zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Czyje wynagrodzenia są jawne? Przegląd regulacji prawnych i orzecznictwa sądowego

16 lipiec 2020 09:00-12:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Zachęcamy do przesyłania zapytań przed szkoleniem bezpośrednio do prowadzącego na adres email: jawnosc.pl@gmail.com
̵    Każdy zapisany uczestnik szkolenia otrzyma wiadomość, gdzie może pobrać całość materiałów, wraz z obszernym dostępem do analiz, opinii i prezentacji.
̵    Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia, będzie mógł wysłać emailem zapytanie odnośnie konkretnej sprawy do prowadzącego szkolenie.


PROWADZĄCY:

1.    autor najnowszej książki: ,,Zasady dostępu do informacji publicznej" pytanie i odpowiedzi, wzory pism”, Wolters Kluwer luty 2020 r.
2.    prowadzi stronę www.jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego,
3.    bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 650 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce ponad 14.500 osób przeszkolonych)
4.    od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie,
5.    autor monografii habilitacyjnej ,,Zasad jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck grudzień 2018 r.
6.    autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”; – nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego
7.    autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” Wolters Kluwer 2016 r.
8.    autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” Wolters Kluwer 2014 r.
9.    członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia pracodawców.
10.    autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011),
11.    członek SKO w Białymstoku - w latach 2004-2008.
12.    prowadzi stronę www.jawnoscsamorzadu.pl – kierownik projektu z funduszy norweskich (badaniem objęto 619 jednostek w całej Polsce – jawność funkcjonowania rad miast i powiatów).
13.    Prowadzi stronę www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl
14.    Kontakt z prowadzącym: jawnosc.pl@gmail.com lub za pośrednictwem facebooka @jawnoscpl czy Twittera @jawnoscpl


PROGRAM:
09.00 -10.30    część pierwsza
10.30-10.45    przerwa
10.45-12.15    część druga

W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę, przy rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej w postaci wynagrodzeń osób zatrudnionych w instytucji obowiązanej do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Omówimy m.in. następujące zagadnienia:
1.    Jawność wynagrodzeń osób wskazanych indywidualnie a jawność wydatków na wynagrodzenia.
2.    Kim jest osoba publiczna a kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną? – analiza przepisów.
3.    Kim w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych jest osoba pełniąca funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej? (status nauczycieli, radców prawnych, urzędników, nauczycieli akademickich i innych).
4.    Na czym polega autonomia informacyjna osób pełniących i niepełniących funkcji publicznych?
5.    Analiza wyroku T.K. z 20 marca 2006 r. (sygn. K 17/05) – jakie cechy musi spełniać osoba by móc być uznana za pełniącą funkcje publiczne?
6.    Osoba mająca związek z pełnieniem funkcji publicznych – przegląd orzecznictwa.
7.    Osoba czasowo pełniąca funkcje publiczne – przegląd orzecznictwa.
8.    Jaki jest stosunek przepisów szczególnych wobec art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w świetle uchwały 7 sędziów NSA z 9.12.2013 (I OPS 8/13).
9.    Jawność wynagrodzenia osób ściśle wskazanych w przepisach szczególnych – analiza przepisów
̵    ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
̵    ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
̵    ustaw ustrojowych samorządowych w kontekście jawności oświadczeń majątkowych

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha