zaproponuj szkolenia

Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty – sprawnie i skutecznie

23 września 2024 09:00-12:30

370 zł netto

Forma szkolenia:
- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Liliana Zientecka

- praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
- autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
- odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej


Szanowni Państwo
Publiczne środki finansowe przekazywane w formie dotacji podmiotowej podlegają kontroli
w zakresie prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Działania kontrolne w znacznej mierze opierają się na badaniu dokumentacji. Najwięcej sporów pomiędzy dotującymi a dotowanymi wynika z błędnego interpretowania przepisów o wykorzystaniu dotacji, a także z braku wiedzy o podstawach prawnych realizacji dotowanych zadań oświatowych i zasadach gromadzenia dokumentacji ich wykonania.
Zapraszam na szkolenie, które ma na celu merytoryczne przygotowanie zarówno kontrolowanych jak i kontrolujących do poszczególnych etapów kontroli. Tym razem dodatkowo przekażę szczegółowy instruktaż na czym polega kontrolowanie wykorzystania dotacji na wynagrodzenia, organizację kształcenia specjalnego, organizację wczesne wspomagania rozwoju dziecka, nauczania indywidualnego, nauczania domowego i kształcenie cudzoziemców.
Serdecznie zapraszam Liliana ZIENTECKA

Adresaci szkolenia
Pracownicy JST prowadzący zadania z zakresu dotowania i kontrolowania jednostek oświatowych pobierających dotację z budżetu JST, a także organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola jako podmioty kontrolowane.

Cele szkolenia:
1) Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu podstaw prawnych prowadzenia kon-troli.
2) Doskonalenie umiejętności prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia kontroli pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu JST.
3) Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego kontrolowania wykorzystania dotacji na organizację kształcenia specjalnego, wynagrodzenia i zadania dodatkowe.

Plan zajęć – 2 sesje po 2 godziny

Program szkolenia

1. Co powinno być w uchwale a czego nie umieszczać- wzór zapisów w uchwale.
2. Organizacja kontroli - praktyczne wskazówki:
1) podmioty kontrolujące i kontrolowane – przestrzeganie zasad ich reprezentacji;
2) uprawnienia osób kontrolujących i kontrolowanych – najnowsze orzecznictwo;
3) planowanie i przeprowadzenie kontroli - wzory dokumentów wszczynających kontrolę.
3. Zakres kontroli pobrania dotacji, w tym dotacji na organizację kształcenia specjalnego, WWRD, nauczania indywidualnego, nauczania domowego i kształcenia cudzoziemców
- wykaz dokumentacji uprawniającej do pobrania dotacji na dodatkowe zadanie oświatowe.
4. Prawidłowa interpretacja podstawy prawnej wykorzystania dotacji – zmiana linii orzeczniczej.
5. Pragmatyka zawodowa nauczycieli w jednostce dotowanej, w tym wykorzystania dotacji na wynagrodzenia nauczycieli i świadczenia pracownicze – jak interpretować kwalifikowalność wydatków poniesionych na wynagrodzenia ?
6. Skutki prawne niewykorzystania dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego – ustalenie kwot do wykorzystania - wykaz dokumentacji prawidłowej realizacji zadania.
7. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji na organizację WWRD, nauczanie indywidualne, nauczanie domowe i kształcenie cudzoziemców - wykaz dokumentacji wykonania dodatkowych zadań oświatowych.
8. Dokumentacja kontroli (czym różni się protokół kontroli od wystąpienia pokontrolnego)
– wzór wystąpienia pokontrolnego.
9. Tryb działania w przypadku ustalenia kwot do zwrotu – uprawnienia organu kontrolowanego.

Metoda i forma prowadzenia zajęć:
Seminarium z elementami wykład. Asymilacja wiedzy i jej zastosowanie w praktyce.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha