zaproponuj szkolenia

Online: Pozwolenie na budowę i zgłoszenie

04 czerwca 2024 09:00-15:00

380 zł netto

Kolejne terminy szkolenia to: 6 sierpnia, 5 września 2024 r.

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Ekspert Wolters Kluwer (LEX Budownictwo, LEX Ochrona Środowiska), autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego. Współpracuje m.in. z Gazetą Prawną, portalem prawo.pl, czasopismem Wiedza i Praktyka. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego, sporządza opinie oraz doradza w zakresie procesu inwestycyjnego. W latach 2012-2022 związany z administracją publiczną, m.in. jako Kierownik Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od 2022 r. doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych - Instytut Nauk Administracyjnych - Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.


PROGRAM:
1. Zagadnienia ogólne
- nowelizacje Prawa budowlanego od 2020 r.
- wybrane pojęcia i definicje (obiekt budowlany, budowa, przebudowa, rozbudowa, montaż, instalacja, kondygnacja, antresola, powierzchnia zabudowy, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi)
- zasada wolności zabudowy
- e-budownictwo

2. Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
- strona według Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego
- ustalanie obszaru oddziaływania inwestycji
- uprawnienia stron
- uprawnienia podmiotów nieuznanych za strony
- śmierć strony i śmierć inwestora
- prawa i obowiązki pełnomocników
- zgłaszający

3. Wniosek o pozwolenie na budowę i załączniki do niego
- wniosek papierowy i elektroniczny
- elementy projektu budowlanego
- prawidłowy projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego
- e-projekt
- opinie, uzgodnienia i pozwolenia
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- oświadczenia i podpisy projektantów

4. Kompetencje organu administracji architektoniczno-budowlanej
- zakres sprawdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
- ocena zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
- ocena kompletności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
- ocena posiadania przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia
- usuwanie nieprawidłowości w przedłożonych projektach
- komunikacja między inwestorem a organem

5. Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę
- obowiązkowe elementy decyzji
- fakultatywne elementy decyzji
- decyzja ostateczna, prawomocna i wykonalna

6. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
- instytucja zgłoszenia
- inwestycje możliwe do realizacji na podstawie zgłoszenia
- braki formalne zgłoszenia
- uzupełnienie zgłoszenia
- sprzeciw wobec zgłoszenia
- zaświadczenie o braku sprzeciwu
- tryby nadzwyczajne wobec zgłoszeń

7. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
- różnica między odstępstwem z Prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- możliwości uzyskania odstępstwa
- wniosek o udzielenie odstępstwa
- przebieg postępowania w sprawie odstępstwa
- odstępstwo z ustawy o transporcie kolejowym

8. Sytuowanie budynków
- ogólne zasady lokalizacji budynków
- zakres stosowania § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- zasady sytuowania budynków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy
- sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej
- budynki w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
- odległość budynków od działki drogowej
- bezpieczeństwo pożarowe

9. Dostęp do drogi publicznej
- pojęcie dostępu do drogi publicznej
- dojścia i dojazdy do budynków
- dojścia i dojazdy do działek budowlanych
- zjazdy z dróg publicznych
- uzgodnienia z zarządcą drogi
- zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy

10. Parkingi dla samochodów
- pojęcie parkingu
- obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości stanowisk postojowych
- lokalizacja stanowisk postojowych na działce
- parkingi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
- parkingi przy działce drogowej.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha