zaproponuj szkolenia

Online: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (kurs 3-dniowy)

od 18 czerwca 2024 08:00
do 20 czerwca 2024 15:00

700 zł netto

TERMIN KURSU: 18, 19, 20 czerwca 2024 r. 08:00-15:00
Blok I Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy.
Blok II Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GMP i HACCP zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.
Blok III Warsztaty praktyczne: układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży


CENA:        
700 zł netto za 3 dni/os.
315 zł netto przy zgłoszeniu na wybrany dzień szkolenia/os.     


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.


DLA KOGO:
-    dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
-    dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
-    właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
-    pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
-    pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.


PROGRAM:
BLOK I: GOSPODARKI MAGAZYNOWA ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ŚRODKI SPOŻYWCZE I USŁUGI CATERINGOWE W PRAKTYCE.
Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.

Program szkolenia:
1.    Ustawa o finansach publicznych – odpowiedzialność za gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, dyscyplina finansów publicznych w zakresie wydatkowanie środków publicznych na produkty spożywcze.
1.    Rodzaje zakładów żywienia zbiorowego, podział ról i obowiązków pomiędzy różnymi stanowiskami pracy w zakładzie żywienia zbiorowego.
2.    Gospodarka magazynowa środkami spożywczymi:
a. Zasady prowadzenia magazynu środków spożywczych (programy magazynowe, kartoteki, dokumenty przyjęć i wydań, raporty okresowe) aspekty prawne, wskazówki praktyczne.
b. Zakres stosowania prawa zamówień publicznych obowiązującego do 01.01.2021 r.
c. Egzekwowanie od dostawców właściwych jakościowo dostaw.
3.    Zakres stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019) w odniesieniu do zamówień publicznych na środki spożywcze.
4.    Zasady ustalania wartości zamówienia udzielanego w częściach – wskazówki praktyczne, przykłady.
5.    Wyliczanie wartości zamówienia na środki spożywcze – wskazówki praktyczne, przykłady:
- ustalanie wartości zamówienia na dostawy środków spożywczych i usługi cateringowe powtarzające się podlegające wznowieniu na podstawie ilości i wartości zamówień udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy,
- ustalanie wartości zamówienia na dostawy środków spożywczych i usługi cateringowe na podstawie norm żywienia i wzorcowych gramatur w poszczególnych grupach wiekowych dzieci, młodzieży, osób dorosłych,
- ustalanie wysokości stawki żywieniowej umożliwiającej realizację norm żywienia, zasady regulacji stawki żywieniowej.
6.    Opis przedmiotu zamówienia – wskazówki praktyczne, przykłady.
7.    Procedura postępowania przy zamówieniu o szacunkowej wartości poniżej 130 tys. zł – przykład procedury zaopiniowanej przez prawnika.
8.    Zasady postępowania przy zamówieniu o szacunkowej wartości powyżej 130 tys. zł – przykład procedury zaopiniowanej przez prawnika.
9.    Naruszenie dyscypliny finansowej czyli osoby wykonujące czynności w postępowaniu, a ich odpowiedzialność za błędy w zamówieniach publicznych.
10.    Dokumentacja systemu HACCP wspomagająca zarządzanie dostawami środków:
- procedura przyjmowania dostaw, formularz przyjęcia dostaw, rejestr dostawców, oświadczenia dla dostawców,
- procedura magazynowania środków spożywczych: formularz kontroli temperatury przechowywania środków spożywczych chłodzonych i mrożonych, formularz kontroli warunków przechowywania w magazynie suchym.

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierać przykładowe:
1. Wzorcowe gramatury dla osób dorosłych.
2. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 tys zł wraz z załącznikami: Wniosek o zamówienie publiczne, Opis przedmiotu zamówienia, Oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania, Protokół z postępowania, Zaproszenie do składania ofert, Wzór umowy, Formularz ofertowy.
3. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych powyżej 130 tys. zł, wraz z załącznikami: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok ……………. (Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne), Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok ……………. (Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), Wniosek o zamówienie publiczne.
4. Specyfikacja warunków zamówienia.
5. Specyfikacje asortymentowo – ilościowo – wartościowe dla poszczególnych grup środków spożywczych.
6. Procedura przyjęcia dostaw w ramach dokumentacji HACCP wraz z formularzami do zapisów.
7. Procedura magazynowania środków spożywczych w ramach dokumentacji HACCP wraz z formularzami do zapisów.


BLOK II: OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI CZYLI ZASADY PROWADZENIA SYSTEMU HACCP W ZAKŁADZIE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:
1. Wymagania przepisów prawnych dot. żywienia zbiorowego osób dorosłych, w tym osób chorych i starszych (również wynikające z Ustawy o pomocy społecznej).
2. Piramida żywienia dla osób dorosłych oraz piramida żywienia osób starszych, realizacja ich zasad w żywieniu zbiorowym.
3. Zalecenia zdrowego żywienia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w postaci „Talerzyka żywieniowego” z 10.2020 i ich realizacja w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
4. Realizacja norm żywienia z grudnia 2020 – praktyczne aspekty
4.1. Podział osób dorosłych na grupy żywieniowe i normy żywienia dla tych grup.
4.2. Zasady wyliczania średnich ważonych norm żywienia na energię i składniki odżywcze dla zróżnicowanych wiekowo grup żywieniowych.
4.3. Zasady wyliczania wartości odżywczej produktów, dań kulinarnych, posiłków i dziennych racji pokarmowych, tworzenie receptur.
5. Wzorcowe gramatury dla diety podstawowej o wartości energetycznej 2000 kcal i przeliczanie tych gramatur dla różnych grup żywieniowych o wartości energetycznej diety poniżej i powyżej 2000 kcal.
6. Zasady układania jadłospisów w diecie podstawowej w żywieniu zbiorowym osób dorosłych, z uwzględnieniem m.in.:
-    zalecanej liczby posiłków dostosowanej do czasu pobytu w placówce,
-    zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
-    procentu realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na grupy wiekowe,
-    udziału białka, tłuszczu i węglowodanów w poszczególnych posiłkach,
-    zasad utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej.
7. Zasady układania jadłospisów w dietach leczniczych i eliminacyjnych.
8. Dokumentacja w obszarze Systemu HACCP wspierająca żywienie zbiorowe osób dorosłych:
8.1. Alergeny w żywieniu zbiorowym: sposób opisu tego zagrożenia w systemie HACCP, krzyżowe kontrole obecności alergenów, procedury zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym.
8.2. Dokumentacja dostaw surowców i składników, etykiety surowców i składników, jadłospisy – okres przechowywania w systemie HACCP, zasady udostępniania osobom żywionym lub ich opiekunom.

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierać:
1. Zestaw norm żywienia z 2020 r.
2. Aktualne piramidy żywieniowe dla osób dorosłych i starszych, opracowanie graficzne – modelowy talerzyk żywieniowy.
3. Wzorcowe gramatury dla diety podstawowej 2000 kcal
4. Przykładowe receptury m.in. na zupy mleczne, pasty, zupy obiadowe, dania mięsne, dania mączne, desery, gorące kombinacje potraw.
5. Przykładowe jadłospisy dla diety podstawowej ze wskazaniem zakresu informacji koniecznych do podania osobie żywionej.
6. Przykładowe jadłospisy dla diet leczniczych w najczęściej występujących schorzeniach i najczęściej stosowanych dietach eliminacyjnych.
7. Przykładowe procedury: zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym alergenów, przyjęcia dostaw, prowadzenia dokumentacji systemu HACCP z uwzględnieniem zasad dot. gromadzenia i czasu przechowywania etykiet surowców i składników.
Na szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy przepisy prawne wymagają stosowania norm żywienia w placówkach żywienia zbiorowego osób dorosłych?
2. W jakim zakresie zmieniły się wymagania norm żywienia i zaleceń żywieniowych w 2020 r., czy zmiany wpłynęły na sposób organizowania żywienia osób dorosłych?
3. Jakie programy komputerowe służą do wyliczania energii i zawartości składników odżywczych w posiłkach?
4. Jak sprawdzić czy program, na którym pracuję posiada aktualną bazę produktów spożywczych z Instytutu Żywności i Żywienia oraz czy ma wprowadzone aktualne normy żywienia?
5. W jaki sposób sanepid może skontrolować sposób żywienia w mojej placówce, jakich dokumentów sanepid może ode mnie zażądać podczas kontroli sanitarnej?
6. Jak prawidłowo prowadzić rozchód wewnętrzny środków spożywczych?
7. Jak wygląda prawidłowo przygotowana receptura na danie własne?
8. Dlaczego miód, truskawki, cytrusy i inne produkty nie mogą być wyróżniane jako alergeny na jadłospisach?
9. Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych?
10. Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę?
11. Czy zakład żywienia zbiorowego osób dorosłych ma możliwość przygotowywania pełnych posiłków dietetycznych i/lub eliminacyjnych np. bezlaktozowych, bezjajecznych, bezmlecznych, bezglutenowych?
12. Jaka stawka żywieniowa jest konieczna, aby przy obecnych cenach produktów spożywczych móc zrealizować normy żywienia?
13. Czy również żywienie dietetyczne powinno spełniać normy żywienia?
14. Czy na jadłospisach przygotowywanych dla osób żywionych jest obowiązkowe podanie:
-    gramatury serwowanego produktu/dania,
-    wykazu składników serwowanych produktów/dań,
-    procentowej zawartości poszczególnych składników w daniu,
-    alergenów w wersji innej niż oznaczenie cyfrowe?
15. Czy istnieją możliwości uzyskania finansowego wsparcia szkoleń i kształcenia pracowników zajmujących się planowaniem i przygotowywaniem posiłków dla osób dorosłych – gdzie wnioskować o finanse na takie działania


BLOK III: RECEPTURY, GRAMATURY I JADŁOSPISY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYWIONYCH W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU I SZKOLE, ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI, NORMAMI ŻYWIENIA I WYMAGANIAMI SANEPIDU

1. Nowe normy żywienia dzieci i młodzieży – wydanie grudzień 2020:
1.1. Zakres obowiązkowego stosowania norm żywienia w żywieniu dzieci i młodzieży.
1.2. Podział na grupy żywieniowe dzieci żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych i normy żywienia dla tych grup.
2. Piramida żywienia dla dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat, realizacja jej zasad w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży. Zalecenia żywienia dla dzieci do 3go roku życia, których nie uwzględniono w nowej piramidzie żywieniowej.
3. Zalecenia zdrowego żywienia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w postaci „Talerzyka żywieniowego” z 10.2020 i ich realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
4. Realizacja nowych norm żywienia, piramidy żywienia i nowych zaleceń żywieniowych
w świetle aktualnych przepisów prawnych: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3.
5. „Gotowanie w jednym kotle”:
5.1. Zasady wyliczania średnich ważonych norm żywienia na energię i składniki odżywcze dla zróżnicowanych wiekowo grup żywieniowych.
5.2. Sposób ustalania gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla młodszych i starszych grup żywieniowych.
6. „Receptura niezbędna” – zasady przygotowywania receptur dań, zasady przeliczania ich wartości odżywczej.
7. Dekadowe jadłospisy wraz z gramaturami dla grup wiekowych: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, omówienie ich ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
– zalecaną liczbę posiłków dostosowaną do czasu pobytu dziecka w placówce,
– zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
– procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na żłobek, przedszkole, obiad szkolny i żywienie całodzienne,
– udział produktów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w poszczególnych posiłkach (co musi się znaleźć w śniadaniu/ II śniadaniu/obiedzie/podwieczorku/kolacji),
– zdefiniowanie terminów „porcja”, „dodatek”, „zawartość” w przypadku podawania ryb, mleka lub produktów mlecznych, warzyw i owoców,
– wykaz produktów spożywczych i ich składników dozwolonych i zakazanych do stosowania w żywieniu dzieci – wykaz naturalnych E dodatków do żywności, których obecność jest dozwolona w żywieniu dzieci i młodzieży.
8. Sposób oznakowywania alergenów na jadłospisach, sposób opisu tego zagrożenia w systemie HACCP, krzyżowe kontrole obecności alergenów.
9. Dokumentacja żywieniowa: dokumentacja dostaw surowców i składników, etykiety surowców i składników, jadłospisy – okres przechowywania w systemie HACCP, zasady udostępniania rodzicom/opiekunom dzieci.
Na szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania
1. W jaki sposób nowe normy żywienia z 12.2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r. wpływają na dotychczasowy sposób żywienia dzieci i młodzieży w placówkach żywienia zbiorowego.
2. Z jakich produktów można przygotowywać posiłki dla dzieci i młodzieży, czy istnieje lista składników i produktów niedozwolonych.
3. Czy wyliczanie zawartości w posiłkach białek, tłuszczów, węglowodanów i innych składników odżywczych jest obowiązkowe.
4. Jakie programy komputerowe służą do wyliczania energii i zawartości składników odżywczych w posiłkach.
5. Jak sprawdzić czy program, na którym pracuję posiada aktualną bazę produktów spożywczych z Instytutu Żywności i Żywienia oraz czy ma wprowadzone aktualne normy żywienia.
6. W jaki sposób sanepid może skontrolować sposób żywienia w mojej placówce, jakich dokumentów sanepid może ode mnie zażądać podczas kontroli sanitarnej.
7. Jak prawidłowo prowadzić rozchód wewnętrzny środków spożywczych.
8. Jak wygląda prawidłowo przygotowana receptura na danie własne.
9. Dlaczego miód, truskawki, cytrusy i inne produkty nie mogą być wyróżniane jako alergeny na jadłospisach.
10. Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych.
11. Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę.
12. Co oznaczają terminy: „porcja”, „dodatek”.
13. Czy wydawanie z „wazy”, podawanie dokładek jest dozwolone przepisami prawa.
14. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem ma prawo zażądać od żłobka/przedszkola/szkoły przygotowywania pełnych posiłków np. bezlaktozowych, bezjajecznych, bezmlecznych, bezglutenowych.
15. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem może przygotowywać sam posiłki w domu i przynosić je do placówki wyłącznie do odgrzania. Czy taki rodzic może zakupywać sam produkty, z których później placówka przygotowuje posiłek. Kto ponosi odpowiedzialność prawną, jeśli w placówce w takiej sytuacji wystąpi zatrucie pokarmowe.
16. Jaka stawka żywieniowa jest konieczna, aby przy obecnych cenach produktów spożywczych móc zrealizować normy żywienia.
17. Czy również żywienie dietetyczne powinno spełniać normy żywienia.
18. Jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminach/statutach placówek, aby wspierały one prawidłowe żywienie w żłobkach/przedszkolach/szkołach.
19. Czy na jadłospisach przygotowywanych dla rodziców jest obowiązkowe podanie:
-    wartości energetycznej, czyli ilości kcal,
-    gramatury serwowanego produktu/dania,
-     wykazu składników serwowanych produktów/dań,
-    procentowej zawartości poszczególnych składników w daniu,
-    alergenów w wersji innej niż oznaczenie cyfrowe.
20. Czy moja placówka kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia.
21. W jaki sposób wymagania prawne w zakresie systemu HACCP będą decydowały o możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
22. Co można zaliczyć do wkładu własnego przy wnioskowaniu o dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
23. Możliwości uzyskania finansowego wsparcia szkoleń i kształcenia pracowników zajmujących się planowaniem i przygotowywaniem posiłków dla dzieci i młodzieży – gdzie wnioskować o finanse na takie działania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha