zaproponuj szkolenia

Online: Aktualizacja statutów szkoły - repetytorium z zasad tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego

od 06 lipiec 2021 09:00
do 08 lipiec 2021 12:30

600 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY: Liliana Zientecka

  • praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34-letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
  • autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
  • odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo

Statut jest najważniejszym dokumentem wewnętrznym każdej jednostki oświatowej. To zbiór zasadniczych reguł jej funkcjonowania „konstytucja szkoły”. Mimo obowiązku napisania nowych statutów szkół w latach (2017-2019) wiele z nich nie nadąża z dostosowaniem ich do zmian zachodzących w polskim systemie oświaty. Coraz częściej nieaktualne, niezgodnie ze źródłami prawa i podstawowymi zasadami techniki legislacji statuty szkół stają się przedmiotem prasowych newsów. Widoczna jest też rosnąca świadomość roli tego dokumentu po stronie uczniów i rodziców.
Praca nad statutem jest procesem budowania kultury organizacyjnej szkoły a nie jednorazowy aktem formalnego przyjęcia dokumentu o takiej nazwie. Sztuka pisania statutu opiera się na uporządkowanej wiedzy o przepisach prawa obowiązujących w systemie oświaty
i dążeniu do wzajemnego uzupełniania się przepisów wynikających z ustaw, rozporządzeń, statutu i aktów prawa wewnętrznego niższego rzędu. Tego wszystkiego nauczymy się wspólnie krok po kroku uczestnicząc w cyklu szkoleń na które serdecznie zapraszam. W pierwszej kolejności proponuję trzy sesje porządkujące sytuację ucznia w szkole, które są najczęstszą przyczyną interwencji organów nadzoru.

Zapraszam

Liliana Zientecka

 


ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele odpowiedzialni za aktualność statutu, wszyscy zainteresowani.

CELE SZKOLENIA:

Przygotowanie uczestników szkolenia do:
1) zaktualizowania statutów swoich szkół;
2) zintegrowania przepisów wewnątrzszkolnych w zakresie kluczowych obszarów pracy szkoły;
3) uporządkowania wiedzy o hierarchii prawa stosowanej w dokumentacji szkoły.

I spotkanie - Prawa i obowiązki ucznia w statucie szkoły.
II spotkanie - Wewnątrzszkolny system oceniania w statucie szkoły.
III spotkanie - Wsparcie ucznia w rozwoju w statucie szkoły.

Każde spotkanie składa się z dwóch sesji po 1,5 godziny, w tym seminarium porządkujące wiedzę z danego obszaru pracy szkoły , sesja pytań i odpowiedzi, warsztat analizy spójności zapisów statutu z przepisami prawa powszechnie obwiązującego i aktami prawa wewnętrznego w szkole niższego rzędu.

METODA I FORMA PRACY:
Metody asymilacji wiedzy z analizą przypadków.
Seminarium, w tym omówieniem wzorów do zapisu w statucie do zastosowania


PROGRAM:

I – spotkanie: Prawa i obowiązki ucznia w statucie szkoły.


1. Omówienie zakresu delegacji prawnej do określenia w statucie praw i obowiązków ucznia.
2. Hierarchia źródeł praw i obowiązków ucznia a zapisy w statucie - ćwiczenie
• Różnica pomiędzy zadaniami i celami szkoły i procesu dydaktyczno-wychowawczego a prawami ucznia określonymi w jej statucie.
• Różnica pomiędzy uprawnieniami ucznia wynikającymi z organizacji pracy szkoły a jego prawami wynikającymi ze statutu szkoły.
• Związek praw ucznia, w tym prawa do informacji o procesie dydaktyczno-wychowawczym z zadaniami samorządu uczniowskiego i innymi obszarami statutu takimi jak dostęp do biblioteki, prawo do wsparcia w przypadku potrzeb o charakte-rze edukacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym i socjalnym.
• Związek obowiązków ucznia z kryteriami oceny zachowania.

3. Sposób zapisania praw i obowiązków ucznia w wymiarze możliwości ich egzekwowania – tryb egzekwowania poszczególnych praw i obowiązków.
4. Orzeczenia sądowe/rozstrzygnięcia nadzoru pedagogicznego przypadków naruszających prawa uczniów – nie powielajmy błędnych zapisów w statutach.
5. Analiza opisania obowiązków ucznia pod względem ich egzekwowalności:
1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie;
3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju – w przypadku, o którym mowa w art.100 ustawy;
4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
6. Nagrody i kary stosowane wobec uczniów - zakres możliwych rozwiązań w szkole podsta-wowej i szkole ponadpodstawowej. Wychowawcza funkcja kar i nagród stosowanych w szko-le w zapisach statutu. Kara nie może naruszać praw ucznia.
7. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. Zapis w statucie szkoły nie może naruszać praw ucznia.
8. Tryb składania skarg i ich rozpatrzenia w przypadku naruszenia praw ucznia. Z czego wynika obowiązek takich zapisów?
9. Omówienie orzecznictwa i stanowisk nadzoru pedagogicznego z zakresu stosowania praw i obowiązków uczniów w szkole.
10. Przykłady dobrych praktyk w omawianym zakresie.

II spotkanie: Wewnątrzszkolny system oceniania w statucie szkoły.


1. Hierarchia źródeł prawa systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
w polskim systemie oświaty. Praktyczne zastosowanie celów oceniania wskazanych
w przepisach prawa oświatowego.
2. Zakres delegacji prawnej do określenia w statucie szkoły szczegółowych warunków i sposo-bu oceniania wewnątrzszkolnego. Czego w statucie nie regulujemy?
3. Prawidłowe definiowanie kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych.
4. Spójność kryteriów oceny zachowania z obowiązkami ucznia. Mierzalny sposób formułowa-nia kryteriów.
5. Prawidłowe formułowanie wymagań edukacyjnych i obowiązek ich dostosowania do indy-widualnych rozpoznanych potrzeb uczniów – praktyczne wskazówki.
6. Tryb, formy i zasady oceniania bieżącego – ich związek z prawami ucznia.
7. Prawidłowe stosowanie prawa ucznia do podwyższenia oceny przewidywanej.
8. Prawidłowe stosowanie zasady jawności ocen, dostępu uczniów i rodziców do ocenionych prac klasowych oraz prawa do uzasadnienia oceny.
9. Prawidłowe stosowanie ochrony informacji o ocenach ucznia. Jak pogodzić jawność ocen z ich ochroną.
10. Prawidłowa realizacja prawa rodziców do informowania ich o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. To nie to samo, co jaw-ność oceny.
11. Omówienie orzecznictwa i stanowisk nadzoru pedagogicznego w sprawach dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego.
12. Przykłady dobrych praktyk w omawianym zakresie.

III spotkanie - Wspieranie ucznia w rozwoju w statucie szkoły.


1. Rozpoznawanie potencjału rozwojowego uczniów i potrzeb umożliwiających im pełne uczestnictw w życiu szkoły i środowiska lokalnego zadaniem każdej szkoły i każdego nauczy-ciela.
2. Tryb rozpoznawania potencjału rozwojowego i potrzeb uczniów oraz ustalania zakresu wsparcia organizowanego przez szkołę w statucie szkoły.
3. Opis zasad wsparcia uczniów w szkole w 7 formach w statucie szkoły:
1) objecie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
2) objęcie ucznia kształceniem specjalnym ze względu na niepełnosprawność;
3) objecie ucznia kształceniem specjalnym ze względu na zagrożenie niedostosowa-niem społecznym;
4) umożliwianie uczniom rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
5) organizacja nauki języka polskiego dla uczniów, którzy wychowywali się i uczyli poza granicami Polski;
6) organizacja form wsparcia materialnego uczniów;
7) organizacja opieki medycznej nad uczniami.
4. Udział rodziców w działaniach wspierających uczniów na terenie szkoły.
5. Współdziałanie szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami pozarządo-wymi i innymi instytucjami pomagającymi dzieciom i rodzinie.
6. Zakres współdziałania szkoły z policją, sadem rodzinnym, ośrodkiem pomocy społecznej.
7. Omówienie orzecznictwa i stanowisk nadzoru pedagogicznego w sprawach wymagających wsparcia ucznia na terenie szkoły.
8. Przykłady dobrych praktyk w omawianym zakresie.Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha