zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty, w tym środków przekazanych na kształcenie specjalne i inne dodatkowe zadania oświatowe.

06 luty 2023 09:00-12:30

330 zł netto

Szanowni Państwo

Publiczne środki finansowe przekazywane w formie dotacji podmiotowej podlegają kontroli
w zakresie prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Działania kontrolne w znacznej mierze opierają się na badaniu dokumentacji. Najwięcej sporów pomiędzy dotującymi a dotowanymi wynika z błędnego interpretowania przepisów o wykorzystaniu dotacji, a także z braku wiedzy o podstawach prawnych realizacji dotowanych zadań oświatowych i zasadach gromadzenia dokumentacji ich wykonania.

Zapraszam Państwa na szkolenie, które ma na celu merytoryczne przygotowanie zarówno kontrolowanych jak i kontrolujących do poszczególnych etapów kontroli. Tym razem dodatkowo przekażę szczegółowy instruktaż jak kontrolować pobranie i wykorzystanie dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego i inne dodatkowe zadania oświatowe (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, nauczanie indywidualne, nauczanie domowe
i kształcenie cudzoziemców). Jeszcze raz omówię zasady wykorzystania dotacji na wynagrodzenia.

Liliana Zientecka

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Liliana Zientecka

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

 

 

Adresaci szkolenia

Pracownicy JST prowadzący zadania z zakresu dotowania i kontrolowania jednostek oświatowych pobierających dotację z budżetu JST, a także organy prowadzące publiczne
i niepubliczne szkoły i przedszkola.

 

Cele szkolenia:

  1. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu podstaw prawnych prowadzenia kontroli.
  2. Doskonalenie umiejętności prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia kontroli pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu JST.
  3. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego kontrolowania wykorzystania dotacji na organizację kształcenia specjalnego.

Plan zajęć


1. Podstawy prawne kontroli dotacji w ustawach i uchwale JST- wzór zapisów w uchwale.
2. Organizacja kontroli - praktyczne wskazówki:
1) podmioty kontrolujące i kontrolowane – przestrzeganie zasad ich reprezentacji;
2) uprawnienia osób kontrolujących i kontrolowanych – najnowsze orzecznictwo;
3) planowanie i przeprowadzenie kontroli - wzory dokumentów wszczynających kontrolę.
3. Zakres kontroli pobrania dotacji, w tym dotacji na organizację kształcenia specjalnego, WWRD, nauczania indywidualnego, nauczania domowego i kształcenia cudzoziemców
- wykaz dokumentacji uprawniającej do pobrani dotacji na dodatkowe zadanie oświatowe.
4. Prawidłowa interpretacja podstawy prawnej wykorzystania dotacji – zmiana linii orzeczniczej.
5. Pragmatyka zawodowa nauczycieli w jednostce dotowanej, w tym wykorzystania dotacji na wynagrodzenia nauczycieli i świadczenia pracownicze - instruktaż postępowania, orzecznictwo.
6. Skutki prawne niewykorzystania dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego – podstawy prawne kwalifikowalność wydatków ponoszonych na ten cel.
7. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji na organizację WWRD, nauczanie indywidualne, nauczanie domowe i kształcenie cudzoziemców - wykaz dokumentacji wykonania dodatkowych zadań oświatowych.
8. Dokumentacja kontroli (czym różni się protokół kontroli od wystąpienia pokontrolnego)
– wzór wystąpienia pokontrolnego.
9. Tryb działania w przypadku ustalenia kwot do zwrotu – uprawnienia organu kontrolowanego.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha