zaproponuj szkolenia

Online: Archiwizacja dokumentów od podstaw

16 wrzesień 2022 09:00-14:00

295 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej.

Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, porządkując dokumentację ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i innych podmiotów publicznych oraz firm prywatnych. Wspiera wiele jednostek w prowadzeniu ich archiwów zakładowych i składnic akt.

Współpracowała m.in. z: Polską Akademią Nauk, Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Fundacją BGK, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Głównym Urzędem Miar, sądami, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo badawczymi.

Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.


Program szkolenia:

1. Najważniejsze akty prawne;
2. Obowiązki aktotwórców i sankcje prawno-karne;
3. Podstawowe definicje (materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna dokumentacja tworząca i nietworząca akt sprawy i in.);
4. Czy moja jednostka wytwarza materiały archiwalne?
5. Archiwum zakładowe a składnica akt – podobieństwa i różnice. Jak powinno wyglądać wzorcowe archiwum zakładowe? Czy składnica przechowuje materiały archiwalne?
6. Podział dokumentacji współczesnej.
7. Kategorie archiwalne i okresy przechowywania wybranych rodzajów dokumentacji. Kryteria kwalifikacji dokumentacji do materiałów archiwalnych.
8. Systemy kancelaryjne;
9. Normatywy kancelaryjno-archiwalne – najważniejsze informacje;
10. Obieg dokumentacji w systemie bezdziennikowym;
11. JRWA – czym jest, do czego służy i jak go stosować?
12. Porządkowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych i przekazywanie jej do archiwum zakładowego lub składnicy akt;
13. Obowiązki archiwum zakładowego i składnicy akt (przejmowanie, ewidencjonowanie, porządkowanie, inicjowanie procedury brakowania, i in.).
14. Jak uporządkować dokumentację przejętą do archiwum/składnicy w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym?
15. Co zrobić gdy jednostka nie ma ewidencji ani normatywów i czy musi je posiadać?
16. Skąd się dowiem co można już zniszczyć?
17. Procedura przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
18. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych:
- studia wstępne;
- rozpoznanie przynależności zespołowej;
- segregacja i systematyzacja;
- weryfikacja kategorii archiwalnych,
- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
- archiwizowanie materiałów archiwalnych,
- archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej,
- uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym,
- nadawanie układu dokumentacji w zespole,
- inwentaryzacja,
- znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej),
- opracowanie krótkiego rysu historycznego jednostki organizacyjnej.


Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

Ćwiczenia:
- Stosowanie wykazu akt
- Wypełnianie spisu spraw;
- Opisywanie teczek aktowych;
- Uzupełnianie opisów
- Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych ( w tym dokumentacji technicznej, informatycznych nośników danych);
- Prowadzenie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych;
- Wypełnianie karty udostępnienia akt/rejestru udostępnień;
- Sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania;
- Przygotowanie protokołu zaginięcia/uszkodzenia/zniszczenia akt;
- Przygotowanie protokołu wycofania dokumentacji ze stanu archiwum;
- Sporządzanie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej;
- Sporządzanie spisu materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego;
- Sprawozdanie z działalności archiwum;

Dyskusja

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha