zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Instrukcja kancelaryjna w praktyce. Prowadzenie akt spraw w urzędach,w systemie tradycyjnym/papierowym/.

10 wrzesień 2021 10:00-14:00

280 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwala-jącej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
" Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:
Archiwista z wykształcenia i wykonywania zawodu. Ukończył studia wyższe i studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Całe życie zawodowe związane jest z pracą archiwalną oraz kształceniem archiwistów zakładowych. Posiada doskonałą znajomość przepisów prawa archiwalnego – ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także przepisy wykonawcze do ustawy i zastosowanie ich w praktyce,
Zajmuje się sprawami kancelaryjno – archiwalnymi w jednostkach samorządowych i państwowych, głównie stosowaniem instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt, w codziennej pracy biurowej. Posiada doświadczenie w opracowywaniu tych przepisów. Nie są mu obce sprawy związane z prowadzeniem archiwów zakładowych i składnic akt oraz zagadnienia związane z porządkowaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem oraz brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął.

Program szkolenia:

1. Aktualne przepisy prawa archiwalnego w zakresie postępowania z dokumentacją oraz
przepisy kancelaryjno – archiwalne.
2. Obieg korespondencji w procesie załatwiania spraw.
3. Rejestrowanie spraw i nadawanie na pismach znaku sprawy.
4. Zasady korzystania i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.
5. Kancelaryjna postać pisma i jego znaki kancelaryjne.
6. Zakładanie teczek akt spraw i spisów spraw.
7. Narastanie akt spraw na poszczególnych stanowiskach pracy.
8. Zasady wewnętrznego porządkowania materiałów archiwalnych.
9. Zasady postępowania z dokumentacją niearchiwalną na stanowiskach pracy.
10. Wykorzystanie komputera w procesie załatwiania spraw na stanowiskach pra-cy.
11. Zasady przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.
12. Sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych dla materiałów archiwalnych i do-kumentacji
niearchiwalej.
13. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upły-nął – w komórkach organizacyjnych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha