zaproponuj szkolenia

Online: Kompendium prawa pracy - dwudniowe szkolenie dla początkujących

od 27 czerwca 2024 09:00
do 28 czerwca 2024 15:00

635 zł netto

 Większość naszego zawodowego życia kręci się wokół prawa pracy. Czy można zebrać w jednym miejscu wszystko to co MUSIMY wiedzieć jako pracownicy lub pracodawcy?
Jak najbardziej.
To dwudniowe szkolenia pokazuje w „pigułce” to co najważniejsze w prawie pracy.

 

Data szkolenia:

27-28 czerwca 2024 r.

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

25 czerwca 2024 r.

 Cena szkolenia: 635 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 585 zł netto / os.


Cel szkolenia:                                                                                                              

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy osobom, które rozpoczynają swoją „przygodę” w działach kadr lub w zatrudnianiu pracowników.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracowników agencji pracy tymczasowej, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, menagerów działów HR.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

1. Źródła prawa pracy w Polsce
- kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia
- kodeks cywilny jako źródło prawa pracy.
- co oprócz przepisów powszechnie obowiązujących? ;
- regulaminy i co jeszcze?

2. Wskazówki interpretacyjne – zasady prawa pracy.
- prawo do pracy
- swoboda nawiązania stosunku pracy
- poszanowanie dóbr osobistych
- zasada równego traktowania
- zakaz dyskryminacji
- godziwe wynagrodzenie za pracę
- prawo do wypoczynku
- bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- zaspokajanie potrzeb pracownika
- rozwój zawodowy

3. Stosunek pracy
- definicja
- domniemanie istnienia stosunku pracy
- sposoby nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę
- zakres przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia, w tym monitoring
- przejście pracownika do innego pracodawcy

4. Umowa o pracę - podstawy
- rodzaje umów o pracę
- limit umów na czas określony
- NOWA treść umowy o pracę – WZÓR
- forma umowy o pracę – pisemna, ustna czy elektroniczna?
- informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia PO NOWEMU - WZÓR

5. Rozwiązanie umowy o pracę
- sposoby rozwiązania
- porozumienie stron – wady i zalety
- wypowiedzenie jako „normalny” sposób rozstania z pracownikiem
- czym uzasadniać wypowiedzenie?
- rozwiązanie bez wypowiedzenia – na co zwrócić uwagę?
- „dyscyplinarka” dla pracodawcy
- wygaśnięcie stosunku pracy – wyjątkowe sytuacje
- świadectwo pracy - WZÓR

6. Praca zdalna - NOWOŚĆ
- dopuszczalność pracy zdalnej
- sposób wprowadzenia pracy zdalnej
- RODO i BHP a praca zdalna
- zwrot kosztów wykonywania pracy zdalnej

7. Wynagrodzenia za pracę
- definicja wynagrodzenia
- formy kształtowania wynagrodzenia za pracę
- rodzaje wynagrodzeń i innych składników wynagrodzenia
- ekwiwalenty i odprawy
- ochrona wynagrodzenia za pracę

8. Czas pracy
- normy czasu pracy
- systemy i rozkłady czasu pracy
- tworzenie harmonogramów czasu pracy - PRAKTYKA
- praca w dni wolne, niedziele i święta
- praca w porze nocnej
- okresy odpoczynku i przerwy w pracy

9. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
- obowiązki pracodawcy
- obowiązki pracownika
- zakaz konkurencji
- kwalifikacje zawodowe pracowników
- odpowiedzialność porządkowa pracowników
- odpowiedzialność materialna pracowników

10. Urlopy pracownicze
- prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar
- plany urlopów
- zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
- urlop na żądanie
- urlopy bezpłatne
- urlop opiekuńczy – PROJEKT
- zwolnienie z powodu siły wyższej
- „urlopy okolicznościowe” – czy coś takiego jest?
- inne zwolnienia z wykonywania pracy

DZIEŃ 2

1. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
- prace wzbronione kobietom w ciąży
- zakres ochrony w związku z macierzyństwem
- uprawnienia pracownicy w ciąży i wychowującej dziecko
- urlop macierzyński
- urlop rodzicielski – NOWOŚĆ
- urlop ojcowski
- urlop wychowawczy
- elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców - NOWOŚĆ

2. Zatrudnianie młodocianych.
- definicje i podstawowe zasady zatrudniania
- zawieranie i rozwiązywanie umów w celu przygotowania zawodowego
- zatrudnienie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
- szczególna ochrona zdrowie
- urlopy młodocianych
- czas pracy młodocianego
- ograniczenia w zatrudnianiu dzieci

3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
- stopnie niepełnosprawności
- ograniczenia w zatrudnianiu niepełnosprawnych pod kątem BHP
- czas pracy pracownika niepełnosprawnego
- urlop pracownika niepełnosprawnego
- dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w pigułce
- podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika
- badania profilaktyczne
- szkolenie w dziedzinie BHP
- ocena ryzyka zawodowego i instrukcje BHP
- czynniki środowiska pracy
- wypadki prazy pracy i choroby zawodowego

5. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
- co jest dokumentacją pracowniczą?
- akta osobowe – jak je prowadzić?
- ewidencja czasu pracy i inne dokumenty związane z czasem pracy
- inne rodzaje dokumentacji pracowniczej - PRAKTYKA
- zasady dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej
- okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

6. Dochodzenie swoich praw ze stosunku pracy
- przedawnienie roszczeń
- właściwość sądów
- rodzaje spraw przed sądami pracy

7. Odpowiedzialność karna
- zasady odpowiedzialności karnej
- wykroczenia za nieprzestrzeganie prawa pracy
- przestępstwa przeciwko prawom pracowników


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha