zaproponuj szkolenia

Online: Organizacja imprez masowych i niemasowych, czyli jak dobrze zorganizować imprezę i odnieść sukces

21 maja 2024 09:00-14:00

280 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów organizujących imprezy masowe (publicznych i prywatnych) oraz wydających zezwolenia na organizacje imprez masowych.


CEL SZKOLENIA:
Podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności praktycznych osób odpowiedzialnych za organizacje imprez masowych i niemasowych w sektorze administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym jak również pracowników urzędów gmin wydających decyzje zezwalające na organizację imprez masowych. Omówienie węzłowych zagadnień mających bezpośredni wpływ na prawidłowe przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, wskazanie najczęstszych błędów i uchybień występujących w praktyce.


KORZYŚCI:
Kompleksowe zaznajomienie ze wszystkimi regulacjami formalno- prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych. Omówienie kluczowych kwestii dotyczących zasad i procedur przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na organizacje imprez masowych, zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez i po ich zakończeniu na przykładach imprez masowych organizowanych w dużych aglomeracjach, miastach średniej wielkości i małych gminach.


PROGRAM:
1. Czym jest impreza masowa – ujęcie prawne i socjologiczne:
a) uwarunkowania normatywne,
b) rodzaje imprez wyłączonych spod zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
c) definicje ustawowe
2. Kiedy mamy do czynienia z wydarzeniem niestanowiąca imprezy masowej – obowiązki, ograniczenia, organizacja i przebieg.
3. Najczęściej popełniane błędy i uchybienia podczas przygotowań do organizacji imprezy masowej (i niemasowej) oraz w trakcie jej przebiegu.
4. Synteza wiedzy dot. zachowania ludzkiego w dużej grupie na podstawie tzw. „psychologii tłumu”.
5. Rodzaje imprez masowych, które wyróżnia ustawa:
a) imprezy artystyczno-rozrywkowe;
b) imprezy sportowe
c) imprezy podwyższonego ryzyka
6. Bezpieczeństwo imprezy masowej i podmioty zobowiązane do jego utrzymania,
a) obowiązki i uprawnienia organizatora imprezy masowej;
b) obowiązki i uprawnienia organu wydającego zezwolenie
c) Obowiązki i uprawnienia organów wydających opinie
7. Procedura uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
a) terminy w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia i konsekwencje ich niedotrzymania;
b) dokumentacja niezbędna do uzyskania zezwolenia
c) posiłkowe stosowanie KPA do postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej
8. Jak wydać dobrą decyzję o organizacji imprezy masowej:
a) zezwolenie na organizację imprezy masowej jako decyzja administracyjna
b) elementy konieczne decyzji administracyjnej;
c) struktura i układ decyzji administracyjnej zezwalającej na organizację imprezy masowej;
d) struktura i układ decyzji administracyjnej odmawiającej na organizację imprezy masowej;
9. Zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa, służby informacyjnej i służby porządkowej w czasie trwania imprezy masowej,
a) wymagania formalne dla kierownika ds. bezpieczeństwa,
b) rola i zadania służby bezpieczeństwa
c) rola i zadnia służby informacyjnej
10. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej,
a) uprawnienia kontrolne organu wydającego zezwolenie
b) uprawnienia kontrolne wojewody
11. Odpowiedzialność za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej,
a) odpowiedzialność za szkody, których doznali uczestnicy imprezy masowej
b) odpowiedzialność za szkody, które poniosły podmioty zabezpieczające imprezę masową
12. Imprezy masowe a alkohol,
13. Aspekty umowne imprez masowych,
14. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia popełnione w trakcie imprezy masowej.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha