zaproponuj szkolenia

Online: Dostęp do informacji publicznej a dane chronione. Obowiązki i uprawnienia organów administracji publicznej

11 września 2024 09:00-13:00

280 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szefowie oraz pracownicy organów administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostek organizacyjnych, wszystkie osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.


CEL I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Zdobycie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej. Poszerzenie wiadomości z zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Nabycie umiejętności pomocnych w skutecznej kwalifikacji informacji znajdujących się w posiadaniu pracowników administracji publicznej. Uzyskanie pewności i poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej. Omówienie zasad pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej a także zasad funkcjonowania BIP-u, jako narzędzia powszechnego propagowania informacji publicznej. Przyswojenie wzajemnych relacji między udostępnianiem i odmową udostępniania informacji publicznych a ochroną danych osobowych wynikających z RODO jak również innych ograniczeń ustawowych.


PROGRAM:
1. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej:
a) Konstytucyjna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej,
b) normatywna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej na poziomie ustawowym.

2. Pojęcie informacji publicznej:
a) informacja nie będąca informacją publiczną ,
b) informacja publiczna prosta,
c) informacja publiczna przetworzona

3. Zakres informacji podlegających udostępnieniu:
a) otwarty katalog informacji i działań stanowiących informacje publiczną;
b) pojęcie i konstrukcja normatywna dokumentu urzędowego;
c) katalog danych i informacji egzemplifikowanych przez ustawę jako informacja publiczna
d)
4. Udostępnienie informacji jako czynność materialno-techniczna,
a) terminy do udostepnienia informacji publicznej i ich charakter prawny,
b) dopuszczalność i przesłanki przedłużenia terminu do udzielenia informacji publicznej

5. Formy udostępniania informacji publicznej:
a) określenie formy udostępnienia jako prawo wnioskodawcy,
b) przekształcenie informacji publicznej w inną formę,
c) umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej

6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej
a) decyzja administracyjna jako forma odmowy udostępnienia informacji publicznej, konstrukcja, elementy obligatoryjne, stosowanie KPA
b) ustawowe tajemnice jako przesłanki udostępnienia informacji publicznej:
- prywatność osoby fizycznej,
- dane osobowe, sposoby i przesłanki ich anonimizacji
- tajemnica przedsiębiorcy,
- informacje niejawne,
- tajemnica skarbowa,
- prawa autorskie a udostępnianie informacji publicznej,
- inne tajemnice ustawowo chronione
c) dostęp do informacji dla strony postępowania administracyjnego,
d) dostęp do informacji dla strony postępowania przed sądami administracyjnymi,
e) dostęp do informacji dla strony postępowania przed sądami cywilnymi i karnymi
f) przesłanki odmowy w przypadku informacji publicznej przetworzonej:
- wezwanie wnioskodawcy do wykazania szczególnego interesu publicznego,
- definicja normatywna szczególnego interesu publicznego

7. Zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej
a) brak podstawy prawnej do tworzenia ogólnych „cenników”
b) charakter prawny opłaty za udostępnienie informacji publicznej, sposób jej naliczania i tryb egzekucji;

8. Udostępnianie informacji publicznej a prawo prasowe, obowiązki organu administracji publicznej do przekazywania informacji prasie a regulacje normatywne dot. udostępniania informacji publicznych

9. Biuletyn Informacji Publicznej, konstrukcja i zasady funkcjonowania:
a) Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jako oficjalny promulgator informacji publicznych organu administracji publicznej,
b) wymagania formalno-prawne w stosunku do BIP, które muszą być spełnione przez urząd,
c) rodzaje i kategorie informacji, które muszą być opublikowane w BIP, zdefiniowane w ustawie o dostępie do informacji publicznej,
d) jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP,
e) czy warto publikować w BIP inne informacje publiczne, w stosunku do których nie ma obowiązku publikacji.

10. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów oraz udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia,

11. Udostępnianie i odmowa informacji publicznej w kontekście RODO:
a) Konstytucja i ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy RODO, wzajemny stosunek regulacji
b) obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym wniosek
o udostępnienie informacji publicznej
c) uprawnienia podmiotów na gruncie RODO, składających wniosek
o udostępnienie informacji publicznej.

12. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu dostępu do informacji publicznej:
a) najnowsze kierunki wykładni;
b) case study – analiza wybranych przypadków spraw sądowych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha