zaproponuj szkolenia

Konstruowanie umów najmu i dzierżawy. Klauzule umowne. Wpływ siły wyższej na wykonywanie umów. Bezprzetargowe oddanie w najem/dzierżawę - online

25 maj 2021 10:00-13:00

250 zł netto

PROWADZĄCY:
Radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy Białystok - Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy Szkoły Prawa Niemieckiego organizowana przez Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, organizowanego przez Michigan State University College of Law. Od 2012r. prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii. Od 2013 r. prowadzi szkolenia i wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz jst.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Praktyczna wiedza w zakresie konstruowania umów najmu i dzierżawy oraz prowadzenia postępowania sądowego. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory umów najmu, dzierżawy i pozwu, odpowiedzi na pozew, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umowy, wyciągi z aktów prawnych oraz pism urzędowych. Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów.


CELE SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie umów najmu i dzierżawy. Przedstawienie zasad konstruowania, zawierania i wypowiadania umów. Omówienie zapisów umownych, które powinny znaleźć się w każdej umowie. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


ADRESACI:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego oraz przedsiębiorstw zawierających umowy z jst. Inne zainteresowane osoby, np. z biur nieruchomości, firm konsultingowych, organizacji pozarządowych.


PROGRAM:

 1. Kwalifikacja umowy, kiedy najem a kiedy dzierżawa? Skutki błędnej kwalifikacji.
 2. Zawieranie, aneksowanie i wypowiadanie umów na odległość
 3. Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja przedsiębiorców, niewłaściwa reprezentacja i jej skutki
 4. Wpływ siły wyższej (koronawirus) na prawa i obowiązki umowne
 5. Kodeksowa klauzula rebus sic stantibus
 6. Kary umowne, kaucje i inne formy zabezpieczeń
 7. Przedawnienie roszczeń a zawieszenie pracy sądów
 8. Zakończenie stosunku najmu / dzierżawy:
  • wypowiedzenie
  • rozliczenie nakładów
 9. Wpływ śmierci strony na umowę - dziedziczenie / sukcesja przedsiębiorstwa/ następstwo prawne strony umowy- obowiązki gminy
 10. Bezprzetargowy tryb najmu/dzierżawy – obowiązki na gruncie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

 

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha