zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Czynności wierzyciela publicznoprawnego w zakresie likwidacji zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych

05 maj 2021 10:00-14:00

295 zł netto

Data szkolenia:

5.05.2021

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – 4 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

30.04.2021

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie 2 lub więcej osób: 265 zł netto / os.


Cel szkolenia:

Celem zasadniczym szkolenia jest zaprezentowanie rozwiązań proceduralnych związanych z nowelizacjami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian od dnia 30 lipca 2020 roku i od 20 lutego 2021 roku. Zwrócona zostanie uwaga na te aspekty postępowania egzekucyjnego, które mają zintensyfikować wiedzę wierzyciela publicznoprawnego, przekładającą się w istotny sposób na likwidację zaległości. Nie bez znaczenia pozostanie także kwestia likwidacji zaległości cywilnoprawnych.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do: pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego, oraz ich przełożonych, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie dochodzenia likwidacji zaległości w podatkach, opłata i niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Zaproszenie na szkolenie jest adresowane także do tych osób, które zajmują się likwidacją zaległości w należnościach cywilnoprawnych.


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Kontrola terminowości uiszczenia podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

2. Działania miękkie wierzyciela podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych

3. Kiedy wystawiamy upomnienie, a kiedy jesteśmy to upomnienie niezwłocznie wystawić.

4. Elementy upomnienia po 20 lutego 2021 roku.

5. Koszty upomnienia obecnie i po dniu 13 października 2021 r.

6. Kiedy wierzyciel może wystawić tytuł wykonawczy na zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych bez upomnienia.

7. Doręczenie upomnienia, wymagalność kosztów upomnienia.

8. Przedawnienie kosztów upomnienia oraz preferencje w spłacie kosztów upomnienia.

9. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

10. Tytuł wykonawczy oraz kolejny tytuł wykonawczy.

11. Kiedy sporządzamy zmieniony TW w zakresie opłaty za zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych

12. Co stanowi podstawę do wystawienia TW zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych ??? Deklaracja, zawiadomienie, czy tylko decyzja.

13. Informacja wierzyciela o zobowiązanym. Obowiązek z art. 37b ustawy egzekucyjnej oraz art. 71 tej ustawy.

14. Obowiązki wierzyciela z art. 32aa ustawy egzekucyjnej oraz rozporządzenia o zasadach współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym

15. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności a ponowne wszczęcie egzekucji administracji. Kiedy, na podstawie jakich dokumentów, jakie ma w tym zakresie wierzyciel. Co z kosztami egzekucyjnymi, którymi został obciążony wierzyciel. Czy konieczne jest w tym zakresie sporządzenie dalszego TW.

16. Koszty postępowania egzekucyjnego obowiązków w zakresie zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych.

17. Czy zaległości z zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych mogą zostać ujawnionego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów.

18. Czy wierzyciel publicznoprawny zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych może zabezpieczyć zaległości z tytułu tej w CRZS.

19. Tryb i zasady dochodzenia należności cywilnoprawnych w JST.
a) droga polubowna;
b) droga przymusowa.

20. Wniosek o dokonanie zabezpieczenia roszczeń.

21. Wniosek do KRD.

22. Pozew o zapłatę.

23. Wniosek o przeprowadzenie egzekucji sądowej.

24. Wyjątki od zasady obowiązkowego dochodzenia należności


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha