zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych - jak prawidłowo realizować orzeczenia i zatrudniać nauczycieli z kwalifikacjami, aby nie zwracać dotacji

17 czerwca 2024 09:00-14:00

365 zł netto

Terminy szkolenia: 10 maja, 17 czerwca 2024 r. 09:00-14:00


 -    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedzialni m.in. za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych. Autorzy m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek nie samorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat), nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z przeznaczaniem przez dotowaną szkołę lub placówkę dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Omówione zostaną aspekty finansowe oraz merytoryczne prawidłowej realizacji orzeczeń. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach – część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatów, na której Uczestnik szkolenia razem z prowadzącym rozwiąże praktyczne przykłady.


ADRESACI:
Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, księgowych oraz organów prowadzących szkoły i placówki nie samorządowe (niepubliczne i publiczne), którzy otrzymują dotacje oświatowe, a także do pracowników samorządu, którzy rozliczają te dotacje. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer, a także wielu publikacji C.H.Beck dotyczących finansowania oświaty.


PROGRAM:
- Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
- Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
- Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne, co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków, jak wykazywać koszty wspólne, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli.
- Metody wykazywania kosztów wspólnych na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach – wydatki niezbędne na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Praktyczne warsztaty.
- Metody wykazywania kosztów wspólnych na uczniów niepełnosprawnych w szkołach – wzór zawarty w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Praktyczne warsztaty.
- Na jakie zapisy w statucie przedszkola/szkoły zwrócić uwagę pod kątem prawidłowego wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne.
- Regulamin wynagradzania pracowników a premie dla nauczycieli finansowane z dotacji. Przykład regulaminu w zakresie dodatków na kształcenie specjalne.
- Prawidłowa realizacja orzeczeń na podstawie przepisów prawa – minimalne wymagania, które musi spełnić przedszkole/szkoła.
- Prawidłowy sposób zatrudnienia nauczycieli do realizacji kształcenia specjalnego – kwalifikacje wymagane zgodnie z przepisami prawa oraz forma zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie i faktura – kiedy są dopuszczalne).
- Limity na wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku, które można pokryć z dotacji.
- Zmiana liczby uczniów w ciągu roku a wydatki na kształcenie specjalne. Warunki otrzymania dotacji na bieżącą liczbę uczniów.
- Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej. Nowy sposób wykazywania orzeczeń w SIO. Prawidłowe uzupełnienie danych. Przykłady praktyczne wypełnienia SIO na rzeczywistej aplikacji.
- Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego – konsekwencje błędnego rozliczenia dotacji.
- Zwrot dotacji niewykorzystanej, wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – konsekwencje prawne, sposób naliczania ustawowych odsetek.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha