zaproponuj szkolenia

Online: Jak prawidłowo zatrudnić nauczycieli i ustalić ich ścieżkę awansu zawodowego?

22 sierpnia 2024 09:00-12:30

370 zł netto

Szanowni Państwo

Początek roku szkolne to czas wielu zmian  kadrowych w szkołach/przedszkolach i placówkach oświatowych. Nowe przepisy z zakresu awansu zawodowego są powiązane z nowymi przepisami o zasadach zatrudniania nauczycieli. Z praktyki wiem, że aktualny dualizm przepisów (stare i nowe przepisy),  który trwał będzie do 31 sierpnia 2027 r. sprawia dyrektorom i kadrowym coraz więcej problemów.

Warto zatem uporządkować wiedzę z zakresu zatrudniania i prowadzenia spraw awansu zawodowego nauczyciela żeby ograniczyć ryzyko podjęcia nieprawidłowych decyzji.
Przy okazji przekazują Państwu pakiet wzorów dokumentów kadrowych , w tym także z zakresu innych zmian w zatrudnieniu nauczycieli i powierzaniu im funkcji przewidzianych prawem.

Liliana Zientecka

Data szkolenia:

 22.08.2024

Godziny szkolenia:

9.00 – 12.30

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 12.30 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

20.08.2024

 Cena szkolenia: 370 zł netto / os.

Cel szkolenia:
1. Uporządkowanie wiedzy zapewniającej prawidłowe stosowanie przepisów o nawiązaniu stosunku pracy i ustaleniu ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
2. Uporządkowanie wiedzy z zakresu weryfikacji pracowników szkoły w rejestrach karnych wg starych i nowych przepisów.


Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy i osoby realizujące zadania kadrowe publicznych
i niepublicznych szkół/przedszkoli i placówek oświatowych.


Informacje o prowadzącym: Liliana Zientecka

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
• odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Dostosowanie zasobu kadrowego do potrzeb określonych w arkuszu organizacji:
1) cztery warianty zatrudniania nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego i wyznaczenie mu ścieżki przygotowania do zawodu, w tym prawidłowe skrócenie, wydłużenie przygotowania do zawodu - wzory umów, wzory pism z zakresu decyzji o awansie zawodowym;
2) odrębna podstawa prawna dla zatrudnienia nauczyciela kontraktowego i wyznaczenie mu ścieżki stażu, w tym prawidłowe skrócenie, wydłużenie i przerwanie stażu - wzór umowy , wzory pism z zakresu decyzji o awansie zawodowym;
3) warianty zatrudnienia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, w tym prawidłowe określenie okresu przepracowania uprawniającego do złożenia wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego – wzory umów;
4) ścieżka awansu zawodowego nauczyciela zatrudnionego na czas określony, w tym na zastępstwo – wzór umowy - jak przebiega jego awans zawodowy?

2. Zatrudnianie nauczycieli w szkołach/przedszkolach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest JST – podstawy prawne, ważne warunki formalne zatrudnienia, umożliwiające rozliczenie wynagrodzenia z dotacji.
3. Uprawnienia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/przedszkolach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest JST wynikające z ustawy Karta Nauczyciela – zestawienie, instruktaż zastosowania.
4. Prawidłowe przekształcenie warunków zatrudnienia nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, dyplomowanego – wzory dokumentów , instruktaż działania.
5. Tryb zmiany stanowiska nauczyciela w ramach trwającego stosunku pracy,
6. w tej samej szkole, w tym na stanowisko o różnych tygodniowym wymiarze zajęć – wzór porozumienia.
7. Nauczyciel, który uzupełnia tygodniowy obowiązkowy wymiaru zajęć w innej szkole – obowiązki dyrektora przekazującego i dyrektora przyjmującego nauczyciela.
8. Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem lub nauczyciela na stanowisku, do którego nie ma kwalifikacji za zgodą KO. Ograniczenia tych nauczycieli w ścieżce awansu za-wodowego.
9. Przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielom, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze - ograniczenia, możliwości obowiązujące w roku szkolnym 2024/2025.
10. Jak stosować przepisy o weryfikacji pracowników, w tym obcokrajowców w rejestrach karnych - stare i nowe przepisy - wzory dokumentów, instruktaż działania.
11. Tryb powierzenia funkcji kierowniczej, funkcji opiekuna stażu, mentora, wychowawcy, opiekuna oddziału przedszkolnego – podstawy prawne , wzory dokumentów, zakresy zadań wynikających.


Metody i formy pracy

1. Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
2. Metoda rozwijania praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w formie dyskusji za po-średnictwem czatu, prezentacji dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha