zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Bieżące problemy w rachunkowości oraz sprawozdawczość za I półrocze 2021 roku w jednostkach sektora finansów publicznych - szkolenie online

17 czerwiec 2021 10:00-14:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Absolwentka SGH, praktyk rachunkowości, pracownik wydziału analiz i szkoleń RIO, ponad 20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla służb finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca na wyższych uczelniach (przedmiot zajęć: rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych), powoływana przez NIK jako biegła do kontroli finansowej w jednostkach budżetowych, audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, skarbników, głównych księgowych jednostek organizacyjnych państwowych i samorządowych, pracowników audytu i kontroli wewnętrznej zatrudnionych w sferze budżetowej. Szkoleniu adresowane także do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.


PROGRAM:

1. Zmiany w przepisach prawa, nowe obowiązki dla głównych księgowych oraz konieczność wprowadzenia procedur lub dokonania zmian w istniejących regulacjach wewnętrznych.
2. Poprawne ujęcie w księgach rachunkowych realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczanie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Ulepszenie środków trwałych a ich remont – konieczność stosowania właściwych pojęć - doprecyzowanie zapisów w planie kont.
3. Dochody budżetowe przypisane i nieprzypisane, w tym zasady ewidencji dochodów na podstawie wydanych decyzji, windykacja z uwzględnieniem ewidencji kosztów komorniczych oraz postępowanie z należnościami spornymi i podmiotów upadłych. Tworzenie odpisów aktualizujących w trakcie roku z wyżej wymienionych tytułów.
4. Sprawozdanie z dochodów budżetowych (Rb-27 lub 27S): wykazywanie należności, potrąceń, dochodów wykonanych, otrzymanych, zaległości i nadpłat. Zasady kontroli poprawności wykazanych danych.
5. Problemy w ewidencji księgowej i wykazywaniu danych w sprawozdaniach w zakresie realizowanych dochodów z zadań zleconych. Wykazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w sprawozdaniu Rb-27ZZ w powiązaniu z ewidencją księgową i danymi wykazywanymi w sprawozdaniu Rb-27S.
6. Wydatki budżetowe: różnice między planem a zaangażowaniem. Obowiązki głównego księgowego określone ustawą o finansach publicznych oraz odpowiedzialność za dokonanie wydatku lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wielkości określone w planie finansowym.
7. Najczęściej występujące nieprawidłowości w klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków stwierdzane przez instytucje kontrolne.
8. Zasady rozliczania i kontroli przekazanych dotacji podmiotom dotowanym ze szczególnym uwzględnieniem terminu rozliczeń.
9. Zasady ewidencji księgowej i rozliczania przedsięwzięć współfinansowanych środkami europejskimi oraz grupowania dokumentacji związanej z realizacją projektów i ich archiwizacja. Najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości przez kontrolę zewnętrzną dotyczące realizacji ww. projektów.
10. Sprawozdania z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN) po zmianie przepisów prawa. Omówienie wzajemnych powiązań (lub braku powiązań) danych wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej i sprawozdań z operacji finansowych.
11. Poprawiane stwierdzonych błędnych zapisów w księgach rachunkowych (z lat poprzednich i bieżącego okresu sprawozdawczego) oraz możliwość dokonywania korekty sprawozdań.
12. Możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej i odpowiedzialność z tego tytułu.
13. Omówienie danych niezbędnych do ujęcia w informacji opisowej w zakresie wykonania planu dochodów i wydatków ujętych w planie finansowym jednostki.
14. Pytania i udzielanie odpowiedzi.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha