zaproponuj szkolenia

Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych

04 września 2024 09:00-13:00

310 zł netto

Zmiany w kontekście RODO oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury.


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości, socjolog, ukończyła również studia podyplomowe – rachunkowość i finanse i rachunkowość i kontroling. Certyfikowany księgowy - posiada świadectwo kwalifikacyjne MF nr 18928/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych jednostkach budżetowych: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, Centrum Kultury, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Właścicielka Kancelarii Rachunkowej. Od 2012 r. współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz z jednostkami budżetowymi. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (ma ich na swoim koncie około 1000) dla kierowników i pracowników urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstw, urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów miast i gmin, ZUS, KRUS, wojewódzkich i powiatowych sądów, nadleśnictwa, wojewódzkich i powiatowych jednostek straży pożarnej, szpitali, policji, CUW, instytucji kultury, urzędów miast i gmin, szkół, żłobków i przedszkoli, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców. Prowadziła również kursy realizowane z programów finansowanych ze środków UE dla WUP, PUP i OHP. Autorka wielu opracowań i prezentacji. Prowadzi szkolenia na temat: Sposoby gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego w jednostkach państwowych i samorządowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja środków trwałych i WNIP, Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji, Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zagospodarowania, Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych i WNIP, Błędy w realizacji kontroli zarządczej, Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej, Majątek trwały i WNIP, Dyscyplina finansów publicznych i inne.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak prawidłowo zbadać sytuację socjalną pracowników i ich rodzin i prawidłowo udzielać pomocy socjalnej. Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu.


ADRESACI:
Szkolenie "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" kierowane jest do osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, głównie do kierowników jednostek budżetowych (w tym Dyrektorów szkół, przedszkoli, GOPS, MOPS, OPS, DPS), Głównych Księgowych, Księgowych, członków komisji socjalnych, pracowników administracyjnych, którzy prowadzą sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, reprezentantów związków zawodowych i innych osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, oraz osób pracujących w działach personalnych. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznać zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nabędą umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących ZFŚS aby w przyszłości uniknąć błędów. Dowiedzą się jakich zapisów unikać w regulaminie, a jakie warto zamieścić, aby dostosować Regulamin ZFŚS do obowiązujących przepisów. Nabędą również wiedzę odnośnie nowych obowiązków jakie ciążą na pracodawcy i sankcji jakie grożą za ich zaniedbania.


PROGRAM:
1. Zasady gospodarowania ZFŚS oraz cel funkcjonowania działalności socjalnej;
2. Skąd wziąć środki na ZFŚS - kwoty odpisu obowiązujące od stycznia 2024 r.
- pracownicy administracji oraz emeryci i renciści;
- pracownicy pedagogiczni - nauczyciele oraz emeryci i renciści – różne przypadki,

3. Podstawy prawne regulujące zasady tworzenia zakładowej działalności socjalnej z uwzględnieniem najnowszych zmian;
4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:
- definicja gospodarstwa domowego i członka rodziny - aktualnych oraz byłych pracowników;
- pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców, a kwota wolna od podatku;
- uprawnienia małżonków zatrudnionych w twej samej jednostce, a dofinansowanie do świadczeń na ich dzieci;
- pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, interwencyjni, stażyści, nauczyciele uzupełniający etat – błędy najczęściej popełniane;
- czy istnieje możliwość korygowania grona uprawnionych?
- czy istnieje możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodziny po zmarłym pracowniku i byłym pracowniku – emerycie lub renciście?
- emeryci i renciści w kontekście funduszu - odpisy, weryfikacja wykazów, zakres uprawnień do korzystania z funduszu;
- emeryci i renciści – czy można im nie przyznać świadczeń z ZFŚS?
- czy pracodawca może tworzyć osobne zasady przyznawania świadczeń dla pracowników i osobne dla emerytów;
- objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami jednostki – umowy zlecenia i o dzieło;
- konkubinaty;
- osoby przebywające na zasiłkach przedemerytalnych.

5. Świadczenie urlopowe – kiedy i komu przysługuje?
6. Metoda ustalania liczby zatrudnionych dla celów dokonania odpisu na ZFŚS – pracownicy, których należy uwzględnić, a których nie należy brać pod uwagę przy naliczaniu odpisu;
7. Zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian i konsekwencje nieprecyzyjnych zapisów w wewnętrznych regulaminach;
8. Problem finansowania zakładowych imprez integracyjnych i okolicznościowych;
9. Ustalenie kryteriów korzystania z ZFŚS – interpretacje organów kontroli i orzecznictwo Sądu Najwyższego;
10. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 r.;
11. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS:
- terminy i kwoty.

12. Preliminarz ZFŚS na 2024 r. – krok po kroku:
- Jaki jest termin zatwierdzenia preliminarza przychodów i wydatków z ZFŚS;
13. Regulamin ZFŚS - procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu:
- obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi – terminy;
- wprowadzanie zmian do regulaminu w przypadku braku związków zawodowych;
- wybór przedstawiciela załogi pracowników - „męża zaufania”,
- w jakich przypadkach kierownik może sam zatwierdzić regulamin, pomimo funkcjonujących organów związkowych;
- kto zatwierdza świadczenie dla kierownika jednostki?

14. Komisje socjalne jako organ opiniodawczy – obowiązek czy dowolność:
- skład i zasady tworzenia komisji socjalnych,
- regulamin komisji socjalnej,
- odpowiedzialność członków komisji socjalnej.
15. Czy można żądać od pracowników i członków ich rodzin zaświadczeń/oświadczeń i PIT po wejściu w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO;
16. Badanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO w świetle nowego Polskiego Ładu:
- problematyka ustalania przychodu/dochodu sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej – przykłady;
- dokumenty niezbędne do udokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej pracownika;
- oświadczenie pracownika czy zaświadczenia z zakładów pracy członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
- separacja, rozdzielność majątkowa, a badanie sytuacji socjalnej;
- konkubinat w świetle ZFŚS;
- zbieranie dokumentów wrażliwych kontekście RODO.
17. Ochrona danych osobowych (RODO), a badanie sytuacji życiowej, rodzinnej, i materialnej w kontekście PIT, zaświadczeń/oświadczeń;
18. Czy jest konieczna zgoda pracownika i członka rodziny na przetwarzanie danych osobowych w kontekście ZFŚS?
19. Przechowywanie dokumentacji związanej z ZFŚS – kategoria archiwalna wytwarzanych dokumentów;
20. Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
21. Stanowisko organów kontroli w sprawie przechowywania dokumentów wrażliwych składanych przez osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS.
22. Czy 500+ należy wliczyć do dochodów/przychodów pracownika?
23. Konsekwencje niezłożenia przez pracownika dokumentów potwierdzających jego przychody/dochody.
24. Formy pomocy ze środków ZFŚS:
- rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęściej popełniane błędy;
- wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS;
- warunki przyznawania i rodzaje pomocy rzeczowej, finansowej i materialnej:
a) zapomogi socjalne,
b) paczki okolicznościowe,
c) bilety do kina teatru,
d) zajęcia sportowo- rekreacyjne – problemy praktyczne,
- bony towarowe, karty podarunkowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów w tym zakresie, problem zaliczek na podatek dochodowy,
- świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku – czy i w jakim zakresie można finansować imprezy masowe? – interpretacja organów kontrolujących,
- finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – najczęstsze błędy,
- wczasy pod gruszą – problem dotyczący ilości dni urlopu – najczęstsze błędy;
- wycieczki indywidualne i grupowe, wczasy zagraniczne, zielone szkoły, obozy kolonie, kursy językowe, koła zainteresowań dla dzieci pracowników,
- wycieczki – różne interpretacje urzędów skarbowych.
25. Sposoby dokumentowania zdarzeń losowych, długotrwałej choroby i inne.
26. Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu funduszu socjalnego:
- uprawnienia zakładowych komisji socjalnych;
- kompetencje związków zawodowych lub przedstawiciela załogi do reprezentowania pracowników w zakresie działalności socjalnej;
- kompetencje pracodawcy.
27. Kto zatwierdza przyznanie świadczenia z ZFŚS dla kierownika jednostki?
28. Kwota wolna od podatku w 2024 r.
29. W jakich przypadkach i kiedy wydatki z ZFŚŚ podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?
30. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe:
- wnioski o udzielenie pożyczki;
- oprocentowanie pożyczek;
- zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki mieszkaniowej – konsekwencje nieprecyzyjnych zapisów – najczęstsze błędy;
- konsekwencje przesunięcia lub zawieszenia spłaty pożyczki mieszkaniowej;
- umorzenie pożyczki, a konsekwencje podatkowe;
- śmierć pracownika, a niespłacona pożyczka.
31. Korekta preliminarza ZFŚS.
32. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.
33. Interpretacje ZUS w zakresie wypłat z ZFŚS:
- aktualne orzecznictwo w zakresie spraw wytoczonych przez ZUS pracodawcom,
- konsekwencje w przypadku niezastosowania kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS.
34. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS:
- czy możliwe jest prowadzenie egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznanych pracownikowi?
- na jakiej podstawie komornik może dokonać potrąceń z zapomogi socjalnej lub/i losowej?
- jakie elementy niezbędne powinien zawierać dokument od komornika lub innego organu egzekucyjnego, aby dokonać potrąceń z ZFŚS?
35. Co oznacza nie roszczeniowy charakter przyznawanych świadczeń z ZFŚS – kiedy wypłacone świadczenia z ZFŚS są roszczeniowe i wymagalne?
36. Kto odpowiada za wypłaty z ZFŚS w jednostce obsługiwanej i obsługującej?
37. Nieprzestrzeganie kryteriów socjalnych – w jakich przypadkach składki ZUS i odsetki zapłaci pracodawca z własnej kieszeni?
38. Skutki przyznawania pracownikom świadczeń „w równej” wysokości.
39. Przegląd danych osobowych złożonych - w jakim celu i w jakim terminie?
40. W jaki sposób udokumentować przegląd danych osobowych zbieranych do celów ZFŚS?
41. Konsekwencje skarbowe, karne i dyscyplinarne z tytułu nieprawidłowości w administrowaniu funduszem – co grozi pracodawcy i w jakim przypadku? – orzecznictwo skarbowe i sądowe.
42. Wzór regulaminu, wniosków oraz oświadczenia ZFŚS.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha