zaproponuj szkolenia

Online: II nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym – zmiany od dnia 20 lutego 2021 roku. Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi.

19 luty 2021 10:00-14:00

285 zł netto

Nowe koszty upomnienia!

Omówienie nowych obowiązujących od 20 lutego 2021 roku przepisów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data szkolenia:

19.02.2021

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – 4 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

17.02.2021

Cena szkolenia: 285 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 255 zł netto / os.

 

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku o kosztach egzekucyjnych) a także projektowanych, kolejnych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych; wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, w sprawie danych zawartych w upomnieniu, nowych wzorów tytułów wykonawczych, zasad współdziałania wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętych wierzytelności, zasad odpłatności za udzielenie asysty i pomocy w czasie czynności egzekucyjnych i innych. Nowe koszty egzekucyjne to problematyka dot. zarówno obowiązków pieniężnych, jak i obowiązków niepieniężnych.

Materiały dla uczestników: zbiór kilkunastu pism umożliwiających funkcjonowanie wierzyciela.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady zarządzania kosztami egzekucyjnymi po dniu 20 lutego 2021 roku, a w szczególności:

 •          opłata manipulacyjna, wysokość i zasady pobierania;
 •          opłata egzekucyjna, wysokość i zasady jej pobierania;
 •          opłata za czynności egzekucyjne, nowe czynności podlegające opłacie, zasady ustalania opłaty;
 •          wydatki egzekucyjne – poszerzony katalog wydatków egzekucyjnych, zasady dokumentowania;
 •          ogólna definicja kosztów egzekucyjnych.

2. Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w okresie przejściowym, wzajemne obowiązki w tym zakresie odnoszące się do zobowiązanych, wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętej wierzytelności.

3. Zasady przedawnienia kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych. Zasady obliczania terminów dla przedawnienia. Obowiązki wierzyciela i organu egzekucyjnego.

4. Preferencje w spłacie kosztów egzekucyjnych, w tym: umorzenia, rozłożenie na raty, forma orzeczenia, stosowanie zasad pomocy publicznej, konsekwencje nie wykonania postanowienia o rozłożeniu na raty kosztów egzekucyjnych.

5. Instytucja ponownego wszczęcia egzekucji, przesłanki, tryb działania wierzycieli, forma inicjowania ponownego wszczęcia egzekucji, ponowna możliwość „odzyskania” poniesionych przez wierzyciela kosztów egzekucyjnych, nowe rozporządzenie Ministra Finansów w tym zakresie.

6. Zasada ogólna współdziałania wierzycieli, organów egzekucyjnych i dłużników zajętej wierzytelności, nowe rozporządzenie Ministra Finansów tym zakresie.

7. Nowe, obowiązujące od 20 lutego 2021 roku zasady podziału kwot uzyskanych w czasie egzekucji.

8. Obciążenie kosztami egzekucyjnymi: zobowiązanego, wierzyciela.

9. Omówienie nowych, obowiązujących od dnia 2o lutego 2021 roku wzorów tytułów wykonawczych, okresy przejściowe do stosowania wzorów wcześniejszych.

10. Nowa wysokość kosztów upomnienia.

11. Omówienie nowego, obowiązującego od dnia 20 lutego 2021 roku rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

12. Obowiązujący od dnia 20 lutego 2021 roku wzór upomnienia, omówienie rozporządzenia w sprawie danych zawartych w upomnieniu.

13. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym.

14. Omówienie rozporządzenia w sprawie określenia zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

15. Trzecia nowelizacja ustawy egzekucyjnej – konsekwencja uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych, w tym: doręczanie tytułów drogą elektroniczną, e-tytuł wykonawczy jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej

 


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha