zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

15 luty 2023 10:00-13:30

285 zł netto

Forma szkolenia:

• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
" Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę in-ternetową w komputerze

Prowadzący:

Praktyk, pracownik samorządowy z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą, autorka szkoleń, opracowań i publikacji z zakresu prawa oświatowego (m.in. współautorka Komentarza do ustawy o systemie oświaty Wydawnictwa C.H.Beck, Warszawa 2016r.), doświadczona trenerka. Od 11 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji samorządowej, dyrektorów jednostek oświatowych, nauczycieli, radnych, pracowników administracji szkół obejmujące zagadnienia z zakresu przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także ochrony danych osobowych.

I. Publiczne placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego)

1. Podstawa prawna przeprowadzenia naboru do placówek wychowania przedszkolnego.
2. Organy odpowiedzialne za realizację procedury rekrutacyjnej i ich zadania:
- zadania organu prowadzącego,
- zadania dyrektora,
- zadania komisji rekrutacyjnej.
3. Wniosek o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego – przykład dokumentu oraz wymagane załączniki.
4. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnych i w postępowaniu uzupełniającym do placówek wy-chowania przedszkolnego – przykład zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
5. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przykład dokumentu.
6. Przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego.
7. Kryteria pierwszego i drugiego etapu naboru do placówek wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem wskazań orzecznictwa sądowego.
8. Praca komisji rekrutacyjnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz po-stępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym zasady ich ogłaszania.
10. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
11. Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, które mogą być podejmowane za pomocą środ-ków komunikacji elektronicznej.
12. Postępowanie rekrutacyjne w nowotworzonych placówkach wychowania przedszkolnego.
13. Konsekwencje zaniechania wskazania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom, które nie otrzymały miejsca w wybra-nym przedszkolu.
14. Ustawowe zobowiązanie do przeprowadzenia otwartego konkursu dla niepublicznych przed-szkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej, lub niepublicznych innych form wychowania          przedszkolnego na realizację zadania udostępnienia miejsc przed-szkolnych – przy braku miejsc w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.
15. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji do placówek wychowania przed-szkolnego.

II. Publiczne szkoły podstawowe

1. Podstawa prawna przeprowadzenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.
2. Organy odpowiedzialne za realizację naboru - zadania organu prowadzącego, dyrektora oraz komisji rekrutacyjnej.
3. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej - elementy zgłoszenia oraz wy-magane załączniki.
4. Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej – przykład dokumentu oraz wymagane załączniki.
5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnych i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.
6. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.
7. Praca komisji rekrutacyjnej.
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
9. Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, które mogą być podejmowane za pomocą środ-ków komunikacji elektronicznej.
10. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
11. Rekrutacja do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podsta-wowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.
12. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych.
13. Postępowanie rekrutacyjne w nowotworzonych szkołach podstawowych.
14. Miejsce realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego w przypadku niezorganizowania oddzia-łu danej klasy w szkole obwodowej.
15. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha