zaproponuj szkolenia

Online: Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego….. i co dalej? Prawa i obowiązki wierzyciela w zakresie ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

27 sierpnia 2024 09:00-13:00

350 zł netto

Zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym od 25 marca 2024r. dot. m.in. zasad i odpowiedzialności za wyjawienie informacji o majątku zobowiązanego niezbędnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej. 


Forma szkolenia:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


Informacje o prowadzącym szkolenie:

- Trener specjalizujący się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych;
- Ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie;
- Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.
- Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w fachowych czasopismach m.in. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.


Najważniejsze zagadnienia:

1. Kiedy i w jakiej formie organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne?
2. Czy i kiedy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem do organu egzekucyjnego o umorzenie postępowania?
3. Czy wierzyciel może złożyć zażalenie na umorzenie postępowania egzekucyjnego?
4. Kogo – zobowiązanego czy wierzyciela – obciążają koszty umorzonego postępowania egzekucyjnego?
5. Kiedy i w jakiej formie wierzyciel może wnioskować o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
6. Czy przed ponownym wszczęciem egzekucji należy do zobowiązanego wysłać upomnienie?
7. Jakie informacje muszą być zawarte we wniosku o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
8. W jaki sposób, od kogo i na podstawie jakich przepisów można pozyskać informacje o majątku lub źródłach dochodu zobowiązanego, z których organ egzekucyjny będzie mógł wyegzekwować środki pieniężne?
9. Jak postąpić w sytuacji gdy dany organ/instytucja posiada informacje o zobowiązanym a mimo to odmawia ich ujawnienia wierzycielowi?
10. Czy bez wskazania majątku zobowiązanego można wystąpić z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji?
11. Kiedy do ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy wystawić dalszy tytuł wykonawczy?
12. W jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) wystawić dalszy tytuł wykonawczy jeżeli jest niezbędny do ponownego wszczęcia egzekucji?


Szczegółowy program szkolenia:


1.Omówienie wybranych przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego.
1.1. Bezskuteczność egzekucji z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.
1.2. Śmierć zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany ze zobowiązanym.
1.3. Błąd co do zobowiązanego – jak to rozumieć?
1.4. Niespełnienia w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27 u.p.e.a.

2. Jakie działania powinien/może podjąć wierzyciel po umorzeniu przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego.
2.1. Prawo wierzyciela do złożenia zażalenia na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (jakie argumenty można podnieść w składanym zażaleniu?, w jakim terminie zażalenie powinno być złożone?,)
2.2. Czy mimo umorzenia postępowania egzekucyjnego powstają koszty egzekucyjne i kto je płaci?
2.3. Kiedy koszty egzekucyjne zapłaci wierzyciel?
2.4. Czy wierzyciel może wystąpić do organu egzekucyjnego o umorzenie kosztów egzekucyjnych i jakich argumentów użyć w ewentualnym wniosku o umorzenie kosztów egzekucyjnych?
2.5. W jakim terminie i na podstawie jakiego dokumentu wierzyciel będzie zobowiązany do zapłaty kosztów egzekucyjnych?
2.6. Czy w przypadku zapłaty kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela będzie on mógł dochodzić ich zwrotu od zobowiązanego?

3. Aktualne zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
3.1. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego – prawo czy obowiązek wierzyciela?
3.2. Czy i w jaki sposób wierzyciel może ponownie wszcząć postępowanie egzekucyjne po uprzednim umorzeniu postępowania?
3.3. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji (zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego).
3.4. Pozyskanie informacji o majątku zobowiązanego – wystąpienie przez wierzyciela do zobowiązanego z wezwaniem o wyjawienie majątku (forma wezwania i forma wyjawienia majątku).
3.5.Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku? Odpowiedzialność porządkowa za niezłożenie informacji i odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych informacji o majątku – zmiana przepisów od 25 marca 2024r.
3.6. Jakie mogą być konsekwencje dla zobowiązanego, który wykaże nieprawdziwe informacje nt. posiadanego majątku?
3.7. Do jakich instytucji i organów może wystąpić wierzyciel celem pozyskania informacji o majątku zobowiązanego celem prowadzenia dalszej egzekucji? Jaka podstawa prawna powinna być wskazana w takim wystąpieniu? Czy za takie informacje wierzyciel ponosi opłaty?
3.8. Czy na podmioty, które odmówią udzielenia informacji o posiadanym przez zobowiązanego majątku wierzyciel może nałożyć karę porządkową i w jakiej wysokości?
3.9. Czy i kiedy wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku i jakie to może mieć konsekwencje dla zobowiązanego? Jakie opłaty należy uiścić w sądzie składając wniosek o wezwanie dłużnika o wyjawienie majątku?

4. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
4.1. Kiedy i w jakiej formie wierzyciel wystawia dalszy tytuł wykonawczy wnioskując o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
4.2. Jakie dane zawarte są w dalszym tytule wykonawczym?
4.3. Kto i jakim podpisem podpisuje dalszy tytuł wykonawczy?
4.5. Czy przed wystąpieniem z wnioskiem o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego do zobowiązanego powinno się ponownie wysłać upomnienie?

5. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego po ponownym wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
5.1.Zakres, forma i termin przekazywania zawiadomień i informacji do organu egzekucyjnego – nowy obowiązujący od 1 stycznia 2023r. formularz e-ZW.
5.2. W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego.
5.3. Jak wypełnić e-ZW w zakresie informacji dotyczącej zapłaty należności do wierzyciela, przedawnieniu lub zmianie wysokości należności np. na skutek złożenia korekty deklaracji?
5.4. W jaki sposób poinformować organ egzekucyjny o zastosowanej uldze w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umorzenie, częściowe umorzenie, raty)?
5.5. Czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o nienaliczaniu odsetek w związku z przedawnieniem należności?
5.6. Kto podpisuje e-ZW – czy musi to być ta sama osoba, która podpisała wcześniej e-TW?
5.7. Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie do wierzyciela należności objętej tytułem wykonawczym skierowanym do ponownej egzekucji?
5.8. Czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego w ponownie wszczętej egzekucji?

6. Indywidualne pytania, konsultacje.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha