zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Intendent w placówce zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży: obowiązki i uprawnienia wynikające z aktualnych przepisów prawnych

12 października 2022 09:00-15:00

249 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.


DLA KOGO:
-    dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
-    dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w ww. placówkach,
-    właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
-    pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
-    pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.


PROGRAM:
Szkolenie ma charakter warsztatowy, w jego trakcie prowadzący omówi najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące obowiązków intendenta mając na uwadze aktualny stan prawny oraz interpretację przepisów prawnych przez organy kontrolne.
1. Jakie przepisy prawne definiują wymagania dla stanowiska intendent w zakresie: wykształcenie/wyszkolenie, zawodowe doświadczenie, przygotowanie do pracy, wynagrodzenie za pracę?

2. Czy istnieje formalna etatyzacja czyli zdefiniowana liczba pracowników uczestniczących w przygotowywaniu posiłków przeliczona na liczbę dzieci lub podawanych posiłków?

3. Jakie zakładowe dokumenty i jakie przepisy prawa określają obowiązki intendenta?
3.1. Prawa i obowiązki intendenta, odpowiedzialność stanowiskowa (w tym prawo pracy, BHP, ppoż).
3.2. Ustawa o finansach publicznych – odpowiedzialność za gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, dyscyplina finansów publicznych – na jakich zasadach i w jakich okolicznościach intendent ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3.3. Rodzaje zakładów żywienia zbiorowego, podział ról i obowiązków pomiędzy różnymi stanowiskami pracy w zakładzie żywienia zbiorowego.

4. Jakie obowiązki przypisane są do stanowiska intendent w zakresie gospodarka magazynowa środkami spożywczymi.
4.1. Zasady prowadzenia magazynu środków spożywczych (programy magazynowe, kartoteki, dokumenty przyjęć i wydań, raporty okresowe, zakładanie i otwieranie magazynów, inwentaryzacja) - aspekty prawne, wskazówki praktyczne.
4.2. Zakres stosowania prawa zamówień publicznych obowiązującego do 01.01.2021 r., w tym: zasady podziału zamówienia na części i prawne uzasadnienie takiej możliwości, tryby postępowania przy zamówieniu o wartości do 130 tys zł netto oraz zamówieniu o wartości powyżej 130 tys zł netto, rola intendenta w procesie szacowania wartości zamówienia oraz przygotowywania dokumentów umożliwiających przeprowadzenie zamówienia.

5. „Podatek smakowy” – co oznacza ten potocznie używany termin, czy istnieją podstawy prawne dotyczące nakładania na pracowników przygotowujących posiłki tego „podatku”.

6. Co powinna zawierać umowa o żywienie dziecka zawierana z rodzicami?

7. Jakie zapisy statutu placówki żywienia zbiorowego wspierają proces prawidłowego organizowania żywienia zbiorowego? Czy każdy rodzic powinien być zapoznany ze statutem placówki? Czy można wymagać od rodzica zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność stosowania żywienia dietetycznego lub eliminacyjnego?

8. Współpraca z jednostkami pomocy społecznej w zakresie tzw. dożywiania dzieci.

9. Ustalanie wysokości stawki żywieniowej dla dzieci oraz osób korzystających z wytwarzanych w placówce w tym pracowników obsługi i pracowników pedagogicznych: czy należy doliczać podatek vat do posiłków, czy obowiązuje tzw. opłata manipulacyjna, którą należy doliczyć do kosztu posiłku, jak często i w jaki sposób można podnosić stawkę żywieniową.

10. Zwroty za posiłki w przypadku nieobecności dzieci: procedura, zasady które należy wprowadzić do Statutu i umowy z rodzicem.

11. Odsetki ustawowe za nieuregulowane przez rodziców płatności: zasady naliczania, sposób egzekwowania.

12. Nadwyżki pozostające z wpłat rodziców: metody kontroli wydatków na zakupy środków spożywczych, sposoby zagospodarowania nadwyżki.

13. Wydawanie posiłków w ramach „Programu dla szkół” – warunki udziału w programie, zasady wydawania - czy produkty wydawane w tym programie mogą być wliczane do realizacji obowiązkowych norm żywienia?

14. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023: podstawa prawna i cele programu.

15. Obowiązki intendenta związane z opracowywaniem procedur/instrukcji/formularzy w ramach GHP, GMP, HACCP i przygotowaniem placówki do kontroli sanitarnej.
15.1. Kto opracowuje a kto zatwierdza procedury i instrukcje w ramach GHP. GMP i HACCP.
15.2. Procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid – zakres i częstotliwość kontroli sanitarnych, przygotowanie placówki i dokumentacji do kontroli sanitarnej.
15.3. Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego i ich wpływ na procedury i instrukcje w ramach systemu HACCP.
15.4. Wytyczne Unii Europejskiej dot. możliwości elastycznego podejścia do prowadzenia zapisów w systemie HACCP.
15.5. Zasady prowadzenia zapisów wynikających z systemu HACCP: jakie zapisy muszą być prowadzone i z jaką częstotliwością.

16. Udział intendenta w procesie planowania, bilansowania i przygotowywania jadłospisów w placówce zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.
16.1. Wymagania prawne w zakresie konieczności realizacji norm żywienia w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży (Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych).
16.2. Przygotowywanie jadłospisów zgodnie z wytycznymi unijnego Rozporządzenia 1169/2011.Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha