zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Inwentaryzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych

11 luty 2022 09:00-14:00

250 zł netto

Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS w dobie COVID-19


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, ministerstwa, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, PSSE, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni i prywatnych przedsiębiorców. Autorka licznych opracowań i prezentacji.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących m.in. obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzania spisu z natury, weryfikacji i potwierdzenia sald, ustalenie podziału kompetencji pomiędzy osoby biorące udział w pracach inwentaryzacyjnych po nowelizacji ustawy o rachunkowości.
Dzięki uzyskanym informacjom uczestnicy szkolenia będą mogli w sposób rzetelny i sprawny przeprowadzić inwentaryzację oraz rozliczyć majątek trwały. Dowiedzą się również w jakim celu i w jaki sposób sporządzić protokoły i wnioski poinwentaryzacyjne.


ADRESACI:
Szkolenie kierowane jest do Dyrektorów, Kierowników, Głównych Księgowych, pracowników działów księgowości, działów organizacyjno-administracyjnych zajmujących się środkami trwałymi, właścicieli biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób, które są zainteresowane zagadnieniami z zakresu inwentaryzacji środków trwałych.


PROGRAM:
1.    Znaczenie i inwentaryzacji, efekty jej przeprowadzania i skutki zaniechania,
2.    Podstawy prawne - nowelizacja ustawy dotycząca przeprowadzania inwentaryzacji w świetle ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
3.    Polityka rachunkowości, a ewidencja pozabilansowa pozostałych środków trwałych - nieprawidłowości,
4.    Ewidencja środków trwałych – nieprawidłowości ujawniane przez organy kontrolujące,
5.    Wartość początkowa środków trwałych po odłączeniu części peryferyjnej zespołu komputerowego - nieprawidłowości,
6.    Wartość początkowa ujawnionego środka trwałego, a amortyzacja - nieprawidłowości,
7.    Wartość początkowa środka trwałego nabytego w darowiźnie - nieprawidłowości,
8.    Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
9.    Istota i rodzaje inwentaryzacji, oraz terminy ich przeprowadzania - nieprawidłowości,
10.    Których pracowników nie należy powoływać do prac inwentaryzacyjnych?
11.    Kto przeprowadza inwentaryzacje w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez CUW, ZUW, gminę?
12.    Inwentaryzacja i jej rola w rachunkowości w świetle nowych zasad wynikających z art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń dotyczących szczególnych zasad rachunkowości i planów kont,
13.    Organizacja i dokumentowanie przebiegu inwentaryzacji,
14.    Czynności poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej:
a.    zarządzenie kierownika,
b.    powołanie komisji inwentaryzacyjnej,
c.    powołanie zespołów spisowych,
d.    harmonogram prac poszczególnych komisji.
15.    Zasady i terminy inwentaryzowania składników majątku:
a.    Inwentaryzacja gotówki w kasie,
b.    Inwentaryzacja środków trwałych,
c.    Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych,
d.    Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych - kiedy skontrum?
16.    Składniki majątkowe, które podlegają inwentaryzacji metodą weryfikacji sald,
17.    Cel i zasady weryfikacji sald,
18.    Osoby odpowiedzialne za weryfikację sald,
19.    Przebieg weryfikacji sald (konta - przykłady),
20.    Dokumentacja świadcząca o przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji poprzez weryfikację sald,
21.    W jakim terminie dokonać weryfikacji sald?
22.    Udokumentowanie faktu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald,
23.    Co zrobić, gdy dokumenty dotyczące potwierdzenia sald nie wpłyną do jednostki?
24.    Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku trwałego,
25.    Inwentaryzacja zapasów – zmiany,
26.    Inwentaryzacja rozrachunków,
27.    Problemy związane z inwentaryzacją gruntów, dróg, chodników, placów zabaw, zestawów komputerowych, pozostałych środków trwałych ujmowanych pozabilansowo,
28.    Dokumentacja inwentaryzacyjna:
a.    Inwentaryzacja w drodze spisu z natury,
b.    Inwentaryzacja w drodze weryfikacji,
c.    Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald,
d.    Protokoły poinwentaryzacyjne.
29.    Rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie różnic,
30.    Wyjaśnienie przyczyn powstałych różnic – nadwyżki i niedobory,
31.    Ujawnienie środka trwałego w trakcie inwentaryzacji, a amortyzacja,
32.    Decyzja kierownika jednostki w sprawie ujawnionych niedoborów i nadwyżek,
33.    Odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie,
34.    Jakie są granice odpowiedzialności majątkowej pracowników?
35.    Odpowiedzialność członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w przypadku popełnionych błędów,
36.    Czy można scedować odpowiedzialność za inwentaryzację na pracownika?
37.    Czy zawsze kierownik będzie odpowiedzialny za inwentaryzację?
38.    Wójt wydaje zarządzenie z zapisem - „wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi” - czy w tym przypadku kierownik już nie odpowiada za wyniki inwentaryzacji? Czy to oznacza, że tym zarządzeniem cała odpowiedzialność za inwentaryzację została scedowana na skarbnika?,
39.    Jakie czynności mogą naruszyć dyscyplinę finansów publicznych,
40.    Błędy i nieprawidłowości popełniane w trakcie inwentaryzacji,
41.    Najczęściej występujące błędy ujawniane przez organy kontrolujące,
42.    Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji w świetle dyscypliny finansów publicznych,
43.    Jak przygotować się do kontroli RIO, na co organy kontrolujące najczęściej zwracają uwagę?
44.    W jaki sposób przeprowadzić inwentaryzacje w dobie COVID-19?
45.    Wzór „Instrukcji Inwentaryzacyjnej”,
46.    Wykaz druków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i zakończenia procesu inwentaryzacji.
47.    Pytania i dyskusja.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha