zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Niezbędne oraz dodatkowe dokumenty pracownicze w związku ze zmianami przepisów Kodeksu Pracy w 2023 r.

21 września 2023 09:00-14:00

270 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia prawnicze a bronił pracy magisterskiej w katedrze Prawa Pracy. Dodatkowo ukończył podyplomowe studia podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od lat związany z tematyką prawa pracy i BHP, do których podchodzi z pasją. W życiu zawodowym na co dzień zajmuje się weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, w tym BHP oraz legalności zatrudnienia w różnego rodzaju zakładach pracy. Uczestnik wielu szkoleń m.in. w zakresie transportu międzynarodowego w szczególności czasu pracy kierowców międzynarodowych powyżej 3,5T. Dodatkowo jest twórcą tematycznych projektów w Social Media pod nazwą "W świetle prawa pracy i BHP" oraz społeczności w grupie "Pracownicy i Pracodawcy w światle prawa pracy i BHP". Od roku 2018 cyklicznie realizuje projekty szkoleniowe oraz publicystyczne. W roku 2023 r. weszły w życie ogromne zmiany kodeksu pracy. Regulacje te podyktowane są koniecznością dostosowania przepisów do potrzeb rynku pracy oraz przepisów europejskich. W związku ze zmianami powstaje konieczność tworzenia nowych dokumentów pracowniczych na potrzeby realizacji nowych obowiązków. Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w oparciu o nowe dokumenty wymagane prawem.


CELE I ADRESACI:
Celem szkolenia jest przede wszystkim ugruntowanie wiedzy w zakresie najistotniejszych elementów dotyczących zmian przepisów prawa pracy w 2023 roku. Dodatkowo podczas szkolenia słuchacze dowiedzą się w jaki sposób przygotowywać szereg wymaganych prawem dokumentów związanych z powyższymi zmianami.


EFEKTY:
- Ugruntowanie wiedzy w zakresie zmian dot. zmian w prawie pracy 2023 - w szczególności od strony praktycznej
- Umiejętność tworzenia i analizy regulacji wewnątrzzakładowych związanych ze zmianami przepisów
- Zdobycie odpowiedzi na pytania budzące szereg wątpliwości w zakresie zmian w KP- w kwestiach nieuregulowanych wprost


PROGRAM:
I. Praca zdalna
1. Formularz samooceny pracownika odnośnie spełnienia warunków wykonywania pracy zdalnej (warunki lokalowe i techniczne)
- Omówienie obszaru i wzoru
2. INFORMACJA o odmowie uwzględnienia wniosku o pracę zdalną
3. Omówienie obszaru i wzoru
4. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej/ oświadczenie o zmianie warunków lokalowych.
5. Omówienie obszaru i wzoru
6. Test sprawdzający gotowość pracownika do świadczenia pracy zdalnej w zakresie ochrony danych osobowych
7. Omówienie obszaru i wzoru
8. Wniosek o pracę zdalną /Wniosek o okazjonalną pracę zdalną
9. Omówienie obszaru i wzorów
10. Regulamin pracy zdalnej
- Omówienie obszaru i wzorów
11. Wzór porozumienia z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (art. 6720 § 5 k.p. – w przypadku braku porozumienia, regulaminu lub polecenia)
- Omówienie obszaru i wzorów
12. Wzór wezwania pracownika do usunięcia uchybień stwierdzonych w toku kontroli
- Omówienie obszaru i wzorów
13. Polecenie pracodawcy w sprawie pracy zdalnej
II. Trzeźwość
1. Formularz badania trzeźwości pracownika
- Omówienie obszaru i wzorów
2. INFORMACJA o wprowadzeniu kontroli trzeźwości
- Omówienie obszaru i wzoru
3. Zapisy do Regulaminu pracy dot. badania trzeźwości.
- Omówienie obszaru i wzorów
III. Nowa organizacja pracy
A. Dokumentacja pracodawcy
1. Aneks do umowy o pracę na okres próbny
- Omówienie obszaru i wzoru
2. Informacja pracodawcy o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy
- Omówienie obszaru i wzoru
3. Informacja o warunkach zatrudnienia od 2023 r.
- Omówienie obszaru i wzoru
4. Informacja o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
- Omówienie obszaru i wzoru
5. INFORMACJA dla pracownika o uwzględnieniu wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy/ o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzorów
6. Odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę / zastosowanie działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzorów
7. ODPOWIEDŹ na wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy (3 warianty)
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzorów
8. ODPOWIEDŹ pracodawcy na wniosek pracownika o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzoru
B. Wnioski pracowników.
1. Wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę zastosowanie działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzoru
2. WNIOSEK PRACOWNIKA o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzoru
3. WNIOSEK pracownika o urlop opiekuńczy
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzoru
4. WNIOSEK pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzoru
5. WNIOSEK o powrót do poprzedniej organizacji pracy
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzoru
6. WNIOSEK o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej (wraz z deklaracją o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy)
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzoru
7. WNIOSEK w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego
- Omówienie obszaru
- Omówienie wzoru
IV. Zmiany w rozporządzaniach dot. dokumentacji pracowniczej
1. Nowelizacje dotyczące rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej
- Omówienie zmian przepisów
2. Nowelizacja dotycząca świadectw pracy
- Omówienie zmian przepisu
- Omówienie wzoru świadectwa pracy

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha