zaproponuj szkolenia

Online: Czy i jak przeprowadzić proces centralizacji usług w placówkach oświatowych

27 października 2023 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
Realizacja zadań oświatowych staje się dla jednostek samorządu terytorialnego coraz większym wyzwaniem z uwagi na fakt, że w coraz mniejszym zakresie z roku na rok udaje się je realizować ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Stąd samorządy starają się optymalizować koszty realizacji zadań i szukać obszarów, które stwarzają taką możliwość.
Centralizacja usług może być jednym ze sposobów takich działań, ale tylko wówczas, jeśli zostanie poprzedzona dobrze przeprowadzoną diagnozą, która stanie się podstawą do określenia kierunków działań.     

Cele ogólne:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad i form funkcjonowania scentralizowanych usług w placówkach oświatowych.

Cele szczegółowe
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił/wiedział jak:
-    zdiagnozować obszar dotyczący obsługi płacowo-księgowo-administracyjnej w danej jst,
-    w sposób najmniej kolizyjny i bezpieczny pod względem społecznym przeprowadzić proces centralizacji usług,
-    uniknąć błędów i zminimalizować ewentualny opór społeczny, napotkany w procesie centralizacji;
-    potrafił przygotować narzędzia i dokumenty, niezbędne w procesie centralizacji usług.


PROGRAM:
1.    Formy i metody przeprowadzania diagnozy dotyczącej kosztów usług księgowo-placowo-administracyjnych w jst:
-    narzędzia diagnozy,
-    obszary diagnozowania,
-    formy i metody diagnozy,
-    mocne i słabe strony centralizacji usług,
-    kiedy nie należy przeprowadzać centralizacji usług.
2.    Podstawy prawne funkcjonowania centrum usług wspólnych.
3.    Formy organizacyjne obsługi księgowo-płacowej w jednostkach samorządu terytorialnego:
-    samodzielne prowadzenie obsługi przez jednostkę oświatową,
-    wspólna obsługa finansowa jednostek oświatowych prowadzona przez jst,
-    prowadzenie obsługi przez wydzieloną jednostkę budżetową,
4.     Mocne i słabe strony każdej z form organizacji obsługi księgowo-płacowej.
5.    Przeprowadzenie procedury centralizacji usług księgowo-płacowo-administracyjnych – krok po kroku:
-    przygotowanie i przeprowadzenie procesu naboru kadr do pracy w cuw,
-    przygotowanie dokumentów do procedury centralizacyjnej, związanej między innymi z przekazaniem zadań, przygotowaniem uchwały.
-    zakres zadań cuw,
-    zakres odpowiedzialności i obowiązków decydenta i kadry zarządzającej cuw,
-    przedstawienie wariantów i etapów centralizacji usług.
6.    Zakres odpowiedzialności i obowiązków dyrektorów placówek oświatowych.
7.    Przykłady dokumentów potrzebnych w procesie centralizacji usług, np.:
-    harmonogram działania
-    projekt uchwały
-    przykład statutu

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha