zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie skarbowej od 24 lipca 2020 r. Postępowanie w okresie stanu epidemii Covid-19 - online

12 maj 2021 10:00-14:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


ADRESACI:
Pracownicy JST zaangażowani w ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.


PROGRAM:
1. Nowe stawki opłaty skarbowej - zmiana od 24 lipca 2020 r.
- powstanie obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej,
- ulgi i zwolnienia w opłacie skarbowej w sprawach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, Ograniczenia w uldze "mieszkaniowej",
- postępowanie w sprawie w przypadku braku wniesienia opłaty lub wniesienia w niższej wysokości - konsekwencje z Kpa i ustawy o opłacie skarbowej,
- zwrot opłaty skarbowej, postępowanie,
- opłata skarbowa od pełnomocnictwa,
- odpowiedzialność podatników za zobowiązania podatkowe w opłacie skarbowej,

2. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:
- wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy; Przewlekłość.
- wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
- doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
- uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
- ograniczenia w wydawaniu decyzji,
- postępowanie dowodowe w dobie epidemii.
- Zakres inwestycji podlegających rozstrzygnięciom o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji.
- Rola zapisów w planie miejscowym w procesie ustalania warunków zabudowy w nowej procedurze uchwalania planu.
- Decyzja ustaleniu lokalizacji inwestycji – pojęcie inwestycji celu publicznego.
- Zakres spraw objętych obowiązkiem ustalania lokalizacji inwestycji i warunków za-budowy.
- Odrębności w procedurze wynikające z ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Wszczęcie postępowania, wymogi formalne wniosku, uzupełnianie braków formalnych. Pełnomocnictwo i reprezentacja w postępowaniu.
- Zawieszenie postępowania w świetle kpa oraz art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Pojęcie i ustalanie kręgu stron w postępowaniu inwestycyjnym.
- Analiza urbanistyczna i zasada „dobrego sąsiedztwa”,
- Terminy załatwiania spraw.
- Doręczanie pism ze szczególnym uwzględnieniem doręczenia zastępczego oraz tzw. Fikcji doręczenia. Doręczanie poprzez obwieszczenie w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
- Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja orzekająca co do istoty, umorzenie postępowania, elementy decyzji, charaktery-styka, elementy formalne, związanie organu decyzją administracyjną).
- Postępowanie w zakresie uzgadniania decyzji przez inne organy.
- Formułowanie treści warunków w decyzji w oparciu o ustalenia planu miejscowego i przepisów szczególnych. Decyzja o wz – elementy.
- Przesłanki negatywne - kiedy można odmówić ustalenia warunków zabudowy.
- Postępowanie odwoławcze i rodzaje rozstrzygnięć.
- Tryby nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnej (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej – omówienie przesłanek i przebiegu postępowań nadzwyczajnych, wzajemnej zależności powyższych trybów oraz skutków procesowych) na tle rozwiązań szczególnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Zmiana decyzji ostatecznych oraz wznowienie postępowania, wygaśnięcie decyzji
- Omówienie orzecznictwa WSA NSA I SKO.

Omówienie postępowania administracyjnego na przykładach.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha