zaproponuj szkolenia

FUNDUSZ PRACY I KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ORAZ PRACE INTERWENCYJNE I ROBOTY PUBLICZNE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI 2024

15 lipca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

FUNDUSZ PRACY I KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ORAZ PRACE INTERWENCYJNE I ROBOTY PUBLICZNE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI 2024

Cel szkolenia – Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego zakresie działań i zadań finansowanych z Funduszu Pracy (FP) i Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz prawidłowego ich ujęcia w budżecie (lub poza budżetem) jednostki samorządu terytorialnego, a także w księgowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek bezpośrednio realizujących zadania finansowane z FP i KFS w roku 2024, w tym w zakresie szkoleń, prac interwencyjnych i robót publicznych.

Adresaci szkolenia - Szkolenie przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, ich urzędów oraz powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, jednostek pomocy społecznej i innych jednostek  bezpośrednio realizujących zadania finansowane z FP i z KFS.

Wykładowca – Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z ponad 25 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego

z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszej wersji stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny

i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1.      Czym jest państwowy fundusz celowy Fundusz Pracy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy - zasady funkcjonowania państwowych funduszy celowych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2.      Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania i programy finansowane z FP i KFS – budżet jako podstawa działalności gminy, powiatu, województwa oraz szczególna rola urzędów prac w gospodarowaniu środkami FP i KFS.
 3.      Działania i zadania finansowane ze środków FP i KFS oraz ich ujęcie w planach finansowych i w księgowości urzędów pracy – „budżet” i „fundusz”.
 4.      Szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne zadania finansowane z FP i KFS – umowy, zwroty i refundacje wydatków a dotacje i środki na realizację zadania.
 5.      Dwie ustawowe formy finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego z państwowych funduszy celowych - zakres zastosowania paragrafu 217, 244, 626, 635 do prawidłowego ujęcia środków FP i KFS w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.
 6.      Czy środki na realizację działań i zadań finansowanych z FP i KFS są środkami pozabudżetowymi?
 7.      Czy dysponent Funduszu Pracy zapomniał o art. 127 ustęp 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych? - jakie błędy od lat popełnia dysponent Funduszu Pracy.
 8.      Na jakim paragrafie ująć środki funduszu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego? Czy może stosować jednak ujęcie pozabudżetowe? – analiza obu rozwiązań i wskazanie prawidłowej metody.
 9.      Jak zaksięgować w księgach urzędu lub jednostki środki na finansowanie działań i zadań finansowanych z FP i KFS w ujęciu pozabudżetowym – konta 840, 760 i 139, czy konta 853 i 136 (135)?
 10.   Jak zaksięgować w księgach organu, urzędu, jednostki środki na finansowanie działań i zadań finansowanych z FP i KFS jako dochody i wydatki budżetowe – schematy księgowań na organie budżetowym, w urzędzie i w jednostce.
 11.   Sprawozdawczość budżetowa i finansowa w zakresie szkoleń, prac interwencyjnych i robót publicznych i innych zadań finansowanych z FP i KFS – umowy, zwroty i refundacje wydatków w sprawozdaniu typu RB i w sprawozdaniu finansowym.
 12.   Odpowiedzi na pytania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha