zaproponuj szkolenia

Księgowość projektów unijnych

18 czerwca 2024 09:00-15:00

450 zł netto

 Forma szkolenia:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy 
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Szkolenie poprowadzi Radosław Gierałtowski
Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.
Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających – Instytucje Zarządzające, Pośredniczące), (Beneficjentów) - pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmiotów realizujących misję publiczną, a także podmiotów –z sektora prywatnego realizujących projekty z funduszy UE na lata 2014-2020.

Program szkolenia:

1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinanso-wanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym i sektorze finansów publicznych.
2. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy struktu-ralnych.
3. Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów.
4. Odrębna ewidencja księgowa, sposoby wyodrębnienia ewidencji kosztów w projekcie realizo-wanych z funduszy unijnych.
5. Sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych.
6. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej pro-jektów.
7. Zasady księgowania dotacji, niewykorzystanych środków/oszczędności –kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe.
8. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa.
9. Kontrola projektu na miejscu.
10. Ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.).
11. Ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT, Protokoły kontroli podatkowych.
12. Kwalifikowalność wydatków i ujęcie w księgach rachunkowych:
- środków trwałych
- leasingu i innych technik finansowania niepowodujących przeniesienia prawa własności
- amortyzacja
- wynagrodzenia
- delegacje
- rozliczanie w walutach obcych
13. Wymogi prawne dotyczące różnych dokumentów i zasady ich wystawiania:
- faktura
- faktura korygująca
- faktura zaliczkowa
- faktura pro forma
- faktura marża
- rachunek
- nota księgowa,
- nota korygująca,
- odwrócony VAT
14. Zaliczki w projektach – w jakich przypadkach stosujemy.
15. Wkład własny w projektach.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha