnictwa
- treść pełnomocnictwa
- odpis pełnomocnictwa
- przystąpienie pełnomocnika do postępowania
- wycofanie pełnomocnictwa

4. Podanie
- niezbędne elementy podania
- braki formalne i skutki ich nieuzupełnienia
- poczta elektroniczna
- odmowa wszczęcia postępowania a pozostawienie podania bez rozpoznania

5. Doręczenia
- doręczenia elektroniczne
- wyjątki od zasady doręczeń elektronicznych
- skutki wadliwego doręczenia

6. Decyzja administracyjna
- obowiązkowe i obligatoryjne elementy decyzji
- prawidłowe doręczenie decyzji
- zasada trwałości decyzji administracyjnych
- decyzja ostateczna, prawomocna i wykonalna
- odwołanie od decyzji
- zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
- samokontrola

7. Wznowienie postępowania
- przesłanki wznowienia postępowania
- wniosek o wznowienie postępowania
- skutki wznowienia postępowania
- przebieg postępowania wznowieniowego
- zakończenie postępowania wznowieniowego.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha