zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2021 R. PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ORZECZNICTWO

04 maj 2021 09:00-13:00

265 zł netto

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy  umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

Trener prowadzący szkolenie:

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

 

Odbiorcy:

 1. Pracownicy urzędów gmin- wydziały/referaty środowiska, inwestycji
 2. Pracownicy urzędów miast- jw.
 3. Pracownicy starostw powiatowych -jw.
 4. Pracownicy urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE
 5. Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska- wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000
 6. Pracownicy Wód Polskich- RZGW i Zarządów Zlewni
 7. Pracownicy inspekcji sanitarnej oraz WIOŚ- pracownicy zajmujący się procedurą lub którym te zagadnienia są potrzebne przy wykonywaniu obowiązków służbowych
 8. Inwestorzy- podmioty prywatne i publiczne (np. jednostki drogowe)
 9.  Specjaliści ds. ochrony środowiska
 10. Zapraszamy osoby reprezentujące różne organy i jednostki celem prowadzenia dyskusji „z różnych punktów widzenia” i wypracowanie tzw. Dobrych praktyk w stosowaniu tych przepisów

 

 

CEL EDUKACYJNY:
1. Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. z wskazaniem zmiany procedury od 1.01.2017 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji
2. OMÓWIENIE DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 24.09. 2019 R. oraz ostatnich zmian
3. NOWE ROZPORZĄDZENIE
4. OMÓWIENIE ZMIAN PRZEPISÓW W 2021 R.
5. Omówienie przepisów procedury administracyjnej (KPA) stosowanych przy prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji środowiskowej (ze wskazaniem przepisów KPA stosowanych wprost, oraz „odmienności” proceduralnych typowych dla postępowania środowiskowego)
6. Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja

 

Program

 1. 1. Podstawy prawne
  2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)
  3. DUŻA NOWELIZACJA USTAWY Z 24.09 2019 R.;
  a) PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
  b) ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
  c) ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
  d) ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
  e) ZMIANY DOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
  f) ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
  g) ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
  h) ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
  i) ZMIANY W USTAWIE POŚ
  j) ZMIANY DOT. SOOS
  k) ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ
  l) NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ-WRAZ Z OMOWIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH
  4. NOWELIZACJA USTAWY Z 2021 R:
  A) PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
  B) NOWE ZADANIA ORGANÓW WYDAJĄCYCH DECYZJE ŚRODOWISKOWE (M.IN. W ZAKRESIE INFORMOWANIA/UPUBLICZNIANIA DANYCH NA BIP)
  C) NOWE UPRAWNIENIA STRON POSTĘPOWANIA O DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ I ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH W ZAKRESIE ODWOŁAŃ/SKARG OD DECYZJI INWESTYCYJNYCH
  D) ZMIANY DOT. POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
  E) ZMIANY DOT. POSTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
  F) ZMIANY IN.PRZEPISÓW M.IN. PRAWA BUDOWLANEGO, USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSP.PRZESTRZENNYM I IN. USTAW INWESTYCYJNYCH
  5. Wpływ innych ustaw na procedury środowiskowe (Prawo wodne, uop i in.)
  6. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie
  7. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjątków
  8. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową
  9. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach
  a) Gdy z wnioskiem złożono raport
  b) Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia
  10. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
  a) Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
  b) Bez OOS
  11. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu
  12. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie
  13. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura
  14. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura
  15. Wymogi dot. sporządzanej dokumentacji:
  A) Karta informacyjna przedsięwzięcia
  B) Raport
  16. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
  17. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
  18. SOOS

   

%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha