zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego przez starostę

22 marca 2024 10:00-14:00

450 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


CELE:
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom stosowania w praktyce przepisów dotyczących kontroli przez starostę przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W ramach szkolenia wyodrębniono osobno postępowanie dotyczące dobrej reputacji przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem oraz kompleksową kontrolę mającą na celu sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymagania dotyczące posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W ramach postępowania dotyczącego dobrej reputacji omawiane są nie tylko konkretne czynności starosty zmierzające do oceny kryteriów opisanych w ustawie (kryteria inne są dla przedsiębiorcy a inne dla zarządzającego) ale również przesłanki samego wszczęcia postępowania, właściwość odpowiedniego starosty, wykonalność i wykonanie decyzji o nałożeniu kary. W ramach omawiania kompleksowej kontroli szkolenie odpowiada min. na pytania: jak sprawdzić, czy pojazdy wracają do bazy w Polsce raz na 8 tygodni? Jaki organ nakłada karę finansową za niespełnienie powyższego wymagania? Co to jest centrum operacyjne pracodawcy i jak go powiązać z bazą eksploatacyjną? Jak ocenić odpowiednią ilość pojazdów i kierowców do wielkości wykonywanych przewozów? Kiedy starosta może uznać dokument potwierdzający możliwość uzyskania kredytu jako potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej? Jak ocenić powyższy dokument, jakie powinien zawierać informacje? Jak oceniać sprawozdanie roczne, gdzie szukać odpowiedniej kwoty potwierdzającej zdolność finansową? Na szkoleniu omawiane są również zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w zakresie ograniczeń w wyznaczaniu osoby zarządzającej transportem oraz dotyczące spełnienia przez bazę eksploatacyjną dodatkowych wymagań min. przepisów prawa budowlanego. Oprócz zagadnień omawianych zgodnie z programem szkolenia wyjaśniane są dodatkowo zagadnienia wynikające z pytań uczestników.


PROGRAM:
Kontrola przewoźników pod kątem weryfikacji warunków posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
-    weryfikacja warunków używania pojazdów najmowanych
-    nowe zasady zawieszania transportu, kontrola przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność
-    wymagania rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 po zmianie przepisów wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2020/1055 (siedziba, zdolność finansowa, kompetencje zawodowe)
-    propozycja zmiany przepisów dotyczących wyznaczenia zarządzającego transportem
-    ocena liczby pojazdów i kierowców w stosunku do wielkości przewozów
-    kryteria pozwalające na ocenę czy pojazdy powróciły w ciągu 8 tygodni do bazy w Polsce
-    kryteria i sposób oceny bazy eksploatacyjnej (wymagania przepisów prawa budowlanego?)
-    jaki przedsiębiorca może wykazać sytuacje finansową potwierdzeniem możliwości uzyskania kredytu?
-    co powinno zawierać potwierdzenie możliwości uzyskania kredytu ?
-    wymagania określone w ustawie Prawo przedsiębiorcy
-    nowe zasady określania właściwości starosty do kontroli przedsiębiorcy
-    różnice weryfikacji wymagań przy wydawaniu zezwolenia oraz potem w trakcie kontroli
2. Warunki wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie oceny dobrej reputacji
-    kryteria dotyczące właściwości starosty
-    podmioty na które wszczynane jest postępowanie
-    okoliczności wymuszające wszczęcie postępowania, informacje przesyłane przez GITD
-    procedura prowadzenia postępowania (dokumenty, czynności organu…)
-    różnice w ocenie dobrej reputacji przewoźnika, zarządzającego transportem
-    katalog przestępstw, które stanowią zagrożenie utraty dobrej reputacji
-    inne kary stanowiące zagrożenie utraty dobrej reputacji (nałożone w trybie decyzji, kary za wykroczenie, kary nakładane w innych krajach członkowskich UE lub EFTA
-    różnica między decyzją wykonalną a wykonaną
-    kategoryzacja naruszeń przepisów
-    kryteria oceny używane w kontroli dobrej reputacji
-    środki rehabilitacyjne, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
3. Decyzje administracyjne wydawane w wyniku kontroli dobrej reputacji
-    decyzja stwierdzającą, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona - uzasadnienie
-    decyzja stwierdzająca utratę dobrej reputacji - uzasadnienie
-    zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia jako konsekwencja utraty dobrej reputacji
-    decyzja stwierdzająca niezdolność zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi
-    przywrócenie (w drodze decyzji) zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi po zmianie przepisów
4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha