zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU Szkolenie on-line

08 październik 2020 09:00-12:00

250 zł netto

Trener prowadzący szkolenie

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

 

ODBIORCY SZKOLENIA:

 1. Pracownicy urzędów gmin
 2. Pracownicy urzędów miast
 3. Pracownicy starostw powiatowych
 4. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnych
 5. Pracownicy straży miejskich (gminnych)
 6. Przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt (np. prowadzący  schroniska dla zwierząt, podejmujący interwencje w sytuacji znęcania się nad zwierzętami przez właścicieli/opiekunów itd.)

 

CELE SZKOLENIA I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Zebranie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki związanej z zadaniami gminy i powiatu dot. ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami
 2. Omówienie:

a)       Ustawy o ochronie zwierząt

b)      Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

c)       Prawa łowieckiego- w tym nowelizacja

d)      Ustawy o ochronie przyrody-

e)      Wybranych aspektów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji-z uwzględnieniem zmian w KPA od 1 czerwca 2017 r.

 1. Omówienie orzeczeń sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych, poglądów doktryny, przypadków z praktyki trenera oraz z praktyki uczestników celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów
 2. Odpowiadanie na pytania uczestników, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki, wymiana doświadczeń między uczestnikami
 3. UWAGA: materiału jest bardzo dużo, zależmy mi na jak najbardziej „praktycznym”  podejściu do tematu, pytania proszę zadawać na każdym etapie szkolenia

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe
 2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 3. zwierzęta bezdomne w gminie-program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 4. czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem- art. 7 ustawy o ochronie zwierząt
 5. zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną- procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia
 6. zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny- czasokres wyrażenia zgody, procedura
 7. zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców- rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia
 8. decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny- przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału
 9. NOWELIZACJA PRAWA ŁOWIECKIEGO - ZADANIA GMIN I POWIATÓW
 10. ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt
 11. rejestr zwierząt egzotycznych- procedura, problemy praktyki
 12. ochrona gatunkowa- zagadnienia węzłowe
 13. gatunki „inwazyjne”
 14. problematyka zwłok zwierzęcych- kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd.
 15. odpowiadanie na pytania, dyskusja

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha