zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach MELDUNKÓW i EWIDENCJI LUDNOŚCI na tle praktyki i orzecznictwa

11 czerwca 2024 10:00-14:00

330 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


 ADRESACI:

Szkolenie dla pracowników urzędów gmin, miast (wydziały ewidencji ludności, urzędy stanu cywilnego)


PROGRAM:

1. Zamieszkanie a pobyt stały – zakres pojęć, różnice.

2. Etapy procesowe dokonywania czynności zameldowania.
- składanie wniosku,
- potwierdzanie przebywania w lokalu przez osobę uprawnioną,
- pojęcie tytułu prawnego do lokalu,
- potwierdzanie przebywania w lokalu przez organ administracji,

3.Przesłanki wymeldowania osoby z pobytu stałego – zakres i okoliczności – Nowe brzmienie przepisów
-strona postępowania,
-przesłanki wymeldowania,

4. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień na tle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego.

5. Elementy postępowania administracyjnego:

• zasady postępowania - rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, zasady równego traktowania i transparentności
• Wszczęcie postępowania – tryb i skuteczność dokonanych czynności,
• bezczynność i przewlekłość, PONAGLENIE,

• DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE
• Doręczenia ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń dla osób nieobecnych i nieznanych z miejsca pobytu oraz przebywających za granicą,
• poświadczania za zgodność dokumentów ,
• Przedstawiciel dla osoby nieobecnej – procedura ustalania,
• Postępowanie dowodowe – zasady przesłuchiwania świadków i stron, oględzi-ny,
• Decyzja administracyjna – składniki, elementy pouczenia.
• Postępowanie odwoławcze, nowe zasady postępowania dowodowego w II in-stancji,
• instytucja zrzeczenia się odwołania,
• Wzruszanie ostatecznych decyzji – stwierdzanie nieważności, wznowienie po-stępowania ,

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha