zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Metody uproszczone w rozliczaniu projektów unijnych w perspektywie 2021-2027

11 czerwca 2024 09:00-15:00

420 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Prowadzący: Radosław Gierałtowski

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Eu-ropejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszka-lające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadcze-nie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, stu-dentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracow-ników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.


 Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających projektami unijnymi, koordynujących i rozlicza-jących projekty, pracowników działów finansowo-księgowych, z jednostek już realizujących projekty, jak również zamierzających się ubiegać o dotacje, pracowników i właścicieli biur rachunkowych. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w działach związanych z realizacja dota-cji unijnych.


Program szkolenia:

1. Podstawy prawne stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów pośrednich – katalog kosztów pośrednich.
3. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie w kontekście uproszczonych metody rozliczania kosztów.
4. Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
5. Rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków bezpośrednich.
6. Wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi – nadzór konserwatorski / nadzór autorski.
7. Omówienie możliwych do stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków:
   a. Stawki jednostkowe,
   b. Kwoty ryczałtowe.
8. Cross-financing i zakup środków trwałych w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi.
9. Cross-financing i zakup środków trwałych a pomoc de minimis w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi.
10. Rozliczanie wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi a zakaz podwójnego finansowania.
11. Rozliczanie wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi a reguła proporcjonalności.
12. Stosowanie różnych metod rozliczania wydatków na poziomie jednego projektu.
13. Udzielanie zamówień publicznych w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi.
14. Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą
15. Podejście do kosztów pośrednich.
   a. weryfikacja wniosków o płatność
   b. kwestia bazy personelu
   c. zmiany w projektach
16. Koszty pośrednie a nieprawidłowość w projektach.
17. Przesłanki obniżenia stawki ryczałtowej w projektach.
18. Przesłanki rozwiązania umowy.
Charakterystyka poszczególnych form:
   • stawki jednostkowe (w tym godzinowe stawki jednostkowe)
   • kwoty ryczałtowe
   • stawki ryczałtowe.
19. Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie z zastosowaniem rozliczeń ryczałtowych.
20. Obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach nie przekraczających 200 000 EUR.
21. Łączenie różnych metod uproszczonych w jednym projekcie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha