zaproponuj szkolenia

Online: Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zadania gmin w zakresie ochrony zwierząt. Omówienie funkcjonowania przepisów o przeciwdziałaniu bezdomności na tle praktyki. Zwierzęta dziko żyjące.

20 luty 2023 10:00-14:00

310 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


CELE SZKOLENIA:

Przedstawienie zagadnień z ustawy o ochronie zwierząt, której jednym z ważniejszych elementów jest nałożenie na gminy obowiązku uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Omówienie procedur i problemów związanych z ochroną zwierząt


 ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.


PROGRAM:

1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt – FUNKCJONOWANIE AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO.

- schroniska dla zwierząt; legalizacja i funkcjonowanie. Możliwości umieszczenia tym-czasowego zwierząt w innym miejscu.
- pomoc kotom w środowisku naturalnym,
- dokonywanie zabiegów na zwierzętach - sterylizacja i kastracja; usypianie ślepych mio-tów;
- zapewnienie opieki weterynaryjnej; zwłoki zwierząt bezdomnych,
- wyłapywanie zwierząt,
2. Zasady użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego w stosunku do zwierząt.
3. Zadania gminy w zakresie ochrony zwierząt. Zwierzęta dziko żyjące a obowiązki gminy.
- status zwierząt dziko żyjących,
- uprawnienia i obowiązki gmin, zarządców dróg i innych organów państwa,
- problematyka dochodzenia roszczeń dotyczących zwierząt dziko żyjących i ich zwłok;
4. Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i eliminowanie zagrożenia dla osób trzecich.
5. Postępowanie w sprawach odebrania zwierząt w razie stwierdzenia ich rażącego traktowania.
6. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psów rasy uznanej za agresywną.
7. Zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w postępowaniu administra-cyjnym.
8. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie dzia-łalności polegającej na wyłapywaniu zwierząt – zasady i procedura.
9. Wykroczenia i postępowanie z nimi związane – rola gminy w postępowaniu.
10. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania ad-ministracyjnego w działalności orzeczniczej gmin.


  

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha