zaproponuj szkolenia

Online: Jak optymalnie zorganizować pracę świetlicy szkolnej i zajęć świetlicowych w świetle prawa oświatowego?

07 sierpnia 2024 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
Zorganizowanie świetlicy szkolnej to obowiązek każdej szkoły podstawowej i specjalnej, jeżeli rodzice zgłoszą potrzebę korzystania z opieki po lekcjach. Z uwagi na zmiany cywilizacyjne, dotyczące rynku pracy liczba godzin pracy świetlicy z roku na rok wzrasta. Rosną też koszty   prowadzenia świetlic. Stąd optymalna organizacja jej pracy to kolejne wyzwanie dla dyrektorów szkół, a także organów prowadzących te placówki.
Podczas szkolenia omówimy cele i zadania świetlicy szkolnej oraz przepisy regulujące jej funkcjonowanie. Wyjaśnimy, jakie są wymagania dotyczące pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, omówimy zasady rekrutacji do świetlicy, dostępność dla dzieci niepracujących rodziców oraz liczbę uczniów w grupie świetlicowej z uwzględnieniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Odwołamy się do przepisów, dotyczących kwalifikacji nauczyciela wychowawcy świetlicy, wymiaru pensum oraz wymagań dotyczących dokumentowania pracy. Przedstawiony zostanie również sposób organizacji świetlic, tak, aby optymalnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zarządzać godzinami pracy świetlicy.

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia i problemy:
-    Jakie są cele i zadnia świetlicy szkolnej?
-    Które przepisy regulują pracę świetlicy szkolnej?
-    Czy szkoła ma obowiązek zapewnienia świetlicy?
-    Jakie są wymagania dotyczące pomieszczeń, w których organizowana jest świetlica?
-    Jakie są zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej?
-    Czy dzieci niepracujących rodziców mogą korzystać ze świetlicy szkolnej?
-    Ile uczniów może liczyć grupa na zajęciach świetlicowych?
-    Czy dostęp do świetlicy dla uczniów z orzeczeniami może być ograniczony?
-    Kto ma kwalifikacje do pracy w świetlicy szkolnej?
-    Ile wynosi pensum nauczyciela wychowawcy świetlicy?
-    Jak powinna być prowadzona dokumentacja pracy świetlicy?
-    Jak optymalnie i bezpiecznie zorganizować pracę świetlicy?
-    Jak planować pracę świetlicy – według liczby deklaracji rodziców czy zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem?


ADRESACI:
- przedstawiciele organów prowadzących szkoły,
- dyrektorzy szkół,
- kierownicy świetlic


PROGRAM:
1.    Cele i zadnia świetlicy szkolnej
-    zapewnienie opieki i bezpieczeństwa
-    stwarzanie warunków do efektywnego wykorzystania czasu
-    integracja społeczna
-    wyrównywanie szans.
2.    Przepisy regulujące pracę świetlicy szkolnej
-    ustawa Prawo oświatowe
Oprócz tego do świetlic szkolnych mają zastosowanie akty wykonawcze, w szczególności:
-    rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
-    rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
-    rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
-    rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
3.    Czy szkoła ma obowiązek zapewnienia świetlicy?
-    Czy obowiązek zorganizowania świetlicy spoczywa również na szkołach niepublicznych?
4.    Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których organizowana jest świetlica
5.    Czy szkoła może prowadzić rekrutację uczniów na zajęcia świetlicowe
-    oświadczenie o zatrudnieniu
-    uczniowie rodziców niepracujących a ich dostęp do zajęć świetlicowych
-    uzasadnienie wniosku o pobyt dziecka w świetlicy
-    czy można odmówić przyjęcia ucznia na zajęcia w świetlicy?
-    uczniowie z niepełnosprawnością w świetlicy
6.    Organizacja pracy świetlicy
a)    W zależności od typu i rodzaju szkoły:
-    w szkole podstawowej ogólnodostępnej
-    w szkole ogólnodostępnej oddziałami integracyjnymi
-    w szkole specjalnej oraz w szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi
b)    liczba uczniów na zajęciach w świetlicy
c)    czas trwania godziny zajęć w świetlicy
d)    czy dzieci z oddziału przedszkolnego mogą przebywać na zajęciach w świetlicy?
e)    czy zajęcia w świetlicy muszą być prowadzone podczas ferii?
7.    Obsada kadrowa w świetlicy
-    Kwalifikacje nauczycieli do pracy jako wychowawca w świetlicy szkolnej.
-    Pensum nauczyciela wychowawcy świetlicy w tym pensum łączone.
-    Czy dyrektor może przedzielić nauczycielowi godziny w świetlicy bez jego zgody?
8.    Dokumentacja prowadzona przez nauczycieli świetlicy
9.    Optymalizacja planowania godzin świetlicowych
-    Podstawa określenia liczby uczniów korzystających z zajęć świetlicowych - liczba zapisanych na takie zajęcia dzieci czy ich faktyczna obecność?
-    Zapisy w arkuszu organizacyjnym i aneksach do arkuszy organizacyjnych dotyczące planowania i rzeczywistej organizacji pracy świetlicy
-    Zapisanie do świetlicy uczniów z niepełnosprawnością – czy jest obowiązek zapewnienia nauczyciela współorganizującego?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha