zaproponuj szkolenia

Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych

17 kwiecień 2023 09:00-13:00

310 zł netto

Zmiany w kontekście RODO oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury.


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski WODR, PSSE, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji, Centrum Sztuki. Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, ministerstwa, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, PSSE, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni i prywatnych przedsiębiorców. Autorka licznych opracowań i prezentacji.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad i terminu tworzenia regulaminu i preliminarza przychodów i wydatków oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy socjalnej. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak prawidłowo zbadać sytuację socjalną pracowników i ich rodzin i prawidłowo udzielać pomocy socjalnej. Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z zadaniami i czynnościami związanymi z zarządzaniem środkami Funduszu oraz ochroną danych wrażliwych, dotyczących osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu.


ADRESACI:
Szkolenie "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" kierowane jest do osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, głównie do kierowników jednostek budżetowych (w tym Dyrektorów szkół, przedszkoli, GOPS, MOPS, OPS, DPS), Głównych Księgowych, Księgowych, członków komisji socjalnych, pracowników administracyjnych, którzy prowadzą sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, reprezentantów związków zawodowych i innych osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, oraz osób pracujących w działach personalnych. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznać zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nabędą umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących ZFŚS aby w przyszłości uniknąć błędów. Dowiedzą się jakich zapisów unikać w regulaminie, a jakie warto zamieścić, aby dostosować Regulamin ZFŚS do obowiązujących przepisów. Nabędą również wiedzę odnośnie nowych obowiązków jakie ciążą na pracodawcy i sankcji jakie grożą za ich zaniedbania.


PROGRAM:
1. Zasady gospodarowania ZFŚS oraz cel funkcjonowania działalności socjalnej;
2. Skąd wziąć środki na ZFŚS - kwoty odpisu obowiązujące od stycznia 2022 r.
- pracownicy administracji oraz emeryci i renciści;
- pracownicy pedagogiczni - nauczyciele oraz emeryci i renciści – różne przypadki;
3. Podstawy prawne regulujące zasady tworzenia zakładowej działalności socjalnej z uwzględnieniem najnowszych zmian;
4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:
- definicja gospodarstwa domowego i członka rodziny - aktualnych oraz byłych pracowników;
- pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców, a kwota wolna od podatku;
- uprawnienia małżonków zatrudnionych w twej samej jednostce, a ich dzieci;
- pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, interwencyjni, stażyści, nauczyciele uzupełniający etat – błędy najczęściej popełniane;
- czy istnieje możliwość korygowania grona uprawnionych?
- czy istnieje możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodziny po zmarłym pracowniku i byłym pracowniku – emerycie lub renciście?
- emeryci i renciści w kontekście funduszu - odpisy, weryfikacja wykazów, zakres uprawnień do korzystania z funduszu;
- emeryci i renciści – czy można im nie przyznać świadczenia z ZFŚS?
- czy pracodawca może tworzyć osobne zasady przyznawania świadczeń dla pracowników i osobne dla emerytów;
- objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami jednostki – umowy zlecenia i o dzieło;
- konkubinaty;
- osoby przebywające na zasiłkach przedemerytalnych.
5. Świadczenie urlopowe – kiedy i komu przysługuje?
6. Metoda ustalania liczby zatrudnionych dla celów dokonania odpisu na ZFŚS – pracownicy, których należy uwzględnić, a których nie należy brać pod uwagę przy naliczaniu odpisu;
7. Zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian i konsekwencje nieprecyzyjnych zapisów w wewnętrznych regulaminach;
8. Problem finansowania zakładowych imprez integracyjnych i okolicznościowych;
9. Ustalenie kryteriów korzystania z ZFŚS – interpretacje organów kontroli i orzecznictwo Sądu Najwyższego;
10. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2022 r.;
11. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS - terminy i kwoty.
12. Preliminarz ZFŚS na 2022 r. – krok po kroku:
- Jaki jest termin zatwierdzenia preliminarza przychodów i wydatków z ZFŚS;
13. Regulamin ZFŚS - procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu:
- obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi – terminy;
- wprowadzanie zmian do regulaminu w przypadku braku związków zawodowych;
- wybór przedstawiciela załogi pracowników - „męża zaufania”,
- w jakich przypadkach kierownik może sam zatwierdzić regulamin, pomimo funkcjonujących organów związkowych;
- kto zatwierdza świadczenie dla kierownika jednostki?
14. Komisje socjalne, jako organ opiniodawczy – obowiązek czy dowolność:
- skład i zasady tworzenia komisji socjalnych,
- regulamin komisji socjalnej,
- odpowiedzialność członków komisji socjalnej.
15. Czy można żądać od pracowników i członków ich rodzin zaświadczeń/oświadczeń i PIT po wejściu w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO;
16. Badanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UDO w okresie pandemii oraz w świetle nowego Polskiego Ładu:
- problematyka ustalania przychodu/dochodu sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej – przykłady;
- dokumenty niezbędne do udokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej pracownika;
- oświadczenie pracownika czy zaświadczenia z zakładów pracy członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
- rozdzielność majątkowa, a badanie sytuacji socjalnej;
- konkubinat w świetle ZFŚS;
- zbieranie dokumentów wrażliwych kontekście RODO.
17. Ochrona danych osobowych (RODO) , a badanie sytuacji życiowej, rodzinnej, i materialnej w kontekście PIT, zaświadczeń/oświadczeń;
18. Czy jest konieczna zgoda pracownika i członka rodziny na przetwarzanie danych osobowych w kontekście ZFŚS?;
19. Przechowywanie dokumentacji związanej z ZFŚS – kategoria archiwalna wytwarzanych dokumentów;
20. Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
21. Stanowisko organów kontroli w sprawie przechowywania dokumentów wrażliwych składanych przez osoby uprawnione.
22. Obowiązek przeglądu danych osobowych do celów ZFŚS - w jakim celu i w jakim terminie?.
23. W jaki sposób udokumentować przegląd danych osobowych zbieranych do celów ZFŚS?
24. Czy 500+ należy wliczyć do dochodów/przychodów pracownika?
25. Konsekwencje nie złożenia przez pracownika dokumentów potwierdzających jego przychody/dochody.
26. Formy pomocy ze środków ZFŚS:
- rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęściej popełniane błędy;
- wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS;
- warunki przyznawania i rodzaje pomocy rzeczowej, finansowej i materialnej:
- zapomogi socjalne,
- paczki okolicznościowe,
- bilety do kina teatru,
- zajęcia sportowo- rekreacyjne – problemy praktyczne,
- bony towarowe, karty podarunkowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów w tym zakresie, problem zaliczek na podatek dochodowy,
- świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku – czy i w jakim zakresie można finansować imprezy masowe? – interpretacja organów kontrolujących,
- finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – najczęstsze błędy,
- wczasy pod gruszą – problem dotyczący ilości dni urlopu – najczęstsze błędy;
- wycieczki indywidualne i grupowe, wczasy zagraniczne, zielone szkoły, obozy kolonie, kursy językowe, koła zainteresowań dla dzieci pracowników,
- wycieczki – różne interpretacje urzędów skarbowych.
27. Sposoby dokumentowania zdarzeń losowych, długotrwałej choroby i inne.
28. Tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu funduszu socjalnego:
- uprawnienia zakładowych komisji socjalnych;
- kompetencje związków zawodowych lub przedstawiciela załogi do reprezentowania pracowników w zakresie działalności socjalnej;
- kompetencje pracodawcy.
29. Kto zatwierdza przyznanie świadczenia z ZFŚS dla kierownika jednostki?
30. Kwota wolna od podatku w 2022 r.
31. W jakich przypadkach i kiedy wydatki z ZFŚŚ podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?
32. Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe:
- wnioski o udzielenie pożyczki;
- oprocentowanie pożyczek;
- zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki mieszkaniowej – konsekwencje nieprecyzyjnych zapisów – najczęstsze błędy;
- konsekwencje przesunięcia lub zawieszenia spłaty pożyczki mieszkaniowej;
- umorzenie pożyczki, a konsekwencje podatkowe;
- śmierć pracownika, a niespłacona pożyczka.
33. Korekta preliminarza ZFŚS.
34. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.
35. Interpretacje ZUS w zakresie wypłat z ZFŚS:
- aktualne orzecznictwo w zakresie spraw wytoczonych przez ZUS pracodawcom,
- konsekwencje w przypadku nie zastosowania kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS.
36. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS:
- czy możliwe jest prowadzenie egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznanych pracownikowi?,
- na jakiej podstawie komornik może dokonać potrąceń z zapomogi socjalnej lub/i losowej?,
- jakie elementy niezbędne powinien zawierać dokument od komornika lub innego organu egzekucyjnego, aby dokonać potrąceń z ZFŚS?,
37. Co oznacza nie roszczeniowy charakter przyznawanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Socjalnego – kiedy wypłacone świadczenia z ZFŚS są roszczeniowe i wymagalne?.
38. Kto odpowiada za wypłaty z ZFŚS w jednostce obsługiwanej i obsługującej?
39. Odpowiedzialność z tytułu administrowania ZFŚS.
40. Nieprzestrzeganie kryteriów socjalnych – w jakich przypadkach składki ZUS i odsetki zapłaci pracodawca z własnej kieszeni?
41. Skutki przyznawania pracownikom świadczeń „w równej” wysokości.
42. Kiedy i w jakich sytuacjach ZUS nalicza składki i odsetki?
43. Przegląd danych osobowych złożonych na potrzeby ZFŚS
44. Konsekwencje skarbowe, karne i dyscyplinarne z tytułu nieprawidłowości w administrowaniu funduszem – co grozi pracodawcy i w jakim przypadku? – orzecznictwo skarbowe i sądowe.
45. Wzór regulaminu, wniosków oraz oświadczenia ZFŚS.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha