zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy w 2022 roku

30 wrzesień 2022 09:00-13:00

320 zł netto

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

Informacje o prowadzącym:

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


 Adresaci: szkolenie kierowane jest do:

 • Pracodawców samorządowych,
 • sekretarzy miast, gmin i powiatów,
 • pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich.
 • osób zajmujących się problematyką kadrową, które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, tzw. pragmatyki urzędniczej, prowadzenia spraw kadrowych, w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach obowiązującego w samorządzie prawa pracy, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją

W programie szkolenia uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Korzyści:

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące samorządowego prawa pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
 • poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy;
 • zapoznają się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w stosunku pracy;
 • nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
 • zapoznają się z zasadami dokonywania ocen pracowników samorządowych. Stosowanie obowiązujących przepisów umożliwi w jednostkach samorządowych prawidłowe dokonywanie ocen kwalifikacyjnych przez podmioty do tego zobowiązane.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.


 Program szkolenia:


1. Akty prawne regulujące status pracowników samorządowych.
2. Formy zatrudnienia w samorządzie, status prawny sekretarza gminy.
3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
a) osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru,
b) procedura poprzedzająca konkurs,
c) określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
d) przeprowadzenie naboru – metody i techniki naboru,
e) kryteria wyłaniania kandydata,
f) protokół z naboru.
4. Zatrudnianie w samorządzie bez przeprowadzania naboru
5. Akta osobowe:
a) Zakres akt osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem stosunku pracy.
b) Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
6. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym:
a) treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika (Umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”),
b) informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
c) dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika.
7. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
a) Uprawnienia płacowe. Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia płacowego oraz przepisów wewnątrzzakładowych,
b) Składniki wynagrodzenia obligatoryjne i fakultatywne
c) Zasady przyznawania dodatku specjalnego,
d) Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
e) Istota zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
8. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania
9. Zmiana warunków pracy i płacy:
a) Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy,
b) Porozumienie zmieniające,
c) wypowiedzenie warunków pracy.
10. Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
a) Formy rozwiązania umowy o pracę,
b) treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
c) oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
d) bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
e) konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi
f) odprawy pieniężne i odszkodowania,
g) pracownicy podlegający szczególnej ochronie
h) Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
11. Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania.
12. Świadectwo pracy.
a) Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
b) Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
c) Sprostowanie świadectwa pracy
13. Pozostałe zmiany w samorządowym prawie pracy, m.in.
a) Zasady przenoszenia pracownika do innej jednostki samorządowej
b) Orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy pracownika
c) Dostarczanie przez pracowników Orzeczenia o niepełnosprawności
d) Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych
e) Praca zdalna a zasiłek opiekuńczy
f) Praca zdalna a kwarantanna czy izolacja

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha